Jan pou a 2020 Etazini moun ki afekte m?

Eske ou se yon imigran, refijye, migran, oubyen ap cheche azil nan peyi Etazini? Eske ou enkyete 2020 Resansman nou? Aprann ki sa li ye pou ak ki jan enfomasyon yo kolekte. Jwenn denye nouvel la sou kesyon sitwayente a sou fom nan.

Resansman nou 2020 logo

Kisa yon moun? Sa a 2020 Resansman nou?

Yon moun se yon konte ofisyel moun. Konstitisyon AMERIKEN an di ke USA dwe pran yon resansman chak 10 pou konte konbyen moun ki ap viv nan peyi a. Youn nan pwochen yo pral nan 2020.

Poukisa se resansman an itil?

Resansman an montre gouvenman AMERIKEN an, gouvènman eta yo, ak lot ofisyel konbyen moun ki nan chak vil oubyen nan yon pati nan peyi a. Li ede pou mete kantite reprezantan politik pou chak rejyon. Li gide gouvenman an pou deside konbyen lajan pou bay pwogram nan chak zon. Li afekte finansman pou sevis enpotan tankou lopital, lekòl yo, e wout yo. Gen moun ki itil pou lot rezon tou. Ou kapab jwenn tout kalite enfomasyon sou Resansman QuickFacts paj.

Kijan moun nan Etazini fe travay?

Biwo resansman an responsab pou kouri nan Etazini.. Chak kay nan peyi a ap resevwa yon fom. Yon kay ki vle di nan pwop kay ou. Nan yon bilding apatman, pa ekzanp, kapab gen anpil kay.

Yon moun nan kay la dwe ranpli nan fom nan. Ou ka poste fom lan tounen. Si ou pa lapos fom lan tounen, yon travaye biwo ap vin lakay ou pou ou fe ou sonje! Kidonk, li pi bon pou poste fom lan.

Ki kesyon resansman an mande?

Fom nan ap mande non tout moun ki nan kay la. Li pral mande pou yon nimewo telefon kontak. Fom nan gen kesyon sou konbyen moun ki ap viv nan kay la ak laj yo. Li pral mande tou ou nan leta ras ou ak orijin etnik. We a 2020 kesyon.

Ki kesyon siplemante ki pral genyen nan 2020?

Administrasyon AMERIKEN an te mande biwo a pou li te gen yon kesyon siplemante pou 2020. Kesyon an se "Eske se moun sa a yon sitwayen nan Etazini?"

Sepandan, nan yon ka tribinal, Tribinal Siprem Etazini an te di ke administrasyon an pat bay yon bon rezon ase pou ajoute yon kesyon sitwayente pou 2020 Fom. Kesyon siplemante a sou sitwayente pa pral ajoute.

Menm san kesyon sitwayente a, Eske li san danje pou mwen ranpli fom lan?

Nouvel osije kesyon sitwayente a te fe moun ki pa deyo rezidan Ameriken yo pe 2020 Fom. Men, moun nan selman travay byen si tout moun konte: sitwayen, imigran legal yo, ak imigran san papye.

Lwa AMERIKEN di enfomasyon ou mete sou fom lan konfidansyel. Sa vle di the Bureau cannot share the information with immigration officials, tax authorities, or law enforcement.

Do I have to answer every question?

US law says, if you live in the USA, you should answer all the questions. The law says you can be fined for not answering or for giving false information. An reyalite, this has not happened for many years. But the Census Bureau encourages everyone to answer all the questions.

Can I be a census worker?

Census Bureau will hire about 500,000 census takers in communities across the USA. The Census Bureau needs multi-lingual workers. If you speak another language and live in a community with many non-English speakers, your language skills would be very useful. Citizens and non-citizens who are legally entitled to work in the United States can apply online.

aprann plis

Lòt resous yo

Enfomasyon pou paj sa a soti nan Biwo Etazini. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

Pase tès sitwayènte ou!

Sitwayènte online lib pweparasyon klas

Kòmanse nan klas a kounye a