Sa ki nan tès lan te TASC?

Angle touPa gen anglè

Sa ki nan tès lan te TASC? Pi bon fason pou prepare yo pou tès ou, se pou konnen sa ki nan tès lan te TASC. Jwenn repons a kesyon ou yo sou ki sa pou atann nan tès lan. Aprann kijan pou yo etidye ak pratike pou sonde.

What is on the TASC test? The best way to prepare for your test is to know what is on the TASC test. Find answers to your questions about what to expect in the test. Learn how to study and practice for the test.

Sa ki nan tès lan te TASC

What is on the TASC test

Sa ta dwe mwen espere?

What should I expect?

Sa ki nan tès lan te TASC? Sa a se sa ou kapab atann:

What is on the TASC test? This is what you can expect:

 • Ou va ale nan yon tès ki te apwouve sou chan an pou pran tès lan te TASC
 • Ou pa kapab pran tès lan te TASC sou liy
 • Ou ka pran tès lan sou yon òdinatè oswa sou papye
 • Ou ka pran tès nan Anglè, ak panyòl
 • Tès la a 5 pati, yo rele subtests-yonn pou chak zòn nan pi kontan (sijè)
 • You will go to a test-approved site to take the TASC test
 • You cannot take the TASC test online
 • You can take the test on a computer or on paper
 • You can take the test in English or Spanish
 • The test has 5 parts, called subtests – one for each content area (subject)

Sonde tout moun 7 tan 30 minit. Men, ou mèt fè a 5 pati nan diferan jou. Sa bon pou travayè yo chaje ak paran. Sa vle di ou ka chwazi pou etidye pou chak pati nan tès lan grenn pa grenn. Oubyen ou ka pran moso vyann nou deja konnen, epi lè sa a sèvi ak tan ou pou manm konsèy pou etid (n).

The whole test takes 7 hours 30 minutes. But you can take the 5 parts on different days. This is good for busy workers and parents. It means you can choose to study for each part of the test separately. Or you can take the parts you already know, and then use your time to study for the harder parts.

Jan mwen fè konnen si mwen menm ki pare pou yo pran tès lan?

How do I know if I am ready to take the test?

Ou ka pran nou tès pratik online gratis pou wè si n' pwè.

You can take our free online practice tests to see if you are ready.

Ta dwe mwen pran tès lan sou papye ak òdinatè?

Should I take the test on paper or computer?

Gen kèk tès òf pozisyon tès sou konpitè, lòt moun yo ofri tès sou papye, genyen ki ofri tou de chwa yo ak.

Some test sites offer the test on computer, others offer the test on paper, and some offer both choices.

Si w ap pran tès lan sou yon òdinatè, ou dwe jwenn dous ap itilize zouti yo w ap jwenn nan tès lan. Ou ka eseye yo a Outils TASC sou liy antrènman. Si ou pa ki itilize pou konpitè yo, ou ka deside pou reyalize nan sit tès ou ak aktyèl konpitè a, sourit ak klavye nou pwal itilize nan tès lan.

If you are taking the test on a computer, you must get comfortable using the tools you will find in the test. You can try the tools on the TASC online tools training. If you are not used to computers, you may decide to practice at your test site with the actual computer, mouse and keyboard you will use in the test.

Ni ni, ou ka deside ou pito tès papye a. Sèvi ak a ofisyèl/swiv kesyon fè de kou reponn kesyon TASC yo sou papye.

Or, you may decide you prefer the paper test. Use the official practice questions to try out answering TASC questions on paper.

Sa se kesyon tankou?

What are the questions like?

Sa ki nan tès lan te TASC? Tès TASC a, ki gen plizyè diferan kalite kesyon. Kèk ladan yo se pou sonde konpitè, pandan ke lòt moun yo se pou sonde papye.

What is on the TASC test? The TASC test has several different types of questions. Some are for the computer test, while others are for the paper test.

Kesyon à

Multiple-choice questions

Multiple-choice questions are for both the computer and paper tests. Yon kesyon à ban nou yon chwa repons. Kesyon an te ka sou tèks, oubyen li ta ka sou yon foto oswa yon kat. Li te kapab yon dyagram, ki gen yon tablo, tab, oubyen graf. Pi ba pase tèks la, ni estati va mande, se lè sa a yon lis repons, tankou ekzanp sa a dwat. Ou chwazi sa ki byen yonn pa Sur yon sèk sou konpitè a, oswa fè yon mak sou papye.

