Nan ki sa wap apwentman?

Angle touPa gen anglè

Nan ki sa wap apwentman? It is a payment that you get for working. The payment is a fixed amount for a month or a year. Find out what you need to know about being paid with salary and wages.

What is salary? It is a payment that you get for working. The payment is a fixed amount for a month or a year. Find out what you need to know about being paid with salary and wages.

Nan ki sa wap apwentman?
Foto: Shutterstock
What is salary?
Photo: Shutterstock

Tip de peye

Types of payment

Gen sèten travay ki gen yon Wouli oubyen chak semèn yo ki te konn. Yo ki te konn a vle di montan an nan dola ou peye pou inè dtan pou, yon jou, or a week.

Some jobs have an hourly or weekly rate. The rate means the amount in dollars you get paid for an hour, a day, or a week.

Lòt travay di w la nyèl (chak ane) pousantaj, oubyen apwentman. Ou genyen yon montan ansanm pou yon ane. Abityèlman, yon travay ak yon salè anyèl ap peye nan fen chak de semèn ou chak mwa sa w ap travay. The paychecks will add up to the yearly salary if you stay for one year.

Other jobs tell you the yearly (annual) rate, or salary. You earn a set amount for a year. Usually, a job with an annual salary will pay you at the end of every two weeks or every month that you work. The paychecks will add up to the yearly salary if you stay for one year.

How is a wage different from a salary?

How is a wage different from a salary?

A wage is payment by the hour. Yo ki te konn Wouli yon vle di ou fè yon montan ansanm pou chak lè w ap travay. This is often calledwages.

A wage is payment by the hour. An hourly rate means you earn a set amount for each hour you work. This is often called “wages.”

Genyen lòt kalite travay ki kote ou ka peye pou fin travay chak. Pa ekzanp, ou te ka fè lajan $50 pou chak atik sa ou ka ekri.

There are other kinds of jobs where you get paid for finishing each job. For example, you might earn $50 for each article that you write.

Jan mwen fè konnen m' sale?

How do I know my salary?

Ki lè ou ap ofri yon nouvo travay, ou pral aprann sou ki peye ou. Anplwayè a pral di w konbyen ou ap peye anvan ou deside pou aksepte travay la. Ni ni, ou kapab mande nan konpayi an oubyen mande moun ou konnen. You can check to see what the average pay for your job and city is. Ou kapab tou learn the minimum wage requirements in each state.

When you are offered a new job, you will learn about your payment. The employer will tell you how much you will be paid before you decide to accept the job. Or, you can ask at the company or ask people that you know. You can check to see what the average pay for your job and city is. You can also learn the minimum wage requirements in each state.

Apwentman chanjman ki?

What changes salary?

1. Benefis

1. Benefits

Youn le kon sa, a full-time or part-time job will offer you other benefits as well your pay. The pay is important, Men li enpòtan tou pou panse osijè de lòt bagay, twò. Youn le kon sa, higher pay can be worse than a lower pay if there are different benefits.

Sometimes, a full-time or part-time job will offer you other benefits as well your pay. The pay is important, but it is also important to think about other things, too. Sometimes, higher pay can be worse than a lower pay if there are different benefits.

Lòt benefis genyen ladan yo:

Other benefits include:

  • Asirans sante: yon travay te ka ede w peye pou asirans pou fanmi w lan oswa ou.
  • Plan pansyon retrèt ray tren: yon travay te ka ede ou ekonomize lajan pou lè yon moun retrete. Ou kapab mete sou kote kèk nan chèk salè w antre nan yon tou lè yon moun retrete. Kèk konpayi kap kontribye, oubyen ajoute, ou kont epay lè yon moun retrete.
  • Vakans ak vakans ki peye: gen sèten travay ki ofri vakans peye, jou konje maladi, ak jou san travay. These benefits vary a lot. Mande Anplwayè ou si ou fè jou peye tout. Travay lòt te ka peye ou plis pa lè si w ap travay sou jou san travay.
  • Health insurance: a job might help pay for health insurance for your or your family.
  • Retirement plans: a job might help you save money for retirement. You can save some of your paycheck into a retirement account. Some companies contribute, or add to, your retirement savings account.
  • Vacation and holiday pay: some jobs offer paid vacation, sick days, and holidays. These benefits vary a lot. Ask your employer if you earn paid days off. Other jobs might pay you more per hour if you work on holidays.

2. Kapasite ak edikasyon

2. Skills and education

Si yon travay mande plis abilte oswa avanse degre, Sale a dabitid pi wo.

If a job requires more skills or advanced degrees, the salary is usually higher.

3. Demann

3. Demand

The demand for a job can also affect the pay. Si gen anpil travay louvri, konpayi yo gen pwoblèm pou anplwaye moun yon moun, Sale a te ka pi wo. If there are a lot of people who are looking for the job, then the salary will be lower.

The demand for a job can also affect the pay. If there are a lot of open jobs, and companies have trouble hiring someone, the salary might be higher. If there are a lot of people who are looking for the job, then the salary will be lower.

4. Location

4. Location

Your location can change the salary. Some cities and states are more expensive to live in. Those cities and state may pay more. Some cities and states are cheaper to live in. Those cities and states may pay less. Because you do not have to pay as much for rent, manje, and other things, the different salaries between the two states might be more equal than they look.

Your location can change the salary. Some cities and states are more expensive to live in. Those cities and state may pay more. Some cities and states are cheaper to live in. Those cities and states may pay less. Because you do not have to pay as much for rent, food, and other things, the different salaries between the two states might be more equal than they look.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!