On dwa ak idantifikasyon

Angle touPa gen anglè

Moun transganr anjeneral vle chanje kat idantifikasyon yo oswa lisans chofe a le yo chanje genfe jen. Nan kèk eta, ou gen dwa legal pou ou fe sa. Aprann sou dwa transganr ak chanje ID ou ak batiste ou.

Transgender people usually want to change their identification card or driver’s license when they change genders. In some states, you have the legal right to do this. Learn about transgender rights and changing your ID and birth certificate.

Two people smiling and looking into the camera- transgender rights
Foto: IStock/GustavoFrazao
Two people smiling and looking into the camera- transgender rights
Photo: IStock/GustavoFrazao

Trans moun ki fe pati yon seks ki pa matche ak seks yo te fet ak. Moun trans ta ka gen idantifikasyon (DIDANTITE) kat, dosye finansye ak sante, ak lot dokiman ki pa matche ak aparans yo. Sa ka fe lavi difisil. Moun trans yo kapab mande yo si yo "kouche" oswa "samblan" nan sitiyasyon piblik. Poutèt sa, anpil trans moun chwazi pou chanje non yo ak fe seks sou ID yo.

Trans people belong to a gender that does not match the sex they were born with. Trans people might have identification (ID) cards, financial and health records, and other paperwork that do not match their appearance. This can make life difficult. Trans people may be asked if they are “lying” or “pretending” in public situations. Because of this, many trans people choose to change their name and sex on their ID.

Trans dwa nan leta

Trans rights state by state

Chak leta gen pwop lwa sou dwa trans. Dwa sa yo toujou chanje oswa yo te defini nan plizye kote. Kek eta kite trans moun chanje setifika nesans yo ak ID. Gen moun ki pa. Ou ka gade nan yon kat jeyografik ki montre trans dwa pa eta.

Each state has its own laws about trans rights. These rights are still changing or being defined in many places. Some states let trans people change their birth certificate and ID. Some do not. You can look at a map that shows trans rights by state.

Gen kek eta ki pwoteje trans moun ki soti nan diskriminasyon. Diskriminasyon se le moun yo trete enjisteman akoz idantite yo. Lot eta pa gen lwa diskriminasyon.

Some states protect trans people from discrimination. Discrimination is when people are treated unfairly because of their identity. Other states do not have discrimination laws.

Kouman chanje setifika nesans ou

How to change your birth certificate

Pifo ajans ki gen pwoblem ID pa bezwen prev ke ou te chanje seks ou nan operasyon. Sa a gen ladan Depatman Deta Etazini, ki pwoblem paspo ak batiste. Alaplas de, ou ap gen pou bay prev ou gen tretman medikal pou komanse tranzisyon ou lan. Sa ka gen ladan terapi monn oswa operasyon pou chanje aparans deyo ou. Ou ka jwenn prev sa a nan men dokte ou. Le sa a, ou ka aprann kijan pou chanje setifika nesans ou.

Most agencies that issue IDs do not need proof that you have changed your sex through surgery. This includes the US State Department, which issues passports and birth certificates. Instead, you will have to provide proof that you have had medical treatment to start your transition. This can include hormone therapy or surgery to change your outward appearance. You can get this proof from your doctor. Then you can learn how to change your birth certificate.

Kouman chanje ID ou

How to change your ID

Gen moun ki vle chanje non yo sou ID yo. Premye etap la se ranpli yon sipliye ak tribinal yo. (Yon fe yon dokiman ki mande yon chanjman). Sa a ka anjeneral dwe fe sou entenet. Ou pral ranpli fom sou chanjman non ou epi fe yo revize pa yon jij. Ou ka bezwen ale nan tribunal pou pale sou rezon ki fe ou vle chanje non ou. Pwosesis sa a ka pran twa mwa oswa plis.

