Sa ki sal klas USAHello la ak Poukisa se li lib?

Angle touPa gen anglè

USAHello ofri yon klas entenet gratis pou ede moun reyisi nan Etazini nan Amerik la. Aprann Poukisa nou ofri klas gratis pou refigye yo ak imigran. Chèche konnen ki moun nou ye. Poukisa se bi nou pou ede newcomers nan Etazini.

USAHello offers a free online classroom to help people succeed in the United States of America. Learn why we offer free classes for refugees and immigrants. Find out who we are and why it is our goal to help newcomers in the USA.

Naser Yahya (n. planch konseye) ak Tej Mishra (komite direktè yo) nan reyinyon tablo USAHello nan 2018.
Naser Yahya (advisory board) and Tej Mishra (board of directors) at USAHello board meeting in 2018.

Poukisa lib klas yo?

Why are the classes free?

Nou gen klas ki gratis pou yo ka louvri pòt pou tout moun. Ou pa oblije peye paske USAHello se yon non-pwofi. Yon sans se yon òganizasyon ki pa fè lajan nan men pèp la, li te ede. Moun ki pran swen sou refijye ak imigran bay lajan pou klas la USAHello sou entenet kapab yon sevis gratis. USAHello pa konekte nan nenpot gouvenman.

Our classes are free so they can be open to everyone. You do not have to pay because USAHello is a non-profit. A non-profit is an organization that does not make money from the people it helps. People who care about refugees and immigrants give money so the USAHello online classroom can be a free service. USAHello is not connected to any government.

Poukisa fòk mwen ba ou enfòmasyon m?

Why must I give you my information?

Ou pa gen pou yo bay enfòmasyon sou tèt ou, Men, w ap bezwen pou sèvi ak yon adrès kouryèll pou enskri. Mel adrès ou y' a nonmen non kont ou. Nan kont anbank ou, ou kapab kenbe ti chemen de leson ak quizzes ou fin ranpli. Nou menm k'ap voye ou e-mails sou pwogrè ou. Si ou vle nou pou yo sispann voye ou électroniques, ou ka di nou.

You do not have to give information about yourself, but you will need to use an email address to enroll. Your email address will be your account name. In your account, you can keep track of the lessons and quizzes you complete. We will send you emails about your progress. If you want us to stop sending you emails, you can tell us.

Eske ou ap ban mwen yon diplom® oswa sitwayente?

Will you give me a GED® diploma or citizenship?

Klas nou pwepare nou. n' a GED® tès ak tès sitwayènte AMERIKEN. Klas nou pa ba ou yon GED® diplòm oswa klasifikasyon sitwayènte AMERIKEN. Ou dwe ale nan yon ofisyèl sant pou fè tès pou jwenn GED ou® diplòm. Pou sitwayènte, ou dwe aplike pou gouvènman AMERIKEN an.

Our classes prepare you to take the GED® test and the US citizenship test. Our classes do not give you a GED® diploma or US citizenship. You must go to an official testing center to get your GED® diploma. For citizenship, you must apply to the US government.

Sant refije sou entenet la se kounye a USAHello. Nou chanje non nou pou asire ke Newcomers nan tout orijin santi nou akeyi sou sit entenet nou an ak nan salklas nou.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

Si nenpot sit entenet di ou yo pral ba ou yon diplom® oswa sitwayente AMERIKEN, pa vre. Li se yon move sit entènèt. Li pa ba yo lajan, ni enfòmasyon prive.

If any website tells you they will give you a GED® diploma or US citizenship, it is not true. It is a bad website. Do not give them money or personal information.

Ki jan pou fe pou evite fwod ak sit entenet move

How to avoid fraud and bad websites

Isit la se kek enfomasyon bon sou lot sit entenet:

Here is some good information on other websites:

Temwayaj-ki sa ki kek nan elev nou yo di sou sal klas la USAHello

Testimonials – what some of our students say about the USAHello classroom

"Mwen deja te gen yon diplòm lekòl segondè nan peyi m, Men, mwen pa t kapab bay transfè sètifika m' soti nan lòt bò dlo. Preparasyon an tes nan USAHello te gwo pratik. Mwen pral pran pou kolèj."— Wes, nouveaux nan Pakistan

“I already had a high school diploma from my home country, but I couldn’t transfer my certificate from overseas. The test preparation through USAHello was great practice. I will get to college.” — Wes, newcomer from Pakistan

sitwayènte imaj pou témoignages"Li difisil extrêmement pou jwenn materyèl pou etidye nan Swahili. Pa etidye nan lang anglè ak Swahili, Mwen te santi m konfidan ke mwen te kapab pase sivik la."— Salome, refijye sòti de Repiblik Demokratik Kongo a

citizenship image for testimonials“It is incredibly hard to find materials to study in Swahili. By studying in both English and Swahili, I felt confident that I could pass the civics.” — Salome, refugee from the Democratic Republic of the Congo

"Mwen kontan anpil pou mwen jwenn akse nan resous tankou USAHello pou ede mwen etidye pou mwen." — Fathiah Ainte

“I am very happy to get access to resources like USAHello to help me study for my GED.” — Fathiah Ainte

"Mwen vle pou remèsye ou pou ou travay ekselan — poutèt difikilte lavi mwen te kapab pa diplome nan lekòl segondè yo Men, m' ap swiv ou etid GED ak mwen trè kontan ak jwi tout leson." — Gwo kolèj elèv nan New York

“I want to thank you for your excellent work—because of life difficulties I could not graduate from high school but I am following your GED studies and I am very happy and enjoying every lesson.” — Prospective college student in New York

"Mwen te pran revizyon USAHello a pou ede mwen pase egzamen an nan California. Mwen te pase egzamen GED m' pou tout sijè sou pwemye tantativ. Mwen pa t ' kapab pou enskri nan yon klas teknisyen kadyak ki monitè kè bebe. Koulye a, mwen kapab aplike pou kou kolèj, wa aplike pou pi bon travay sa yo ki ofwi bon benefis. — Nick Esquibel

“I took the USAHello GED review to help me pass the GED exam in California. I passed my GED exam for all subjects on the first attempts. I was able to enroll in a Cardiac Monitor technician course. Now I can apply for college courses and apply for better jobs that offer good benefits.” — Nick Esquibel

refijye témoignage estati zidòl ki te fanm“Mwen ap pran GED a® pweparasyon klas se poutèt sa mwen kapab fini edikasyon m' jwenn yon pi bon travay.” Sabitra, refijye sòti de Boutan

refugee testimonial image of woman“I am taking the GED® preparation classes so I can finish my education and get a better job.” Sabitra, refugee from Bhutan

 

 Èske ou gen kesyon, oubyen kesyon sou klas nou? Souple e-mail nou!
Do you have questions or concerns about our classes? Please email us!

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!