Nan ki sa wap entèvyou tès natiralizasyon?

Angle touPa gen anglè

Natiralizasyon se pwosè a ki fè nou yon sitwayen peyi a nan Etazini. Sonde natiralizasyon, oubyen sitwayènte tès, se yon entèvyou. Ou ap kesyone pa yon ofisye sitwayente avèk imigrasyon sèvis. Entèvyou a se yon pa enpòtan nan vin yon sitwayen. Jwenn enfòmasyon sou natiralizasyon sonde epi kouman pou pwepare pou entèvyou.

Naturalization is the process that makes you a citizen of the United States of America. The naturalization test, or citizenship test, is an interview. You will be questioned by a Citizenship and Immigration Services officer. The interview is an important step in becoming a US citizen. Find out about the naturalization test and how to prepare for the interview.

naturalization interview
Photo koutwazi nan USCIS
naturalization interview
Photo courtesy of USCIS

Natiralizasyon non tès lan se youn nan plizyè mache nan pwosesis pou vin yon sitwayen Ameriken. Pa lè ou ale nan entèvyou ou, ou gen:

The naturalization test is one of several steps in the process to become a US citizen. By the time you attend your interview, you will have:

Anvan ou tès natiralizasyon

Before your naturalization test

Paspo AMERIKENLè tout administratives ou nèt sou tout pwen, la nan Etazini sitwayente avèk imigrasyon sèvis (USCIS) ap voye yon lonmen yon avi. Avi a pral di w ki dat ak ki lè ou entèvyou.

US passportWhen all your paperwork is complete, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) will send an appointment notice. The notice will tell you the date and time of your interview.

Entèvyou a se pa dènye a ki pou vin yon sitwayen. Yon sèl fwa ou pase tès natiralizasyon ou, n' a ka vin yon sitwayen Ameriken.

The interview is the last step to becoming a citizen. Once you pass your naturalization test, you will be able to become a US citizen.

Lavèy entèvyou tès natiralizasyon ou

Getting ready for your naturalization test interview

Se pi bon bagay ou kapab fè pou yo reyisi nan entèvyou natiralizasyon ou: pou pwepare!

The best thing you can do to succeed at your naturalization interview is: be prepared!

Te pwepare mwayen pou fè si ou Anglè lekti, pale ak ekri aptitid yo bon ase. Li siyifi tou pare pou sonde sivik. Pou pi si ou konprann tou sa a kesyon yo pral mande w pandan entèvyou ou.

Being prepared means making sure your English reading, speaking and writing skills are good enough. It also means being ready for the Civics test. Make sure you understand all the questions you will be asked during your interview.

Si ou pa vle, ou kapab siyen pou nou lib klas online pou prepare w pou natiralizasyon sonde.

If you are not ready, you can sign up for our free online classes to prepare you for the naturalization test.

Sa ki gen pou vini avèk nou

Things to bring with you

Te pwepare siyifi tou gen tout bagay ou bezwen bwè pou ou entèvyou.

Being prepared also means having everything you need to take to your interview.

Ou dwe pote atik sa yo ak ou:

You must bring the following items with you:

 • Avi randevou ou
 • Kat rezidan pèmanan w oswa yon etranje kat didantite (alyennkat)
 • Lisans chofè ou oswa leta bay kat idantifikasyon
 • Sibitman aktyèl yo ak a oubyen dokiman vwayaj
 • Your appointment notice
 • Your Permanent Resident Card or Alien Registration Card (green card)
 • Your driver’s license or state-issued identification card
 • All current and expired passports or travel documents

Ou ka vle tou pou pote:

You may also want to bring:

 • Yon kopi fòmilè aplikasyon N-400 ou pou kont ou referans
 • YON lis la 100 kesyon ke ofisye a ap chache 10 kesyon de (sonje kèk nan repons, tankou non pwezidan an, pwal chanje. Lis sa a pral di w ki kote pou jwenn non kouran).
 • A copy of your N-400 application form for your own reference
 • A list of the 100 questions that the officer will pick 10 questions from (remember that some of the answers, such as the name of the president, will change. This list will tell you where to find the current names).