Multiple-choice questions are for both the computer and paper tests. A multiple-choice question gives you a choice of answers. The question might be about text, or it could be about a picture or map. It might be a diagram, including a chart, table, or graph. Below the text or image will be a question and then a list of answers, like this example to the right. You choose the right one by clicking a circle on the computer, or making a mark on paper.

example multiple choice question

example multiple choice question

Multiple-select questions look like multiple-choice questions. Men, yo ka mande w pou yo chwazi de osinon twa kòrèk repons olye ke yo sèlman youn.

Multiple-select questions look like multiple-choice questions. But they ask you to select two or three correct answers instead of just one.

Bon bagay sou kesyon à ak paralezi sélectionnez kesyon se ke repons yo toujou la devan ou. Ou senpleman gen pou evalye a yon dwat(s). Pou w fè sa, ou bezwen gade avec enfòmasyon an, n' a gen pou. Lire kesyon a ak anpil swen, twò. Li te ka passe ou yon ti jan-pa ekzanp, li pa t ' di, Repons ki pa vre?

The good thing about multiple-choice questions and multiple-select questions is that the answers are always there in front of you. You just have to figure out the right one(s). To do this, you need to look carefully at the information you are given. Read the question very carefully, too. It might trick you a little bit – for example, it might say, Which answer is not true?

 

 

Gridded repons

Gridded response

Jwenn repons gridded (repons) yo te itilize pou matematik kesyon sou papye ak tès konpitè. W ap bezwen pou yo ka itilize pou sa a te fè moun k ap antre nan repons ou anvan ou pran tès matematik ou.

Gridded responses (answers) are used for math questions on both the paper and the computer tests. You will need to get used to this ways of entering your answers before you take your math test.

Avèk repons gridded, nou pwal antre repons ou de fwa. Ou ka ekri nimewo chak oubyen siy nan yon gwo lakou anwo a. Lè sa a nou kenbe l' ankò pa trame sèk la, ak menm kantite senbòl nan kolòn ki pi ba. Below is an example from a TASC math paper test for the answer 43.8. Galri a sanble sa a sou tès konpitè a twò.

With gridded responses, you will be entering your answer twice. You write each number or symbol in a square at the top. Then you fill it in again by shading the circle with the same number of symbol in the column below. Below is an example from a TASC math paper test for the answer 43.8. The grid looks like this on the computer test too.

Trennen-ak-ane ke yo bliye ak lòt kesyon konpitè sèlman

Drag-and-drop and other computer-only questions

Trennen-ak-ane ke yo bliye kesyon yo se sèlman sou tès konpitè a. Tès konpitè a itilize ki rele TASC “teknoloji améliorée” kesyon. Teknoloji konpitè a pèmèt ou chanje sa ki sou ekran a. W ap itilize sourit, ou ap jwe tèks bwat yo soti nan yon zòn kesyon pou yon zòn reponn. Oubyen ou kapab trase yon liy ant bwat yo. Va gen sa pou nou fè te gen ladan li nan zafè. Si w konnen kijan pou yo itilize yon sourit, teknoloji a anpil de baz yo ak fasil.

Drag-and-drop questions are only on the computer test. The computer test uses what TASC calls “technology-enhanced” questions. The computer technology allows you to change things on the screen. Using the mouse, you will move text boxes from a question area to an answer area. Or you might draw a line between boxes. There will be instructions included in the question. If you know how to use a mouse, the technology is very basic and easy.

Ekri kesyon

Writing questions

Tès TASC ou yo ap gen ladan kesyon ki mande ou pou yo ekri yon repons. Li ta ka yon repons kout, ni sa te kapab yon essai.

Your TASC test will include questions that require you to write an answer. It could be a short response or it could be an essay.

 • Construit repons: sa izit ekri oubyen avez repons pou kesyon.
 • A ekri lè (essai): tse pou li tout yon ankò lekri oubyen avez repons pou yon atik nan tès ekri ou. Ou pral fè ekri kèk aux sou yon topik ki n' a gen pou.
 • Constructed response: these are short written or typed answers to questions.
 • Writing prompt (essay): this is a longer written or typed answer to an item in your writing test. You will have write a few paragraphs about a topic you are given.

