Ki kote pou achte manje ak rad

Angle touPa gen anglè

Some newcomers are not sure where to buy the groceries they need, and they may miss traditional foods from their native country. There are many different places and ways to go shopping in the USA. Learn about the kinds of shops for buying food. Find out how to buy traditional foods. Read about where to buy clothes and how to shop online.

Some newcomers are not sure where to buy the groceries they need, and they may miss traditional foods from their native country. There are many different places and ways to go shopping in the USA. Learn about the kinds of shops for buying food. Find out how to buy traditional foods. Read about where to buy clothes and how to shop online.

Where to buy in the US, photo copyright UK Aid, CC.
Komès nan Etazini, Retire D' foto èd, CC..
Where to buy in the US, photo copyright UK Aid, CC.
Shopping in the US, photo copyright UK Aid, CC..

Achte manje

Buying food

The word groceries means food you buy. Ou ta dwe eseye pou depanse sou 20% or less of your total family income on groceries each month. Sa vle di si gen $1,000 kantite lajan chak mwa nan, ou ta dwe pase $200 or less on groceries. Si ou pran $500 chak mwa, ou kapab gen mwayen pou pase sèlman $100 oubyen mwens nan manje, if you are to also pay for housing and utilities.

The word groceries means food you buy. You should try to spend about 20% or less of your total family income on groceries each month. This means if have $1,000 in income each month, you should spend $200 or less on groceries. If you get $500 each month, you can afford to spend only $100 or less on food, if you are to also pay for housing and utilities.

Here are some useful things to know about buying food:

Here are some useful things to know about buying food:

  • Some things that cost little in your home country may be expensive in the USA. Pa ekzanp, refijye yo sòti Burma ka renmen manje kri noix ak mango, Men, atik sa yo yo chè.
  • Meat and fruit are often expensive in the USA. Se konsa, ou ka bezwen pou yo manje manje nouvo jan ou manje tradisyonèl yo.
  • Achte manje, sitou diri ak pwa ak anpil legim, nan boutik manje an e kwit li tèt ou se jeneralman mwen chè pase ap achte manje nan yon rèstoran.
  • If an item in a store is priced, ou gen pou peye pri sa. Sepandan, sa pipiti tout bon nan mache yo, ni richès vann te itilize byen.
  • Some things that cost little in your home country may be expensive in the USA. For example, refugees from Burma may like to eat fresh coconuts and mangoes, but these items are expensive.
  • Meat and fruit are often expensive in the USA. So, you may need to try to eat some new foods as well as your traditional foods.
  • Buying food, especially rice and beans and many vegetables, from the grocery store and cooking it yourself is generally less expensive than buying food from a restaurant.
  • If an item in a store is priced, you have to pay that price. However, this is less true in markets or stores selling used goods.

Where to buy groceries

Where to buy groceries

Isit la, gen kèk divès kote nou ka achte manje:

Here are some different places you can buy food:

Makèt

Grocery stores

Boutik episri nan peyi Etazini gen gwo depo ki pote anpil diferan kalite manje. Genyen anpil gwo boutik “chèn depo.” Yon chenn se yon gwoup de trezò ki fè menm bagay la tou nan diferan vil yo atravè peyi Etazini. Boutik episri divize an seksyon tankou fwi ak legim, vyann, bwat manje manje, ets. Anpil gwo boutik episri ankouraje w pou l siyen pou granmesi “Bay chaplèt” kat, ni ni “kat manm. Sa bon pou yo fè, paske ou konn resevwa yon rabè nan manje ou ak yon kat, menm si kat la gratis. Depo lòt, tankou Costco, mande pou kat yo ak gwo èskandal manje ki vann plis kantite. Se sa yon valè kole si ou genyen yon gwo branch fanmi epi ap achte manje ak atik kay yo nan gwo èskandal.