Ou yo gen dwa pou pote avoka ou si ou gen yon sèl.

You are allowed to bring your lawyer if you have one.

Avi randevou ou pral di w si w bezwen pou pote lòt dokiman, tankou sètifika maryaj, ni divòs, dokiman taks, oubyen dokiman pou li wè ak mari oswa madanm ou, ni timoun.

Your appointment notice will tell you if you need to bring other documents, such as marriage or divorce certificates, tax documents, or documents to do with your spouse or children.

Sa ki pwal pase nan tès natiralizasyon ou

What will happen at your naturalization test

Si ou konnen ki sa ki pral rive pandan entevyou ou, ou kapab prepare. Epi si ou prepare, ou p ap bezwen santi ou neve! Se sa ou bezwen konnen:

If you know what will happen during your interview, you can prepare. And if you are prepared, you will not need to feel nervous! This is what you need to know:

Te rive pou entèvyou

Arriving for the interview

Asire w konnen egzakteman ki kote nou pral antre se konsa, ou pa kite mwen rive an reta. Ou ta vle pou vwayaje ale kay la sou yon jou avan randevou pou w konnen egzakteman ki kote biwo a se epi kouman pou rive la.

Make sure to know exactly where you are going so you don’t get lost and arrive late. You might want to travel to the building on a day before your appointment so you know exactly where the office is and how to get there.

Li ta pi bon pou rive mwatye yon tan byen bonè pou Randevou. W ap bezwen tan pou li ale nan yon pòs sekirite ak jwenn biwo dwat la ak ap tann nan zòn nan. Tou, Si ou gen yon ti jan bonè, ou ap santi l mwens blese e a anlè pa atè.

It is good to arrive half an hour early for your appointment. You will need time to go through a security checkpoint and find the right office and the waiting area. Also, if you are there a little early, you will feel less rushed and nervous.

Ou ka bezwen rete tann pou yon ti tan jiskaske li se vire nou. Ou ka sèvi ak lè pou voye je sou fòm ou oswa pou tès kesyon. Ofisye USCIS a va soti, rele non ou lè li vire ou. Ou va ale nan yon biwo prive. Anvan ou chita, ofisye a ap mande w pou leve men dwat ou ak, pwomèt tou pou di verite a.

You may have to wait for a while until it is your turn. You can use the time to look over your form or test questions. The USCIS officer will come out and call your name when it is your turn. You will go to a private office. Before you sit down, the officer will ask you to raise your right hand and promise to tell the truth.

Tès ou ap pale anglè aptitid

Testing your English speaking skills

Pandan entèvyou a, ofisye a ap fè si ke enfòmasyon ou verite, se kòrèk. Li ap mande anpil kesyon sou enfomasyon sou aplikasyon ou an (Fòm N-400). An menm tan, li an, k'ap sonde aptitid lang Angle ou.

During the interview, the officer is making sure your information is true and correct. He or she will ask lots of questions about the information on your application (Form N-400). At the same time, he or she is testing your English language skills.

Gen kèk moun ki pi gran yo ak kèk moun ak pwoblèm sante oubyen Andikap mantal ka kalifye pou yon eksepsyon pou kondisyon lang anglè an.

Some older individuals and some people with health problems or mental disabilities may qualify for an exception to the English language requirement.

Jan nou koumanse kesyon ak fòmilè siyati

Background questions and signing forms

Ofisye a pral poze kesyon sou nou jan nou koumanse. Li ka poze kesyon sa yo pa t ' sou fòm aplikasyon. Bon vè dlo a kesyon ka mande w.

The officer will ask questions about your background. He or she may ask questions that were not on the application form. Be prepared for the questions you may be asked.

Lè kesyon ki te fini, w ap bezwen pou l siyen kèk dokiman, aplikasyon ou lan ak foto ou.

When the questions are finished, you will need to sign a few documents, including your application and your photographs.

