Nan ki sa wap apwentman?

Angle touPa gen anglè

Nan ki sa wap apwentman? Se yon peman ou jwenn pou travay. Peman an se yon kantite lajan fiks pou yon mwa oswa yon ane. Cheche konnen ki sa ou bezwen konn sou yo te peye avek sale ak sale.

What is salary? It is a payment that you get for working. The payment is a fixed amount for a month or a year. Find out what you need to know about being paid with salary and wages.

Nan ki sa wap apwentman?
Foto: Shutterstock
What is salary?
Photo: Shutterstock

Tip de peye

Types of payment

Gen sèten travay ki gen yon Wouli oubyen chak semèn yo ki te konn. Yo ki te konn a vle di montan an nan dola ou peye pou inè dtan pou, yon jou, oswa yon semen.

Some jobs have an hourly or weekly rate. The rate means the amount in dollars you get paid for an hour, a day, or a week.

Lòt travay di w la nyèl (chak ane) pousantaj, oubyen apwentman. Ou genyen yon montan ansanm pou yon ane. Abityèlman, yon travay ak yon salè anyèl ap peye nan fen chak de semèn ou chak mwa sa w ap travay. Paychecks a pral ajoute jiska Sale a chak ane si ou rete pou yon ane.

Other jobs tell you the yearly (annual) rate, or salary. You earn a set amount for a year. Usually, a job with an annual salary will pay you at the end of every two weeks or every month that you work. The paychecks will add up to the yearly salary if you stay for one year.

Kouman se yon sale diferan de yon sale?

How is a wage different from a salary?

Yon sale peye le a. Yo ki te konn Wouli yon vle di ou fè yon montan ansanm pou chak lè w ap travay. Sa a se souvan rele “Sale.”

A wage is payment by the hour. An hourly rate means you earn a set amount for each hour you work. This is often called “wages.”

Genyen lòt kalite travay ki kote ou ka peye pou fin travay chak. Pa ekzanp, ou te ka fè lajan $50 pou chak atik sa ou ka ekri.

There are other kinds of jobs where you get paid for finishing each job. For example, you might earn $50 for each article that you write.

Jan mwen fè konnen m' sale?

How do I know my salary?

Ki lè ou ap ofri yon nouvo travay, ou pral aprann sou ki peye ou. Anplwayè a pral di w konbyen ou ap peye anvan ou deside pou aksepte travay la. Ni ni, ou kapab mande nan konpayi an oubyen mande moun ou konnen. Ou ka tcheke pou we sa ki sale mwayen pou travay ou ak vil la. Ou kapab tou aprann kondisyon sale minimom nan chak leta.

When you are offered a new job, you will learn about your payment. The employer will tell you how much you will be paid before you decide to accept the job. Or, you can ask at the company or ask people that you know. You can check to see what the average pay for your job and city is. You can also learn the minimum wage requirements in each state.

Apwentman chanjman ki?

What changes salary?

1. Benefis

1. Benefits

Youn le kon sa, yon travay plen tan oswa tan pasyel pral ofri ou lot benefis kom byen peye ou. Peman an enpotan, Men li enpòtan tou pou panse osijè de lòt bagay, twò. Youn le kon sa, pi wo peye kapab pi mal pase yon peman pi ba si gen benefis diferan.

Sometimes, a full-time or part-time job will offer you other benefits as well your pay. The pay is important, but it is also important to think about other things, too. Sometimes, higher pay can be worse than a lower pay if there are different benefits.

Lòt benefis genyen ladan yo:

Other benefits include:

  • Asirans sante: yon travay te ka ede w peye pou asirans pou fanmi w lan oswa ou.
  • Plan pansyon retrèt ray tren: yon travay te ka ede ou ekonomize lajan pou lè yon moun retrete. Ou kapab mete sou kote kèk nan chèk salè w antre nan yon tou lè yon moun retrete. Kèk konpayi kap kontribye, oubyen ajoute, ou kont epay lè yon moun retrete.
  • Vakans ak vakans ki peye: gen sèten travay ki ofri vakans peye, jou konje maladi, ak jou san travay. Benefis sa yo varye anpil. Mande Anplwayè ou si ou fè jou peye tout. Travay lòt te ka peye ou plis pa lè si w ap travay sou jou san travay.
  • Health insurance: a job might help pay for health insurance for your or your family.
  • Retirement plans: a job might help you save money for retirement. You can save some of your paycheck into a retirement account. Some companies contribute, or add to, your retirement savings account.
  • Vacation and holiday pay: some jobs offer paid vacation, sick days, and holidays. These benefits vary a lot. Ask your employer if you earn paid days off. Other jobs might pay you more per hour if you work on holidays.

2. Kapasite ak edikasyon

2. Skills and education

Si yon travay mande plis abilte oswa avanse degre, Sale a dabitid pi wo.

If a job requires more skills or advanced degrees, the salary is usually higher.

3. Demann

3. Demand

Demann pou yon travay kapab afekte peman tou. Si gen anpil travay louvri, konpayi yo gen pwoblèm pou anplwaye moun yon moun, Sale a te ka pi wo. Si gen anpil moun ki ap cheche travay la, le sa a, Sale a ap pi ba.

The demand for a job can also affect the pay. If there are a lot of open jobs, and companies have trouble hiring someone, the salary might be higher. If there are a lot of people who are looking for the job, then the salary will be lower.

4. Kote

4. Location

Kote ou ka chanje Sale a. Gen kek vil ak eta yo ki pi che yo viv nan. Vil sa yo ak eta yo kapab peye plis. Gen kek vil ak eta yo ki pi bon mache yo viv nan. Vil sa yo ak eta yo kapab peye mwens. Paske ou pa oblije peye OTAN pou lwaye, manje, e lot bagay, sale diferan ant de eta yo kapab pi egal pase yo gade.

Your location can change the salary. Some cities and states are more expensive to live in. Those cities and state may pay more. Some cities and states are cheaper to live in. Those cities and states may pay less. Because you do not have to pay as much for rent, food, and other things, the different salaries between the two states might be more equal than they look.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!