Ki sa ki TASC?

Angle touPa gen anglè

TASC se yon diplom ki montre ou gen menm konesans la kom yon moun ki konplete lekol segonde nan USA a. Pase tes TASC ou ka ede ou gen plis sikse. Ou ka sevi ak li pou jwenn yon pi bon travay epi pou yo ale nan Kolej.

TASC is a diploma that shows that you have the same knowledge as someone who completed high school in the USA. Passing your TASC test can help you be more successful. You can use it to get a better job and to go to college.

Ki sa ki TASC

What is TASC

Ki sa ki TASC tes la?

What is the TASC test?

TASC se yon tes konpreyansyon ak konesans ou. Non TASC a kout pou Tes evalye fini segonde™. Pase tes la TASC montre ou gen konesans nan menm ak ladres kom yon moun ki gradye nan lekol segonde nan USA a.

TASC is a test of your understanding and knowledge. The name TASC is short for Test Assessing Secondary Completion™. Passing the TASC test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Poukisa se li enpòtan?

Why is it important?

Anpil Ameriken ak refijye yo ak imigran yo pa t kapab fini lekol segonde. San yon diplòm lekòl segondè, li kapab difisil pou jwenn yon bon travay epi reyisi nan Etazini. Men, si ou pase tes la TASC, ou pran yon diplòm (sètifika) nan leta w. Li rele yon équivalence lekòl segondè (HSE) diplòm, Se konsa, ou ka pafwa wè ni tande ou tès refere li kòm yon HSE tès.

Many Americans and refugees and immigrants were not able to finish high school. Without a high school diploma, it can be hard to get a good job and succeed in the United States. But if you pass the TASC test, you get a diploma (certificate) from your state. It is called a high school equivalency (HSE) diploma, so you may sometimes see or hear your test referred to as an HSE test.

Diplom TASC a di ou ekivalan (menm) yon moun ki konplete lekol segonde Ozetazini. Sa se yon gwo ke pwensipal akonplisman! Non sèlman pwal ou genyen yon edikasyon, Men ou p'ap gen pi bon chwa travay.

The TASC diploma says you have equivalent (the same) skills as someone who completed high school in the United States. This is a big accomplishment! Not only will you gain an education, but you will have better job choices.

Ki sa ki TASC tes la tankou?

What is the TASC test like?

Tes la pran plizye edtan epi li divize an plizye sije. Ou ka pran sije yo sou jou separe. Ou ka pran tès lan sou yon òdinatè oswa sou papye.

The test take several hours and is divided into several topics. You can take the topics on separate days. You can take the test on a computer or on paper.

Gen senk Matye sou tes la: etid sosyal yo, syans, matematik, lekti ak nan ekri. Ou pral reponn anpil kesyon sou tout sije sa yo.

There are five subjects on the test: social studies, science, math, reading and writing. You will answer many questions about all these topics.

Kisa m dwe fè koulye a?

What shall I do now?

Kijan mwen dwe etidye pou tes TASC la?

How should I study for the TASC test?

A RTASC sou entenet gratis/Himete/lame® klas kouvri chak sijè nan tès lan. Ou kapab kòmanse yon klas chak fwa n' a pare. Pifò elèv ki fini yon sijè nan de semèn pou de mwa. Ou kapab kòmanse ak sispann! / rete pi devan. Ou kapab repwann leson. Ou ka chwazi ki sijè ou vle démarrer avec.

The RCO’s free online TASC/HiSET/GED® classes cover each subject on the test. You can start a class whenever you are ready. Most students finish one subject within two weeks to two months. You can start and stop anytime. You can retake lessons. You can choose which subject you want to start with.

Eske eta mwen an ofri tes TASC?

Does my state offer the TASC test?

Ou pa ka pran tes TASC nan chak eta. Gade sou tab la ki pi ba pou chèche konnen tès ki ofri yo bay Bondye nan leta w.

You cannot take the TASC test in every state. Look at the table below to find out which test is offered in your state.

Tablo tes HSE eta a 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

Si eta ou pa ofri TASC, ou ka toujou pran yon diplom. Ou ka pran tes la mete sou kote oswa la® tes nan eta ou. Gade tab la anko pou we ki youn.

If your state does not offer TASC, you can still get a diploma. You can take the HiSET test or the GED® test in your state. Look at the table again to see which one.

GED a® tes se tankou tes la TASC. Pase GED a® tès montre ke ou gen menm konesans ak ladrès tankou yon moun ki gradye nan lekòl segondè nan Etazini.

The GED® test is like the TASC test. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Tes la tabli se tankou la® tès. Diplom a te mete™ di ou gen menm konesans ak ladres kom yon moun ki te konplete lekol segonde nan USA a.

The HiSET test is like the GED® test. The HiSET™ diploma says you have the same knowledge and skills as someone who completed high school in the USA.

Ki jan pou mwen pran tès lan te TASC?

How do I take the TASC test?

Pou pran tes yo, ou gen pou ale nan yon sant pou fè tès. Ou ka pran tes sou yon odinate oswa sou papye.

To take the tests, you have to go to a testing center. You can take test on a computer or on paper.

Pran/swiv yon tès pou wè si n' pwè pou yo pase tès kounye a, oubyen si ou vle pou etidye plis anvan w enskri.

Take a practice test to see if you are ready to pass the tests now, or if you want to study more before you sign up.

Etidye tout kat sije pou prepare pou tes® a.

Study all four topics to prepare for the GED® test.

Jwenn enfomasyon ou bezwen pou enskri pou epi pran tes TASC. Le ou te pase tout sije yo, ou pral resevwa yon diplòm.

Find the information you need to register for and take the TASC test. When you have passed all the subjects, you will receive a diploma.

Mwen gen yon diplòm soti nan yon lòt peyi. Eske mwen ta dwe toujou jwenn yon seri Hi, TASC oswa® kalifikasyon?

I have a diploma from another country. Should I still get a HiSET, TASC or GED® credential?

Si ou gen yon diplòm lekòl segondè, ou ka pa bezwen yon seri Hi, TASC oswa® kalifikasyon. Men ou ka bezwen prev lekol pou ale nan Kolej oswa pou pran yon travay. Si ou pa gen prev, jwenn yon diplom nan USA a ap ede ou.

If you have a high school diploma, you may or may not need a HiSET, TASC or GED® credential. But you may need proof you finished school to go to college or get a job. If you do not have proof, getting a diploma in the USA will help you.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!