Ki sa ki HiSET™?

Angle touPa gen anglè

HiSET™ se yon diplom ki montre ou gen menm konesans la kom yon moun ki ranpli lekol segonde nan USA a. Pase tes Hiou™ yo ka ede ou gen plis sikse. Ou ka sevi ak li pou jwenn yon pi bon travay epi pou yo ale nan Kolej.

HiSET™ is a diploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your HiSET™ test can help you be more successful. You can use it to get a better job and to go to college.

Ki sa ki HiSET™?

What is HiSET™?

Ki sa ki se la mete tes™?

What is the HiSET™ test?

Seri a Hi™ se yon tes nan konpreyansyon ou ak konesans. Ki sa ki Himete™-non an Himete™ se kout pou Tes segonde Equivalency lekol. Pase tes la Himete™ montre ou gen konesans nan menm ak ladres kom yon moun ki gradye nan lekol segonde nan USA a

The HiSET™ is a test of your understanding and knowledge. What is HiSET™ – the name HiSet™ is short for High School Equivalency Test. Passing the HiSET™ test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA

Poukisa se li enpòtan?

Why is it important?

Anpil Ameriken ak refijye yo ak imigran yo pa t kapab fini lekol segonde. San yon diplòm lekòl segondè, li kapab difisil pou jwenn yon bon travay epi reyisi nan Etazini. Men, si ou pase tes la fikse™, ou pran yon diplòm (sètifika) nan leta w. Li rele yon équivalence lekòl segondè (HSE) diplòm, Se konsa, ou ka pafwa wè ni tande ou tès refere li kòm yon HSE tès.

Many Americans and refugees and immigrants were not able to finish high school. Without a high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the United States. But if you pass the HiSET™ test, you get a diploma (certificate) from your state. It is called a high school equivalency (HSE) diploma, so you may sometimes see or hear your test referred to as an HSE test.

Diplom a te mete™, di ou te ekivalan (menm) yon moun ki konplete lekol segonde Ozetazini. Sa se yon gwo ke pwensipal akonplisman! Non sèlman pwal ou genyen yon edikasyon, Men ou p'ap gen pi bon chwa travay.

The HiSET™ diploma says you have equivalent (the same) skills as someone who completed high school in the United States. This is a big accomplishment! Not only will you gain an education, but you will have better job choices.

Ki sa ki se seri a™ tes tankou?

What is the HiSET™ test like?

Tes la pran plizye edtan epi li divize an plizye sije. Ou ka pran sije yo sou jou separe. Ou pral pran tès lan sou yon òdinatè.

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. You will take the test on a computer.

Gen senk Matye sou tes la: etid sosyal yo, syans, matematik, lekti ak nan ekri.

There are five subjects on the test: social studies, science, math, reading and writing.

Kisa m dwe fè koulye a?

What shall I do now?

Kijan mwen dwe etidye pou mwen mete tes™?

How should I study for theHiSET™ test?

A RGRATIS klas sou entenet la pou kouvri chak sije sou tes yo. Ou kapab kòmanse yon klas chak fwa n' a pare. Pifò elèv ki fini yon sijè nan de semèn pou de mwa. Ou kapab kòmanse ak sispann! / rete pi devan. Ou kapab repwann leson. Ou ka chwazi ki sijè ou vle démarrer avec.

The RCO’s free online classes cover each subject on the tests. You can start a class whenever you are ready. Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

Eske eta mwen an ofri HiSET™?

Does my state offer HiSET™?

Ou pa ka pran tes la™ mete nan chak eta. Gade sou tab la ki pi ba pou chèche konnen tès ki ofri yo bay Bondye nan leta w.

You cannot take the HiSET™ test in every state. Look at the table below to find out which test is offered in your state.

Tablo tes HSE eta a 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

 

 

Si eta ou la pa ofri HiSET™, ou ka toujou pran yon diplom. Ou ka pran tes la TASC oswa la® tes nan eta ou. Gade tab la anko pou we ki youn.

If your state does not offer HiSET™, you can still get a diploma. You can take the TASC test or the GED® test in your state. Look at the table again to see which one.

GED a® tes se tankou tes la TASC. Pase GED a® tès montre ke ou gen menm konesans ak ladrès tankou yon moun ki gradye nan lekòl segondè nan Etazini.

The GED® test is like the TASC test. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Tes TASC la se tankou tes la. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

The TASC test is like the GED test. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Ki jan pou mwen pran tès lan te HiSET?

How do I take the HiSET test?

To take the tests, ou gen pou ale nan yon sant pou fè tès. Tès yo pwal sou yon òdinatè.

To take the tests, you have to go to a testing center. The tests will be on a computer.

Pran/swiv yon tès pou wè si n' pwè pou yo pase tès kounye a, oubyen si ou vle pou etidye plis anvan w enskri.

Take a practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Find the information you need to register for and take the HiSET test. When you have passed all the subjects, ou pral resevwa yon diplòm.

Find the information you need to register for and take the HiSET test. When you have passed all the subjects, you will receive a diploma.

Mwen gen yon diplòm soti nan yon lòt peyi. Should I still get a HiSET, TASC or GED® credential?

I have a diploma from another country. Should I still get a HiSET, TASC or GED® credential?

Si ou gen yon diplòm lekòl segondè, you may or may not need a HiSET, TASC or GED® credential. But you may need proof you finished school to go to college or get a job. If you do not have proof, getting a diploma in the USA will help you.

If you have a high school diploma, you may or may not need a HiSET, TASC or GED® credential. But you may need proof you finished school to go to college or get a job. If you do not have proof, getting a diploma in the USA will help you.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!