Kou yo!

Try them out!

Ou ka pran tès lan te TASC sou papye, ni sou yon òdinatè. Eseye diferan be'l varyete fo'm – n' a ka pou konplete tout moun ki tip kesyon si ou fè devan lè!

You can take the TASC test on paper or on a computer. Try the different formats – you will be able to complete all of the question types if you practice ahead of time!

Sa se sijè?

What are the subjects?

Sa ki nan tès lan te TASC? Genyen senk subtests (sijè) sou tès lan te TASC: etid sosyal yo, syans, matematik (matematik pou ti), lekti ak nan ekri.

What is on the TASC test? There are five subtests (subjects) on the TASC test: social studies, science, mathematics (math for short), reading and writing.

Sa ki nan tès lan te TASC: Lekti

What is on the TASC test: Reading

Pran tès lekti a 85 minit. Li gen kesyon à, trennen-ak-ane ke yo bliye oubyen menm jan an atik pou sonde konpitè, ak yon kesyon ki bezwen yon repons construits.

The reading test takes 85 minutes. It has multiple-choice questions, drag-and-drop or similar items for the computer test, and a question that needs a constructed answer.

W ap reponn materyèl de textes ou li. Ou pral li 75 % textes informational, tankou atik jounal oswa faits esè. Ou pral li 24 % tèks literè serye, tankou extraits de romans, jwe oswa poèmes.

You will answer materials about texts you read. You will read 75 % informational texts, such as newspaper articles or factual essays. You will read 24 % literary text, such as excerpts from novels, plays or poems.

Tès la va mezire:

The test will measure:

 • konpreyansyon: konprann sa pasaj a menm ki di sa
 • analiz: ekzamine kouman epi poukisa detay yo te itilize
 • aplikasyon: transfert lide soti nan yon kontèks pou yon lòt
 • entèz: mete nan lide ansanm pou konprann yon pi gwo siyifikasyon
 • comprehension: understanding what the passage says
 • analysis: examining how and why details are used
 • application: transferring ideas from one context to another
 • synthesis: putting ideas together to understand a larger meaning

Sa ki nan tès lan te TASC: Ekri

What is on the TASC test: Writing

Tès ekri a dire sou 110 minit. Pati 1 pran 65 minit. Li gen kesyon à ak antrenè-ak-ane ke yo bliye oubyen menm jan an atik pou sonde konpitè. Pati 2 pran 45 minit epi gen yon sèl lekri essai kesyon.

The writing test lasts 110 minutes. Part 1 takes 65 minutes. It has multiple-choice questions and drag-and-drop or similar items for the computer test. Part 2 takes 45 minutes and has one written essay question.

Pati 1 ap mezire:

Part 1 will measure:

 • ekri (15%)
 • grad/l' (30%)
 • majuscules/ponctuation/òtograf (25%)
 • konnen lang (30%)
 • writing (15%)
 • grammar/usage (30%)
 • capitalization/punctuation/spelling (25%)
 • knowledge of language (30%)

Pati 2 (la rédaction) pral genyen sou:

Part 2 (the essay) will be scored on:

 • clarté lapawòl
 • konnen èstratejik òganizasyon
 • devlopman nèt sou tout pwen ide
 • èstrikti fraz matematik, ponctuation, grad, pawòl chwa, e l'
 • clarity of expression
 • clear and strategic organization
 • complete development of ideas
 • sentence structure, punctuation, grammar, word choice, and spelling

Sa ki nan tès lan te TASC: Etid sosyal yo

What is on the TASC test: Social studies

Etid sosyal yo tès dure 75 minit. Li gen kesyon à, trennen-ak-ane ke yo bliye oubyen menm jan an atik pou sonde konpitè, ak yon kesyon ki bezwen yon repons construits.

The social studies test lasts 75 minutes. It has multiple-choice questions, drag-and-drop or similar items for the computer test, and a question that needs a constructed answer.

Pandan sonde, w ap reponn kesyon sou AUX e istwa mondyal, ekonomi, jewografi, sivik, ak gouvènman an. Tès la va mezire konpweyansyon ou de pwensip de baz yo nan chak nan zòn sa. Nou pwal gade tèks pasaj, illustrations, graphiques, ak èstati. Ou ka aprann more about the TASC Social studies subtest.