Tès sivik, lekti ak nan ekri aptitid

Civics test, reading and writing skills

Pifò moun ap gen pou fè yon tès sou Etazini sivik, istwa ak gouvènman an. Pati sa a nan entèvyou a ka ak menm ofisye a, oubyen li kapab ak yon lòt moun. Li te kapab rive anvan oswa nan fen.

Most people will also have to take a test on US civics, history and government. This part of the interview may be with the same officer, or it may be with a different person. It could come first or at the end.

Pandan egzamen sa a, se pou ou reponn 6 anke 10 kesyon ki gen rapo Etazini sivik, kòrèkteman. Kesyon ak repons ki pale. Va gen yon kout nan ekri pou tès pou tès aptitid ekri ou. Ofisye a pral di w yon santans pou ekri. Yo pral tou mande w pou li yon santans. Ankò, ou kapab fè pou tout moun kesyon yo pral mande w pandan entèvyou ou.

During this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about US civics. The questions and answers are spoken. There will be a short written part to the test to test your writing skills. The officer will tell you a sentence to write down. You will also be asked to read a sentence. Again, you can prepare for all the questions you will be asked during your interview.

Kèk moun pa gen pou pran tès sa a. Gen eksepsyon ki genyen kèk pou pi gran moun, ni moun ki gen pwoblem sante oubyen ki enfim.

A few people do not have to take this test. There are some exceptions for older people or people with health issues or disabilities.

Gade yon videyo sou natiralizasyon USCIS la fè entèvyou ak

Watch a video about the USCIS naturalization interview

ou kapab rale dosye a Gid pou natiralizasyon nan videyo a. Itilize gid sa a le ou ale nan pwosesis la. Pi fò nan kesyon ou gen ap reponn gid la.

You can download the Guide to Naturalization mentioned in the video. Use this guide as you go through the process. Most of the questions you have will be answered in the guide.

Konsèy ak kèk sijesyon pou tès natiralizasyon ou

Tips and suggestions for your naturalization test

• Depi le ofisye a greets ou, li an, k'ap sonde ou aptitid Anglè. Asire w ou pou pale ak pwekosyon e klè.

• From the time the officer greets you, he or she is testing your English skills. Be sure to speak carefully and clearly.

• Toujou di verite a epi li pa kenbe nenpot enfomasyon. Ofisye a ka gen enfòmasyon sou ou nan yon lòt sous. Si ou pa konnen yon repons, ni pa kapab sonje, m pa pi mal pou di li se. Se tou m pa pi mal pou di ofisye a si ou pa konprann yon bagay.

• Always tell the truth and do not hold back any information. The officer may have information about you from another source. If you do not know an answer or cannot remember, it is okay to say so. It is also okay to tell the officer if you do not understand something.

• Si ou pa pale Angle, eseye jwenn tan pou ale nan klas anglè yo nan kominote w lan. Anpil kolèj lokal, bibliyotèk, ak sant kominotè yo ofri klas gratis. Ou ka chèche nan FindHello pou klas yo. Oubyen ou kapab jwenn sou liy klas yo isit la.

• If you do not speak English, try to find time to go to English classes in your community. Many local colleges, libraries and community centers offer free classes. You can look in FindHello to find classes. Or you can find online classes here.

• Pran yon kou sitwayente AMERIKEN pou ede ou pase tes ou. Si ou ta renmen pou ale nan yon klas nan kominote w lan, ou kapab jwenn kote isit la – anpil nan klas yo enskri nan seksyon resous nou yo gratis. Oubyen ou ka pran nou lib online sitwayènte klas. ou kapab siyen la a e te chita nan chak fwa n' a pare!

• Take a US citizenship course to help you pass your test. If you would like to go to a class in your community, you can search for places here – many of the classes listed in our Resources section are free. Or you can take our free online Citizenship class. You can sign up here and begin whenever you are ready!

Bòn chans ak entèvyou ou! Sonje:

Good luck with your interview! Remember:

Ka a kalifye, pou pwepare, a vérité.

Be eligible, be prepared, and be truthful.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resourcesEnfòmasyon nan paj sa a soti. USCIS ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pase tès sitwayènte ou!

Sitwayènte online lib pweparasyon klas

Kòmanse nan klas a kounye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!