Azil politik nan nan Etazini: 2018 chanjman nan pwosesis USCIS

Angle touPa gen anglè

Se yon nouvo pwosesis pou azil politik nan Etazini. Kòmanse 2018, la nan Etazini sitwayente avèk imigrasyon sèvis (USCIS) pwosè li tounen vin jwenn Bondye. Nouvo aplikan pral resevwa yo tande koz ou premye. Moun ki deja ap tann pou yon sesyon nan tribinal gen pou ret tann plis.

There is a new process for asylum in the USA. Starting in 2018, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) changed its process. New applicants will receive their hearings first. People who are already waiting for a hearing will have to wait longer.

Foto: Hector Silva-courtesy of kliyan ak fontyè an pwoteksyon
Photo: Hector Silva – courtesy of Customs and Border Protection

Yon nouvo pwosè pou azil politik nan nan Etazini an ki te kòmanse 2018

A new process for asylum in the USA started in 2018

Plis pase 300,000 moun ki t' ap tann pou tande sou aplikasyon pou azil politik yo nan Etazini. Sa ap pran anpil tan pou travay tout aplikasyon sa yo ak tout aplikan yo fè entèvyou ak.

More than 300,000 people are waiting to hear about their asylum applications in the USA. It will take a long time to process all those applications and interview all the applicants.

Pou adrese pwoblèm, la nan Etazini sitwayente avèk imigrasyon sèvis (USCIS) tounen vin jwenn Bondye li pwosesis pou avec aplikan azil politik nan 2018. Li avec nouvo aplikan anvan yo ak travay ankò nan lis inverse afin. Lire la enfòmasyon USCIS osijè de azil politik entèvyou orè.

To address the problem, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) changed its process for interviewing asylum applicants in 2018. It is interviewing new applicants first and working back through the list in reverse order. Read the USCIS information about asylum interview scheduling.

Sa a se nouvo lòd:

This is the new order:

  • Pwemye priyorite: Aplikan ki te planifye pou yon entèvyou, Men, entèvyou a te gen pou fè replanifiées nan mande kap aplike a oswa bezwen USCIS.
  • Dezyèm priyorite: Aplikasyon pou ki te rete pandye 21 jou, ni mwens.
  • Twazyèm priyorite: Tout lòt rete pandye affirmative azil politik aplikasyon pou planifye pou entèvyou konmanse ak plus dépôts ak travay tounen bò kote dépôts i vye/gran.
  • First priority: Applicants who were scheduled for an interview, but the interview had to be rescheduled at the applicant’s request or the needs of USCIS.
  • Second priority: Applications that have been pending 21 days or less.
  • Third priority: All other pending affirmative asylum applications will be scheduled for interviews starting with newer filings and working back towards older filings.

Poukisa USCIS fè chanjman sa a pou azil politik nan nan Etazini a?

Why is USCIS making this change to asylum in the USA?

Si ou aplike pou azil politik, ou ka aplike pou yon travay pou antre 150 jou pi ta. Lè sa a, nou ka travay sou jiskaske nou te asepte oubyen pa te. USCIS di nouvo pwosè a pwal redwi kantite moun yo ap aplike pou azil politik sèlman pou yo jwenn yon travay pou antre. Si nouvo aplikan ki bay ansanm ak premye olye ke yo ap tann pou ane, USCIS kwè ke yo kapab byen p ap aplike amwen ke yo gen yon bon ka. Sa se paske lè azil politik aplikan ki te tounen anba, yo ka fè deplase kòl bò kote Etazini

If you apply for asylum, you may apply for a work permit 150 days later. Then you can work until you are accepted or refused. USCIS says the new process will reduce the number of people applying for asylum just to get a work permit. If new applicants are dealt with first instead of waiting for years, USCIS believes they probably won’t apply unless they have a good case. This is because when asylum applicants are turned down, they may be removed from the USA

E si m ap veye pou m' entèvyou, e m' ka ijan?

What if I have been waiting for my interview, and my case is urgent?

USCIS di l' ap konsidere demand dijans ap gen pou planifye pou yon entèvyou andeyò priyorite lòd sa a ekri pi wo pase. Tanpri soumèt yon entèvyou dijans orè mande l ' nan ekri ou Biwo azil politik USCIS.

USCIS says it will consider urgent requests to be scheduled for an interview outside of the priority order listed above. Please submit any urgent interview scheduling requests in writing to your USCIS asylum office.

Kisa fanmi mwen?

What about my family?

Kèk asylees ap tann jiska kat ane pou apwouve pou yo te ka vini yo pitit, osinon ank pou jwenn ak yo. Li pwal trè difisil pou yo pou yo gen pou ret tann lontan. Avoka dwa zimen yo ap mande USCIS pou jwenn yon bèl pwosesis pou aplikan sa yo. Si ou pa deja ap travay ak yon avoka, nou rekòmande pou jwenn yon avoka pou ede w.

Some asylees have been waiting for up to four years to be approved so they can bring their children or spouses to join them. It will be very hard for them to have to wait even longer. Human rights advocates are asking USCIS to find a fair process for these applicants. If you are not already working with a lawyer, we recommend finding a lawyer to help you.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resourcesEnfòmasyon nan paj sa a soti. USCIS ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!