During the test, you will answer questions on US and world history, economics, geography, civics, and government. The test will measure your understanding of the basic principles in each of those areas. You will be looking at text passages, illustrations, graphs, and charts. You can learn more about the TASC Social studies subtest.

Sa ki nan tès lan te TASC: Matematik

What is on the TASC test: Mathematics

Dure tès matematik 105 minit. Pou pati 1 (55 minit) ou sèvi ak yon kalkilatè. Pou pati 2 (50 minit) calculatrices yo pa gen dwa. Se kesyon chwa miltip, kesyon repons gridded, e tire-ak-ane ke yo bliye oubyen menm jan an atik pou sonde konpitè.

The math test lasts 105 minutes. For part 1 (55 minutes) you use a calculator. For part 2 (50 minutes) calculators are not allowed. There are multiple choice questions, gridded response questions, and drag-and-drop or similar items for the computer test.

Tès matematik la gen pou konsantre sou aptitid matematik konnen lide ou. Li tou va mezire konpweyansyon ou de:

The math test will focus on your mathematical reasoning skills. It will also measure your understanding of:

 • matematik de baz
 • pwoblèm sa
 • Aljèb
 • jeometri
 • basic math
 • word problems
 • algebra
 • geometry

A konpitè vèsyon pipiti de youn nan tès matematik lan gen yon à kalkilatè. You can practice with the online calculator in the math section of the Outils TASC sou liy antrènman. Si ou pito yon poche kalkilatris pou yon à kalkilatè, mande nan kote ki gen pou fè tès ou si ou kapab pote ou nan lis ki pi ba.

The computer version of the math test has an on-screen calculator. You can practice with the online calculator in the math section of the TASC online tools training. If you prefer a handheld calculator to an on-screen calculator, ask at your testing site if you can bring your own from the list below.

Si ou ap jwe ak tès te delivwe papye, w ap bezwen pou pote yon kalkilatè poche. Texas enstriman modèl TI-30XS, ki se préféré kalkilatris a pou li pran tès lan te TASC, but there is a complete lis calculatrices apwouve.

If you’re taking the paper-delivered test, you will need to bring a handheld calculator. Texas Instrument Model TI-30XS is the preferred calculator for taking the TASC test, but there is a complete list of approved calculators.

Sa ki nan tès lan te TASC: Syans

What is on the TASC test: Science

Dure tès syans 75 minit. Li gen kesyon à ak antrenè-ak-ane ke yo bliye oubyen menm jan an atik pou sonde konpitè.

The science test lasts 75 minutes. It has multiple-choice questions and drag-and-drop or similar items for the computer test.

Tès syans lan gen pou konsantre sou syans fizik, syans lavi, yo ak sou latè ak syans espas. W ap bezwen pou w konprann kèk ide syantifik de baz yo ak metòd syantifik. Ou ka bezwen pou rantre konnen, aplike konesans ak aptitid, oubyen aplike konnen lide. Ou ka aprann more about the TASC Science subtest.

The science test will focus on physical science, life science, and earth and space science. You will need to understand some basic scientific ideas and the scientific method. You may need to recall knowledge, apply knowledge and skills, or apply reasoning. You can learn more about the TASC Science subtest.

Kouman tès yo te genyen?

How are the tests scored?

Tès yo ki te genyen sou yon sistèm yo sèvi nan 300 pou 800 pou chak subtest. Pwen minimòm pase la se:

The tests are scored on a scale of 300 to 800 for each subtest. The minimum passing scores are:

• Lekti 500

• Reading 500

• Matematik 500
• Mathematics 500
• Syans 500
• Science 500
• Etid sosyal yo 500
• Social Studies 500
• Ekri 500 plis pou pi piti 2 anke 8 pwen posib yo sou essai a

• Writing 500 plus at least 2 out of 8 possible points on the essay

Lè ou gen pase tout senk subtests, ou te pase tès lan te TASC.

When you have pass all five subtests, you have passed the TASC test.

Mwen gen kesyon sou kijan pou pran tès lan te TASC nan eta mwen.

I have questions about how to take the TASC test in my state.

ou kapab find out how to take the TASC tès in your state.

You can find out how to take the TASC test in your state.

Kisa m dwe fè aprè?

What should I do next?

Nou se isit la pou ede ou reyisi!

We are here to help you succeed!

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!