Sa ki nan tès lan te HiSET?

Angle touPa gen anglè

Sa ki nan tès lan te HiSET? The best way to prepare for your test is to know what is on the HiSET test. Here is the information you need to know about what is on the HiSET test. Aprann kijan pou yo etidye ak pratike pou sonde.

What is on the HiSET test? The best way to prepare for your test is to know what is on the HiSET test. Here is the information you need to know about what is on the HiSET test. Learn how to study and practice for the test.

Sa ki nan tès lan te HiSET?

What is on the HiSET test?

Sa ta dwe mwen espere?

What should I expect?

Sa ki nan tès lan te HiSET? Sa a se sa ou kapab atann:

What is on the HiSET test? This is what you can expect:

 • You will go to a testing center to take the HiSET test
 • You cannot take the HiSET test online
 • You can take the test on a computer or on paper at most testing centers
 • Ou ka pran tès nan Anglè, ak panyòl
 • Tès la a 5 pati, yo rele subtests-yonn pou chak zòn nan pi kontan (sijè)
 • You will go to a testing center to take the HiSET test
 • You cannot take the HiSET test online
 • You can take the test on a computer or on paper at most testing centers
 • You can take the test in English or Spanish
 • The test has 5 parts, called subtests – one for each content area (subject)

The whole test takes between a little longer than 7 tan, but you can take the 5 parts on different days over several months. Sa bon pou travayè yo chaje ak paran. Sa vle di ou ka chwazi pou etidye pou chak pati nan tès lan grenn pa grenn. Oubyen ou ka pran moso vyann nou deja konnen, epi lè sa a sèvi ak tan ou pou manm konsèy pou etid (n).

The whole test takes between a little longer than 7 hours, but you can take the 5 parts on different days over several months. This is good for busy workers and parents. It means you can choose to study for each part of the test separately. Or you can take the parts you already know, and then use your time to study for the harder parts.

Jan mwen fè konnen si mwen menm ki pare pou yo pran tès lan?

How do I know if I am ready to take the test?

Ou ka pran nou tès pratik online gratis pou wè si n' pwè. Ou kapab tou download many official HiSET™ practice tests to take offline.

You can take our free online practice tests to see if you are ready. You can also download many official HiSET™ practice tests to take offline.

Sa se kesyon tankou?

What are the questions like?

The HiSET™ test has all multiple-choice questions except for one essay question.

The HiSET™ test has all multiple-choice questions except for one essay question.

Kesyon à

Multiple-choice questions

Yon kesyon à ban nou yon chwa repons. Kesyon an te ka sou tèks, oubyen li ta ka sou yon foto oswa yon kat. Li te kapab yon dyagram, ki gen yon tablo, tab, oubyen graf. Pi ba pase tèks la, ni estati va mande, se lè sa a yon lis repons, tankou ekzanp sa a dwat. Ou chwazi sa ki byen yonn pa Sur yon sèk sou konpitè a, oswa fè yon mak sou papye.

A multiple-choice question gives you a choice of answers. The question might be about text, or it could be about a picture or map. It might be a diagram, including a chart, table, or graph. Below the text or image will be a question and then a list of answers, like this example to the right. You choose the right one by clicking a circle on the computer, or making a mark on paper.

example multiple choice question

example multiple choice question

The good thing about multiple-choice questions is that the answer is always there in front of you. You just have to figure out which one it is. Pou w fè sa, ou bezwen gade avec enfòmasyon an, n' a gen pou. Lire kesyon a ak anpil swen, twò. Li te ka passe ou yon ti jan-pa ekzanp, li pa t ' di, Repons ki pa vre?

The good thing about multiple-choice questions is that the answer is always there in front of you. You just have to figure out which one it is. To do this, you need to look carefully at the information you are given. Read the question very carefully, too. It might trick you a little bit – for example, it might say, Which answer is not true?

Essay question

Essay question

Your HiSET™ test will have one essay question in the section called Language Arts – Writing. Pou kesyon sa a, you will have write a few paragraphs about a topic you are given.

Your HiSET™ test will have one essay question in the section called Language Arts – Writing. For this question, you will have write a few paragraphs about a topic you are given.

Kou yo!

Try them out!

You can take the HiSET™ test on paper or on a computer. Eseye diferan be'l varyete fo'm – n' a ka pou konplete tout moun ki tip kesyon si ou fè devan lè!

You can take the HiSET™ test on paper or on a computer. Try the different formats – you will be able to complete all of the question types if you practice ahead of time!

Sa se sijè?

What are the subjects?

Sa ki nan tès lan te HiSET? Genyen senk subtests (sijè) on the HiSET™ exam: etid sosyal yo, syans, matematik (matematik pou ti), lekti ak nan ekri.

What is on the HiSET test? There are five subtests (subjects) on the HiSET™ exam: social studies, science, mathematics (math for short), reading and writing.

Language arts – reading

Language arts – reading

The HiSET™ language arts – reading test takes 65 minit. It has 50 multiple-choice questions.

The HiSET™ language arts – reading test takes 65 minutes. It has 50 multiple-choice questions.

This test measures your ability to understand and interpret reading material. You will answer questions about the material you read.

This test measures your ability to understand and interpret reading material. You will answer questions about the material you read.