Grocery stores in the US are large stores that carry many different types of food. There are several large grocery “chain stores.” A chain is a group of stores that are the same in different cities across the US. Grocery stores are divided into sections such as fruit and vegetables, meat, canned foods, etc. Many large grocery stores encourage you to sign up for free “Club” cards, or “membership cards. This is good to do because you often receive a discount on your food with a card, even though the card is free. Other stores, such as Costco, do charge for their cards and sell large quantities of food more cheaply. These are worth joining if you have a big family and are buying food and household items in large quantities.

Fèmye’ mache yo

Farmers’ markets

Pifò vil yo nan peyi Etazini gen fèmye’ mache yo, sitou an ete. Nan yon kontribisyon’ mache, ou ka jwenn nouvo fwi ak legim ogmante ak vann pa fèmye yo. Nan sezon lete an, you may spend less money than you would at a grocery store for the same items, Men, se pa toujou-kèk gwo boutik episri yo ka vann pou plis ke fèmye ki grandi ti kantite rekòt òganik, pa ekzanp.

Most cities in the US have farmers’ markets, especially in the summer. At a farmers’ market, you can find fresh fruit and vegetables grown and sold by the farmers themselves. In summer, you may spend less money than you would at a grocery store for the same items, but not always – some big grocery stores are able to sell for less than farmers who grow small amount of organic produce, for example.

Depo pratik

Convenience stores

Se sa yo rele ti boutik ki vann pafwa pami ti pwovizyon, ni manje. Pandan ke depo sa yo ka fè pratik paske yo menm yo tou pre lakay ou, yo a, pi souvan plis chè pase Sipè Makèt.

These are small stores that sometimes sell small amounts of groceries or food. While these stores may be convenient because they are close to your house, they are often more expensive than the grocery store.

Melanj plizyè ras depo

Ethnic stores

Kèk kominote yo gen depo etnik, ki vle di ke yon boutik ki vann pwovizyon nan yon patikilye etnik jan nou koumanse. Pa ekzanp, ka gen yon “Mache Endyen” oubyen yon “Mache Chinwa” ki vann manje soti nan peyi sa yo. You can find ethnic grocery stores in many cities in FindHello.

Some communities have ethnic stores, meaning a store that sells groceries from a particular ethnic background. For example, there might be an “Indian Market” or a “Chinese Market” that sells foods from those countries. You can find ethnic grocery stores in many cities in FindHello.

Restoran yo

Restaurants

Restaurants in the USA tend to be the most expensive place to get food. Restoran manje yo bon mache ke restoran regilye yo, but you have to choose carefully so as to not eat too much unhealthy food.

Restaurants in the USA tend to be the most expensive place to get food. Fast-food restaurants are cheaper than regular restaurants, but you have to choose carefully so as to not eat too much unhealthy food.

Sou liy

Online

There are a number of websites selling ethnic food and other specialty foods that are hard to find locally in your town or city. One example is eFood Depot.

There are a number of websites selling ethnic food and other specialty foods that are hard to find locally in your town or city. One example is eFood Depot.

You can find specialty foods by searching online. Type the words “buy [food you are looking for] online.

You can find specialty foods by searching online. Type the words “buy [food you are looking for] online.”

 

 

Where to buy clothing and household items

Where to buy clothing and household items

Nan Etazini, you have lots of options of where to shop for clothes and things for your home. Ou ta dwe toujou eseye pou achte bagay lè yo ye sou vant!

In the USA, you have lots of options of where to shop for clothes and things for your home. You should always try to buy things when they are on sale!

Magazen thrift oubyen itilize secondhand depo

Thrift stores or used and secondhand stores

Lè ou ka panse de ki kote pou achte rad, konsidere thrift depo pou mete si ou vle mete lajan sou kote. Thrift richès vann rad, atik lakay, ak mèb lòt moun fè ale. Si ou pran tan pou gade, ou ka souvan jwenn anpil bèl rad, atik pou ou kizin, mèb, jwèt, plis thrift nan depo pou mete. Pwovizyon sa yo gen tandans pou bon, Apre sa, yo konn gen jou ki kote tout bagay nan magazen an se sou vant.

