Ki sa ki GED? Learn about the GED® test and diploma

Angle touPa gen anglè

Anpil moun ki mande nou, "Sa se GED?"The GED® diplòm montre ke ou gen menm konprann tankou yon moun ki te konplete lekòl segondè nan Etazini. Resevwa diplòm GED® ou kapab fè pou ou pote plis siksè. Li ka fè nou yon pi bon travay ak pèmèt ou pou ale nan kolèj. Aprann tou sa ou bezwen konnen pou reponn kesyon, “Ki sa ki GED®?"

Many people ask us, “What is GED?” The GED® diploma shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Getting your GED® diploma can help you be more successful. It can get you a better job and allows you to go to college. Learn everything you need to know to answer the question, “What is GED ®?”

Ki sa ki GED?
Foto courtesy of konnen èd fondasyon.
What is GED?
Photo courtesy of Knowledge Aid Foundation.

Sa se tès GED® la?

What is the GED ® test?

The GED® test is a test of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

The GED® test is a test of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Poukisa se li enpòtan?

Why is it important?

Anpil Ameriken yo ak kèk refijye yo ak imigran ki pa t ' kapab pou m fini lekòl segondè. San yon diplòm lekòl segondè, li kapab difisil pou jwenn yon bon travay epi reyisi nan Etazini. But if you pass the GED® test, ou pran yon diplòm (sètifika) nan leta w. Li rele yon équivalence lekòl segondè (HSE) diplòm, Se konsa, ou ka pafwa wè ni tande ou tès refere li kòm yon HSE tès.

Many Americans and some refugees and immigrants were not able to finish high school. Without a high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the USA. But if you pass the GED® test, you get a diploma (certificate) from your state. It is called a high school equivalency (HSE) diploma, so you may sometimes see or hear your test referred to as an HSE test.

The GED® diploma says you have the same skills as someone who completed high school. Sa se yon gwo ke pwensipal akonplisman! Non sèlman pwal ou genyen yon edikasyon, Men ou p'ap gen pi bon chwa travay.

The GED® diploma says you have the same skills as someone who completed high school. This is a big accomplishment! Not only will you gain an education, but you will have better job choices.

Sa se tès GED® lan tankou?

What is the GED ® test like?

Tès la pran anpil tan. Li pran yo an pati kat pou ou ka pran sou jou separe. Ou pral pran tès lan sou yon òdinatè. Ou ka pran tès lan nan lang anglè, Panyòl, oubyen Fwansè.

The test take several hours. It is divided into four parts that you can take on separate days. You will take the test on a computer. You can take the test in English, Spanish, or French.

Genyen kat sijè sou tès la: etid sosyal yo, syans, matematik, ak lang Angle (lekti ak nan ekri). Ou ap reponn kesyon anpil epi ekri yon essai.

There are four subjects on the test: social studies, science, math, and language arts (reading and writing). You will answer many questions and write an essay.

Kisa m dwe fè koulye a?

What shall I do now?

Konbyen ki ta dwe m etidye pou sonde GED®?

How should I study for the GED® test?

USAHello’s free online GED® classes kouvri chak sijè nan tès lan. Ou kapab kòmanse yon klas chak fwa n' a pare. Pifò elèv ki fini yon sijè nan de semèn pou de mwa. Ou kapab kòmanse ak sispann! / rete pi devan. Ou kapab repwann leson. Ou ka chwazi ki sijè ou vle démarrer avec.

USAHello’s free online GED® classes cover each subject on the test. You can start a class whenever you are ready. Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

Fè m' eta ki ofri a ak GED®?

Does my state offer the GED® credential?

You cannot take the GED® test in every state. Gade sou tab la ki pi ba pou chèche konnen tès ki ofri yo bay Bondye nan leta w.

You cannot take the GED® test in every state. Look at the table below to find out which test is offered in your state.

Table of HSE tests state by state updated 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

If your state does not offer GED® test, m pa pi mal! Ou ka toujou jwenn yon diplòm ki se jis bon. You can take the TASC test or the HiSET test in your state. Look at the table again to see which one.

If your state does not offer GED® test, it’s okay! You can still get a diploma that is just as good. You can take the TASC test or the HiSET test in your state. Look at the table again to see which one.

The HiSET test is like the GED® test. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

The HiSET test is like the GED® test. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

The TASC test is like the GED test. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

The TASC test is like the GED test. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

How do I take the GED® test?

How do I take the GED® test?

To take the tests, ou gen pou ale nan yon sant pou fè tès. Tès yo pwal sou yon òdinatè.

To take the tests, you have to go to a testing center. The tests will be on a computer.

Pran/swiv yon tès pou wè si n' pwè pou yo pase tès kounye a, oubyen si ou vle pou etidye plis anvan w enskri.

Take a practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Jwenn enfòmasyon ou bezwen pou anrejistre pou pran tès lan te GED®. Ki lè ou te pase tout kat sijè, ou pral resevwa yon diplòm.

Find the information you need to register for and take the GED® test. When you have passed all four subjects, you will receive a diploma.

Mwen gen yon diplòm soti nan yon lòt peyi. Ta dwe mwen te toujou pran yon GED® ak?

I have a diploma from another country. Should I still get a GED® credential?

Si ou gen yon diplòm lekòl segondè, ou ka oswa ka pa bezwen yon GED® D'. Si ou gen yon kolèj degre nan yon lòt peyi, kèk nan klas ak sou ti mak te ka bay transfè. Ou ka bezwen prèv ou fini ak lekòl pou ale nan kolèj oswa pou gen yon travay. Salè pou gwo travay diplòm GED® ou te ka ede w.

If you have a high school diploma, you may or may not need a GED® credential. If you have a college degree from another country, some of the classes and degrees might transfer. You may need proof you finished school to go to college or get a job. Earning your GED® diploma might help you.

Èske ou gen bous detid pou sonde GED®?

Do you have scholarships for the GED® test?

Non, nou pa gen okenn bous detid pou tès GED®.

No, we do not have any scholarships for GED® tests.

Isit la se youn bous pou pèp ki rete toupwe Portland, Oregon. Si w pa konnen plis bous detid, Souple e-mail nou e nou pral lis l' isit la pou plis moun ka jwenn bous detid GED®.

Here is one scholarship for people who live near Portland, Oregon. If you know of more scholarships, please email us and we will list it here so that more people can find GED® scholarships.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!