The material might be from a speech, a letter, a newspaper article, or a passage from a book. 60 percent of texts are from literature (novels or poetry for example) ak 40 percent of texts are information, such as articles. The texts you read will be about 400 pou 600 words long.

The material might be from a speech, a letter, a newspaper article, or a passage from a book. 60 percent of texts are from literature (novels or poetry for example) and 40 percent of texts are information, such as articles. The texts you read will be about 400 to 600 words long.

Language arts – writing

Language arts – writing

The HiSET™ language arts – writing test takes 120 minit. It has 2 pati: the first part with 60 multiple-choice questions lasts 75 minit, and the second part with 1 essay question last 45 minit.

The HiSET™ language arts – writing test takes 120 minutes. It has 2 parts: the first part with 60 multiple-choice questions lasts 75 minutes, and the second part with 1 essay question last 45 minutes.

This test measures your ability to edit and correct standard American English text. It will ask you questions about correct ways of writing. It will test your understanding of grammar.

This test measures your ability to edit and correct standard American English text. It will ask you questions about correct ways of writing. It will test your understanding of grammar.

With the essay question, the testers want to see that you can organize your information, develop an idea or opinion, give examples, and write clearly about your thoughts.

With the essay question, the testers want to see that you can organize your information, develop an idea or opinion, give examples, and write clearly about your thoughts.

You don’t need to know any facts to pass the language arts test. You need to show that you understand what you are reading by answering questions, and that you can write correct English.

You don’t need to know any facts to pass the language arts test. You need to show that you understand what you are reading by answering questions, and that you can write correct English.

Etid sosyal yo

Social studies

The HiSET™social studies test lasts 70 minit. It has 60 multiple-choice questions.

The HiSET™social studies test lasts 70 minutes. It has 60 multiple-choice questions.

The testers may expect some basic knowledge about the world and the United States, but it measures your ability to understand and interpret information more than it tests your knowledge of facts. You will read and evaluate information about subjects such as history, political science, psychology, sociology, anthropology, geography and economics.

The testers may expect some basic knowledge about the world and the United States, but it measures your ability to understand and interpret information more than it tests your knowledge of facts. You will read and evaluate information about subjects such as history, political science, psychology, sociology, anthropology, geography and economics.

The questions use primary documents, afich, cartoons, timelines, maps, graphiques, tables, charts as well as reading passages.

The questions use primary documents, posters, cartoons, timelines, maps, graphs, tables, charts as well as reading passages.

Matematik

Mathematics

The HiSET™ math test lasts 90 minit. It has 55 multiple-choice questions. You may use a calculator for this section. The computer version of this test has an on-screen calculator. Si ou ap jwe ak tès te delivwe papye, your test center will give you a handheld calculator. The decision for the type of calculator used is up to your state.

The HiSET™ math test lasts 90 minutes. It has 55 multiple-choice questions. You may use a calculator for this section. The computer version of this test has an on-screen calculator. If you’re taking the paper-delivered test, your test center will give you a handheld calculator. The decision for the type of calculator used is up to your state.

The test will measure your understanding of several kinds of mathematics. The questions are presented as practical problems. You will answer them using numerical operations, measurement, estimation, data interpretation and logical thinking.

The test will measure your understanding of several kinds of mathematics. The questions are presented as practical problems. You will answer them using numerical operations, measurement, estimation, data interpretation and logical thinking.

Most of the test will use just basic math skills and reasoning skills. Many questions (45%) use algebra, and some will use geometry.

Most of the test will use just basic math skills and reasoning skills. Many questions (45%) use algebra, and some will use geometry.

Syans

Science

The HiSET™ math test takes 80 minit. It has 60 multiple-choice questions.

The HiSET™ math test takes 80 minutes. It has 60 multiple-choice questions.

The test measures your understanding of some basic scientific ideas. It will test your ability to use science content knowledge, apply principles of scientific inquiry (the scientific method), and interpret and evaluate scientific information.

The test measures your understanding of some basic scientific ideas. It will test your ability to use science content knowledge, apply principles of scientific inquiry (the scientific method), and interpret and evaluate scientific information.

The questions will use graphs, tables and charts as well as text to present information and results.

The questions will use graphs, tables and charts as well as text to present information and results.

Kouman tès yo te genyen?

How are the tests scored?

To pass the HiSET™, you have to choose the right answer to a certain number of questions. Those right answers will give you points. The total possible number of points you can get on all the five subtests together is 100.

To pass the HiSET™, you have to choose the right answer to a certain number of questions. Those right answers will give you points. The total possible number of points you can get on all the five subtests together is 100.

 • Your total score on all the subtests together must be at least 45 points out of a possible 100 points.
 • On each sub-test, you must score at least 8 out of a possible 20 points.
 • On the essay question of the language arts – writing test, you must score at least 2 out of a possible 6 points.
 • Your total score on all the subtests together must be at least 45 points out of a possible 100 points.
 • On each sub-test, you must score at least 8 out of a possible 20 points.
 • On the essay question of the language arts – writing test, you must score at least 2 out of a possible 6 points.

I have questions about how to take the HiSET™ test in my state.

I have questions about how to take the HiSET™ test in my state.

Kisa m dwe fè aprè?

What should I do next?

Nou se isit la pou ede ou reyisi!

We are here to help you succeed!

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!