Ki moun ki fè yon refijye?

Angle touPa gen anglè

A refugee is a person who has to leave his or her home because of conflict or other dangers. This page has information to help you find safety and register as a refugee.

A refugee is a person who has to leave his or her home because of conflict or other dangers. This page has information to help you find safety and register as a refugee.

Paj sa a gen enfòmasyon pou hlelp ou anrejistre kòm yon refijye e jwenn sekirite. Foto D' refigye UNHCR.
Foto D' refigye UNHCR.
This page has information to hlelp you register as a refugee and find safety. Photo copyright UNHCR.
Photo copyright UNHCR.

Ki moun ki fè yon refijye?

Who is a refugee?

Ou se yon refijye lè sa a, nou pa chape anba men vyolans nan peyi lakay ou, gen pou yo kite dwe viv alèz san pwoblèm. Sa a se kapab akòz ras ou, relijyon, nasyonalite, ni sa ki pou yon gwoup sosyal oswa yon opinyon politik. Refugees leave their home country because they are afraid and there is no protection for them. Refijye yo ka ke konfli ame, dezas natirèl, oubyen yon gouvènman ensekirite. Moun ki ap kwense andedan peyi yo epi ki gen okenn fason pou travèse yon fontyè a anrejistre kòm yon refijye yo rele anndan te evakye moun (IDP).

You are a refugee when you are not safe from violence in your home country and have to leave due to fear of danger. This can be because of your race, religion, nationality, or belonging to a social group or political opinion. Refugees leave their home country because they are afraid and there is no protection for them. Refugees may be escaping armed conflict, natural disasters, or an unsafe government. People who are trapped inside of their country and have no way to cross a border to register as a refugee are called Internally Displaced People (IDP).

Ki kalite èd pou m jwenn?

What kind of help can I get?

Genyen plis refijye yo nan mond lan jodi pase tout tan tout tan devan nan istwa. Li enpòtan pou w konprann dwa ou kòm yon refijye yo ak pou eseye jwenn bon òganizasyon ki ka ede w. Anpil peyi pa gen resous pou pwoteje refijye yo. Gen kèk moun ki kòwonpi epi pou pran avantaj refijye yo.

There are more refugees in the world today than ever before in history. It is important to understand your rights as a refugee and to try find good organizations that can help you. Many countries do not have the resources to protect refugees. Some people are corrupt and take advantage of refugees.

Sa gen dwa m?

What are my rights?

Si n' ap viv nan yon peyi kote ki genyen lagè, vyolans, osinon, pèsekisyon, gouvènman an pa ka ni a pa pwoteje ou, you have the right to travel to a new country and seek protection as a refugee.

If you are living in a country where there is war, violence, or persecution, and the government cannot or will not protect you, you have the right to travel to a new country and seek protection as a refugee.

Kijan mwen tounen yon refijye?

How do I become a refugee?

Prèske tout tan, pou kapab devni yon refijye, ou dwe vwayaje atravè yon fontyè entènasyonal ak anrejistre kòm yon refijye ak nasyon Zini. Selon ki peyi ou nan kounye a, ni kote ou prale, yon lòt òganizasyon ka ede ou anrejistre ak nasyon Zini.

Most of the time, in order to become a refugee, you must travel across an international border and register as a refugee with the United Nations. Depending on what country you are in right now or where you are going, another organization may help you register with the United Nations.

Sa k rive Apre sa, mwen tounen yon refijye?

What happens after I become a refugee?

It depends whether you live in a refugee camp or if you live in a city as an urban refugee. Ki lè ou rete nan yon kan, òganizasyon entènasyonal yo ka ede w bay de baz ebèjman, manje, ak pwoteksyon.

It depends whether you live in a refugee camp or if you live in a city as an urban refugee. When you live in a camp, international organizations can help you by providing basic shelter, food, and protection.

Ki lè ou rete nan yon vil, you are called an urban refugee. Si ou se yon vil refijye, ou ka anmezi pou jwenn travay oswa entegre nan yon nouvo peyi. Men, li kapab trè difisil pou ou paske ou pa ka gen yonn ede oubyen sipòte.

When you live in a city, you are called an urban refugee. If you are an urban refugee, you may be able to find work or integrate into the new country. But, it may be very difficult for you because you may not have any help or support.

Eske ou bezwen èd? Tanpri, chwazi ou kote ki pi ba.

Do you need help? Please choose your location below.

Si w bezwen èd, souple klike sou yon zòn ki pi ba pou jwenn òganizasyon yo ak resous nan rejyon sa:

If you need help, please click on an area below to find organizations and resources in that region:

How can I be resettled to the USA?

How can I be resettled to the USA?

Many refugees and immigrants around the world want to come to the USA. Sepandan, it is very rare to be resettled there. Pipiti pase 1% of refugees are ever resettled to the USAs.

Many refugees and immigrants around the world want to come to the USA. However, it is very rare to be resettled there. Less than 1% of refugees are ever resettled to the USAs.

Li kapab pwan anpil tan pou ka se paske ou dwe pase yon chèk trè strik jan nou koumanse/sekirite ak konplete yon ekzamen sante. Sèlman sa refijye ki yo a vin pi aksèsib e pa ka tounen nan peyi yo lakay yo se.

It can take a very long time to be resettled because you must pass a very strict background/security check and complete a health exam. Only those refugees who are the most vulnerable and cannot return to their home countries are resettled.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resourcesEnfòmasyon nan paj sa a soti. REFIGYE UNHCR ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from UNHCR and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!