Ki sa ki yon doktè?

Angle touPa gen anglè

Ki sa ki yon doktè? Ki jan doktè ki genyen? Kilès ki ta dwe ou ale? Aprann ki kalite dokte oswa founise sante pou vizite.

What is a doctor? What kind of doctors are there? Which one should you go to? Learn which kind of doctor or health provider to visit.

Ki sa ki yon doktè?

What is a doctor?

Ki sa ki yon doktè?

What is a doctor?

Yon doktè se yon moun ki te antrene pou trete moun malad. Nan Etazini, gen anpil kalite dokte ak lot travaye medikal. Ameriken rele travaye medikal “founise swen sante” ni ni “medikal.” Men moun ki ede ou le ou malad oswa ou blese.

A doctor is a person who is trained to treat sick people. In the USA, there are many kinds of doctors and other medical workers. Americans call medical workers “healthcare providers” or “medical providers.” These are people who help you when you are sick or injured.

Ki jan doktè ki genyen?

What kind of doctors are there?

Gen twa kalite founise medikal ou ka bezwen:

There are three types of medical providers you may need:

1. Pran swen timoun

1. Primary care providers

2. Espesyalis
2. Specialists
3. Sèvis ijans medikal

3. Emergency medical services

Ki sa ou wè pou èd pwal depann sou kesyon sante ou.

Who you see for help will depend on your health issue.

1. Pran swen timoun

1. Primary care providers

Pran swen timoun (PCPs) bay de baz, chak jou swen pou timoun ak yon ran de sèvis pou swen lasante pou mounn ak fanmi yo pou pwoblèm medikal komen. PCP yon se dabitid premye moun medikal ou wè lè ou gen yon pwoblèm.

Primary care providers (PCPs) provide basic, everyday care and a range of healthcare services to individuals and families for common medical problems. A PCP is usually the first medical person you see when you have a problem.

Ki kapab yon founisè premye swen?

Who can be a primary care provider?

PCP ou ka fè yon doktè (tou te rele yon doktè ki nan Etazini), yon asistan an oswa yon médecin enfimyè. Tout manm nan fanmi w ka wè a menm PCP, oubyen ou ka wè yon foul moun tout baze nan sant sante lokal ou. Ou ka we PCP a menm pou plizye ane.

Your PCP may be a doctor (also called a physician in the US), a physician’s assistant or a nurse practitioner. All members of your family may see the same PCP, or you may see a number of people all based at your local health center. You may see the same PCP for many years.

Isit la se kèk egzanp, lè n' a ta wè ak doktè fanmi ou:

Here are a few examples of when you would see your family doctor:

 • pou yon anyèl sante tchèkòp
 • Si pitit gason ou osinon pitit fi te fè yon enfeksyon nan zòrèy
 • le ou pa santi byen men se pa yon ijans
 • Si ou bezwen jwenn vaksen pou aplike pou sitwayente
 • pou revantif swen
 • for a yearly health check-up
 • if your son or daughter had an ear infection
 • when you don’t feel well but it is not an emergency
 • if you needed to get immunizations to apply for citizenship
 • for preventative care

Kijan mwen jwenn yon founisè premye swen?

How do I find a primary care provider?

Va gen yon founisè premye swen nan kominote w lan. Anpil kominote yo gen sant sante oubyen klinik sante. Ou ka mande zanmi yo ak vwazen: “ki sa ki yon doktè sa ou kapab rekòmande?”. Transfè biwo oswa mentor ou ka tou ede w jwenn yon doktè fanmi. Oswa ou ka gade nan FindHello pou founise swen sante.

There will be a primary care provider in your community. Most communities have health centers or health clinics. You can ask friends and neighbors: “what is a doctor that you can recommend?”. Your resettlement office or mentor can also help you find a family doctor. Or you can look in FindHello for healthcare providers.

Swen prevantif

Preventative care

Asirans sante ou yo ka ofri prevantif sante benefis. Eseye pou itilize yo! Se sa tès ak lòt pwogram pou ede pou yo sispann ou de développement pwoblèm sante. Yo genyen ladan yo jwenn tchèkòp nan klinik sou sante ou menm si ou pa santi yo malad oubyen menm pa te note yon bagay mal. Yon gran varyete egzamen sante (tès) disponib pou gratis. Chache ki egzamen yo kouvri pa pi fo plan asirans sante.

Your health insurance may offer preventative health benefits. Try to use them! These are tests and other programs that help to stop you from developing health problems. They include getting check-ups on your health even if you do not feel sick or have not noticed anything wrong. A wide variety of health screenings (tests) are available for free. Find out which screenings are covered by most health insurance plans.

2. Espesyalis

2. Specialists

Founise swen prensipal ou a ka voye ou nan yon espesyalis pou kek blesi ak maladi. Yon espesyalis se yon founisè swen sante ki focuses sou yon kò yon sistèm oswa yon pati nan kò. Pa ekzanp, yon oktè/espesyalis po traka pou po a, gastroenterologist yon traka pou a parey dijesyon, ak yon okte zo ak misk traka pou tout zo nan kò.