Some people want to change their name on their ID. The first step is to fill out a petition with the courts. (A petition is a document that asks for a change). This can usually be done online. You will fill out forms about your name change and have them reviewed by a judge. You may need to go to court to talk about the reason you want to change your name. This process can take three months or more.

Le ou ap apwouve, ou ap bezwen kontakte yon biwo pou chak kalite ID separeman. Pa ekzanp, ou ap bezwen kontakte Depatman mote machin chanje lisans chofe ou. Anjeneral ou bezwen peye yon fre pou chanje non ou chak fwa. Sa ka koute de santen de dola.

When you are approved, you will need to contact an office for each type of ID separately. For example, you will need to contact the Department of Motor Vehicles to change your driver’s license. You usually need to pay a fee to change your name each time. This can cost hundreds of dollars.

Li kapab difisil pou konprann dwa ID diferan ak bezwen yo. Lambda legal e Sant nasyonal pou Transganr egalite ka ofri ou ak materyel yo ak enfomasyon ou bezwen.

It can be hard to understand different ID rights and needs. Lambda Legal and the National Center for Transgender Equality can provide you with the materials and information you need.

Dwa swen sante

Healthcare rights

Tout moun transganr gen kek dwa pou swen sante debaz.

All transgender people have some basic healthcare rights.

Diskriminasyon

Discrimination

Le yon moun oswa plas pa pral sevi yon moun paske yo trans, se diskriminasyon. Dokte ak lopital pa ka diskrimine. Yo pa kapab vire do ban nou paske nou trans. Yo pa kapab fose ou tou pou ou ka jwenn pwosedi ou pa vle.

When a person or place will not serve someone because they are trans, it is discrimination. Doctors and hospitals cannot discriminate. They cannot turn you away because you are trans. They also cannot force you to get procedures you do not want.

Sou enfòmasyon prive

Privacy

Moun transganr gen dwa a vi prive. Si ou trans, dosye medikal ou ak idantite seks ou prive. Konfidansyel se yon mo ki itilize tou. Sa vle di ke pa gen moun ki ka pataje enfomasyon ou san pemisyon ou. Ou kapab mande dokte yo pa pataje idantite ou avek fanmi ou, travay ou, lekol ou, e nenpot lot moun. Si ou ale nan yon lopital oswa klinik, ou kapab mande dokte ou pa pataje idantite ou ak lot dokte ak anplwaye.

Transgender people have the right to privacy. If you are trans, your medical records and gender identity are private. Confidential is a word that is also used. This means that no one can share your information without your permission. You can ask doctors not to share your identity with your family, your job, your school, and any other person. If you go to a hospital or clinic, you can ask your doctor not to share your identity with other doctors and staff.

Pwoteksyon asirans

Insurance coverage

Konpayi asirans pa ka refize ou asirans paske ou ap trans. Lwa nasyonal la sipote trans moun ki aplike pou asirans. Men, ou pa garanti asirans paske ou se trans. Konpayi yo ka di ou non pou lot rezon.

Insurance companies can’t deny you insurance because you are trans. The national law supports trans people who apply for insurance. But you are not guaranteed insurance because you are trans. Companies can tell you no for other reasons.

Konpayi asirans yo dwe kouvri sevis debaz yo, anyen ki fe seks ou. Pa ekzanp, Si ou se yon fanm transganr, yo pa ka di okenn nan pwosedi ki se "pou moun." Konpayi asirans pa oblije kouvri terapi omon oswa seks operasyon afime. Men, moun ki gen Medicare yo gen dwa aplike pou hormones ak operasyon seks. ou kapab li plis sou asirans, diskriminasyon, e kijan pou depoze yon plent.

Insurance companies have to cover basic services, no matter what your gender is. For example, if you are a transgender woman, they cannot say no to a procedure that is “for men.” Insurance companies do not have to cover hormone therapy or gender-affirming surgeries. But people with Medicare are allowed to apply for hormones and gender surgeries. You can read more about insurance, discrimination, and how to file a complaint.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resources

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!