Ki sa ki TASC? Find out about the TASC test

Angle touPa gen anglè

TASC is a diploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your TASC test can help you be more successful. You can use it to get a better job and to go to college.

TASC is a diploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your TASC test can help you be more successful. You can use it to get a better job and to go to college.

Ki sa ki TASC

What is TASC

What is the TASC test?

What is the TASC test?

TASC is a test of your understanding and knowledge. The name TASC is short for Test Assessing Secondary Completion™. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

TASC is a test of your understanding and knowledge. The name TASC is short for Test Assessing Secondary Completion™. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Poukisa se li enpòtan?

Why is it important?

Many Americans and refugees and immigrants were not able to finish high school. San yon diplòm lekòl segondè, it can be hard to get a good job and succeed in the United States. But if you pass the TASC test, ou pran yon diplòm (sètifika) nan leta w. Li rele yon équivalence lekòl segondè (HSE) diplòm, Se konsa, ou ka pafwa wè ni tande ou tès refere li kòm yon HSE tès.

Many Americans and refugees and immigrants were not able to finish high school. Without a high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the United States. But if you pass the TASC test, you get a diploma (certificate) from your state. It is called a high school equivalency (HSE) diploma, so you may sometimes see or hear your test referred to as an HSE test.

The TASC diploma says you have equivalent (the same) skills as someone who completed high school in the United States. Sa se yon gwo ke pwensipal akonplisman! Non sèlman pwal ou genyen yon edikasyon, Men ou p'ap gen pi bon chwa travay.

The TASC diploma says you have equivalent (the same) skills as someone who completed high school in the United States. This is a big accomplishment! Not only will you gain an education, but you will have better job choices.

What is the TASC test like?

What is the TASC test like?

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. Ou ka pran tès lan sou yon òdinatè oswa sou papye.

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. You can take the test on a computer or on paper.

There are five subjects on the test: etid sosyal yo, syans, matematik, lekti ak nan ekri. You will answer many questions about all these topics.

There are five subjects on the test: social studies, science, math, reading and writing. You will answer many questions about all these topics.

Kisa m dwe fè koulye a?

What shall I do now?

How should I study for the TASC test?

How should I study for the TASC test?

A RCO’s free online TASC/HiSET/GED® klas kouvri chak sijè nan tès lan. Ou kapab kòmanse yon klas chak fwa n' a pare. Pifò elèv ki fini yon sijè nan de semèn pou de mwa. Ou kapab kòmanse ak sispann! / rete pi devan. Ou kapab repwann leson. Ou ka chwazi ki sijè ou vle démarrer avec.

The RCO’s free online TASC/HiSET/GED® classes cover each subject on the test. You can start a class whenever you are ready. Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

Does my state offer the TASC test?

Does my state offer the TASC test?

You cannot take the TASC test in every state. Gade sou tab la ki pi ba pou chèche konnen tès ki ofri yo bay Bondye nan leta w.

You cannot take the TASC test in every state. Look at the table below to find out which test is offered in your state.

Table of HSE tests state by state updated 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

If your state does not offer TASC, you can still get a diploma. You can take the HiSET test or the GED® test in your state. Look at the table again to see which one.

If your state does not offer TASC, you can still get a diploma. You can take the HiSET test or the GED® test in your state. Look at the table again to see which one.

GED a® test is like the TASC test. Pase GED a® tès montre ke ou gen menm konesans ak ladrès tankou yon moun ki gradye nan lekòl segondè nan Etazini.

The GED® test is like the TASC test. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

The HiSET test is like the GED® tès. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

The HiSET test is like the GED® test. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

Ki jan pou mwen pran tès lan te TASC?

How do I take the TASC test?

To take the tests, ou gen pou ale nan yon sant pou fè tès. You can take test on a computer or on paper.

To take the tests, you have to go to a testing center. You can take test on a computer or on paper.

Pran/swiv yon tès pou wè si n' pwè pou yo pase tès kounye a, oubyen si ou vle pou etidye plis anvan w enskri.

Take a practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Find the information you need to register for and take the TASC test. When you have passed all the subjects, ou pral resevwa yon diplòm.

Find the information you need to register for and take the TASC test. When you have passed all the subjects, you will receive a diploma.

Mwen gen yon diplòm soti nan yon lòt peyi. Ta dwe mwen te toujou pran yon GED® ak?

I have a diploma from another country. Should I still get a GED® credential?

Si ou gen yon diplòm lekòl segondè, ou ka oswa ka pa bezwen yon GED® D'. Si ou gen yon kolèj degre nan yon lòt peyi, kèk nan klas ak sou ti mak te ka bay transfè. Ou ka bezwen prèv ou fini ak lekòl pou ale nan kolèj oswa pou gen yon travay. Salè pou gwo travay diplòm GED® ou te ka ede w.

If you have a high school diploma, you may or may not need a GED® credential. If you have a college degree from another country, some of the classes and degrees might transfer. You may need proof you finished school to go to college or get a job. Earning your GED® diploma might help you.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!