When you are thinking of where to buy clothes, consider thrift stores if you want to save money. Thrift stores sell clothes, home items, and furniture other people have given away. If you take time to look, you can often find very nice clothes, items for your kitchen, furniture, toys, and more at thrift stores. These stores tend to be very low-cost, and they often have days where everything in the store is on sale.

Garaj vant ak lavant twa pye

Garage sales and yard sales

Garaj vann yon oswa vann lakou se yon gwo kote pou jwenn ki te itilize rad ak atik kay. Atik sa yo ki pa konn byen chè. Garage sales and yard sales are one of the few places you can barter in the USA. Sa vle di si ou se nan garaj yon oswa vann twa pye, ou ka eseye pou mande pou yon pri pi ba pase sa ekri sou li a aparèy.

A garage sale or yard sale is a great place to find used clothing and household items. These items are normally quite cheap. Garage sales and yard sales are one of the few places you can barter in the USA. This means if you are at a garage or yard sale, you can try to ask for a lower price than what is written on the item.

Depatman magazen yo ak pli

Department stores and malls

Ou kapab tou al achte nan depatman magazen oswa nan yon gwo konplèks komèsyal la. Pwovizyon sa yo gen tandans pou yo pi chè gen mak non pi popilè. Sa vle di tout atik yo popilè paske mak a byen koni, tankou Nike sapat nan pye.

You can also shop at department stores or the mall. These stores tend to be more expensive and have famous name brands. This means the items are popular because the brand is well-known, such as Nike shoes.

Superstores

Superstores

Superstores are stores in the USA that sell nearly everything. Gen ladan tou pou depo tankou Walmart, Objektif, ak Kmart. Pwovizyon sa yo jeneralman bon mache ke non mak Depatman magazen.

Superstores are stores in the USA that sell nearly everything. These include stores like Walmart, Target, and Kmart. These stores are generally cheaper than name brand department stores.

Komès lokalman

Shopping locally

There are probably lots of local stores in your new town. Li fè bon pou achte lokalman paske lajan ou rete nan kominote w lan. Ou ka menm jwenn yon boutik ki pou yon lòt refijye.

There are probably lots of local stores in your new town. It is nice to shop locally because your money stays in your community. You may even find a store owned by another refugee.

Depo pyès ki nan konpitè

Hardware stores

Si ou bezwen atik pou lakay ou, ni pou repare kay ou, ou kapab al achte nan magazen pyès ki nan konpitè. The people who work at these stores will answer your questions about home repair.

If you need items for your house or to repair your home, you can shop at a hardware store. The people who work at these stores will answer your questions about home repair.

Online and mail order

Online and mail order

A lot of Americans buy their clothes online or from catalogs that come in the mail. Nan Etazini, you can return clothes you buy online or from a catalog, just like you can return items bought in stores.

A lot of Americans buy their clothes online or from catalogs that come in the mail. In the USA, you can return clothes you buy online or from a catalog, just like you can return items bought in stores.

Atik pa retounen

Returning items

Stores in the USA let people return goods if there is something wrong with them or even if they just change their mind. But they will not allow you to return something after you have used it. Chak fwa ou al achte, kenbe yon bagay ou resevwa. This is proof that you bought the item and when you bought it. Si ou deside ou vle pou li retounen nan yon atik, you will need the receipt. It is harder to return fresh foods, but you should always return food if you found it was spoiled or past itssell by” dat.

Stores in the USA let people return goods if there is something wrong with them or even if they just change their mind. But they will not allow you to return something after you have used it. Whenever you shop, keep your receipt. This is proof that you bought the item and when you bought it. If you decide you want to return an item, you will need the receipt. It is harder to return fresh foods, but you should always return food if you found it was spoiled or past its “sell by” date.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!