Your primary care provider may send you to a specialist for certain injuries and illnesses. A specialist is a healthcare provider who focuses on a specific body system or part of the body. For example, a dermatologist cares for the skin, a gastroenterologist cares for the digestive system, and an orthopedist cares for bones.

Isit la se kèk egzanp, lè ou ta wè yon espesyalis:

Here are a few examples of when you would see a specialist:

 • ou gen pwoblem, epi PCP ou voye ou pou tes
 • yon bouton a sou po ou gen chanje fom oswa koule
 • pitit gason ou lan oswa pitit fi ou pa komanse pale
 • you have stomach problems, and your PCP sends you for testing
 • a mole on your skin has changed shape or color
 • your son or daughter has not started to speak

Kèk espesyalis jis trete pitit, osinon granmoun. Aprann plis sou diferan a tip dokte yo ou ka rankontre nan Etazini.

Some specialists just treat children or elders. Learn more about the different types of doctors you might meet in the USA.

Referans nan espesyalis

Referrals to specialists

Yon referans se yon rekòmandasyon ou wè yon lòt founisè swen lasante (yon espesyalis, ekzanp). Ou ka bezwen mande ou PCP pou yon referans anvan ou wè yon espesyalis. Dòktè a te ka egzije sa, ni ou asirans konpayi an ta ka mande pou li. Asire w ou revize plan asirans sante ou wè si yon referans mande pou fè yon randevou ak yon espesyalis. Fason sa ou kapab si asirans ou pral kouvri vizit la.

A referral is a recommendation that you see another healthcare provider (a specialist, for instance). You may need to ask your PCP for a referral before you see a specialist. The specialist might require this or your insurance company might require it. Be sure you review your health insurance plan to see if a referral is required before making an appointment with a specialist. That way you can be sure your insurance will cover the visit.

3. Swen medikal ijans

3. Emergency medical care

E si yon moun nan fanmi ou vin malad an reta nan jounen an oubyen nan fen semen nan? E si ou gen yon pwoblem grav ki mande swen imedyat? Fe yon randevou ak PCP ou pa kapab posib. Men gen lot kote pou jwenn ed imedyat:

What if someone in your family becomes sick late in the day or over the weekend? What if you have a serious problem that requires immediate care? Making an appointment with your PCP may not be possible. But there are other places to get immediate help:

Swen dijans yo ak klinik sans

Urgent care and walk-in clinics

Swen dijans, sans klinik souvan gen lè solèy fin kouche ak nan fen semèn nan ak bay swen pou pwoblèm medikal ki poko granmoun san yon randevou. Ou wè adrès yo, louvri èdtan, ak enfòmasyon sou kontak pou klinik swen dijans pwoche bò kote ou rete.

Urgent care and walk-in clinics often have evening and weekend hours and provide care for minor medical problems without an appointment. Take note of the addresses, open hours, and contact information for urgent care clinics near to where you live.

Isit la se kèk egzanp, lè ou te ka vizite yon biwo swen dijans:

Here are a few examples when you might visit an urgent care office:

 • pandan yon evenman espotif, pitit gason ou hits tèt li
 • ou gen yon bon tous e ou kwe ou ka gen yon enfeksyon
 • during a sporting event, your son hits his head
 • you have a very bad cough and you think you might have an infection

Depatman ijans nan lopital

Hospital emergency department

Depatman dijans nan yon lopital ki bay swen pou menase lavi yo ak bezwen ijan santé. Pifò ijans lis ki louvri 24 chak, pandan sèt jou yon semèn. Asire ou konnen kote yo ye ak kontak enfòmasyon nan depatman dijans la moute kan lakay ou.

A hospital’s emergency department provides care for life-threatening and urgent healthcare needs. Most emergency departments are open 24 hours a day, seven days a week. Be sure you know the location and contact information of the emergency department nearest to your home.

Isit la se kèk egzanp pou, lè ou ta ka ale nan lopital la:

Here are a few examples for when you would go to the hospital:

 • tibebe ou a gen yon lafyev tre wo nan fen semen nan
 • madanm ou ap travay
 • mari ou kase pye li
 • your infant or baby has a very high fever on the weekend
 • your wife is going into labor
 • your husband has broken his leg

Si al mande yon chanm ijans nan lopital, ou ka toujou gen pou ret tann pou plizyè zèd tan anvan ou pral wè yon doktè amwen ke li se yon ijans grav anpil.

If go to an emergency room, you may still have to wait for several hours before you will be seen by a doctor unless it is a life-threatening emergency.

Sèvis ijans medikal

Emergency medical services

Nimewo telefòn pou rele pou èd medikal ijan se 911.

The phone number to call for emergency medical help is 911.

Peyi Etazini gen yon bon sistem sevis medikal ijans. Li gen ladann swen pa antrene ak anbilans medikal yo pou pran moun nan lopital. Sevis medikal ijans souvan travay avek oswa lapolis ak firefighting Depatman. Pafwa yo ap kouri pa lopital oswa konpayi prive.

The USA has a good system of emergency medical services. It includes care by trained medical responders and ambulances to take people to hospitals. Emergency medical services often work with or police and firefighting departments. Sometimes they are run by hospitals or private companies.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!