Etyopi: Understanding your students from Ethiopia and their cultural backgrounds

Angle touPa gen anglè

Anpil edikatè moutre divès elèv rapòte ke yo pa resevwa ase kiltirèl jan nou koumanse enfòmasyon sou elèv yo. Si w'ap moutre refijye elèv, li enpòtan pou fè o kouran de newcomers’ fèt yon jan. Sous enfòmasyon an vle di pou bay yon kourikoulòm nan kle en, Se konsa, nou devlope culturel estrateji aux t' ap moutre ke nan mizik ak elèv ou’ Estil aprann inik.

Many educators teaching diverse students report that they do not receive enough cultural background information on their students. If you are teaching refugee students, it is important to be aware of newcomers’ backgrounds. The information below is meant to provide an overview of key highlights, so you develop culturally responsive teaching strategies that are in tune with your students’ unique learning styles.

Foto pa UNHRC
Foto pa UNHRC
Photo by UNHRC
Photo by UNHRC

Ethiopian Map

Ethiopian Map

Lang

Language

Amharique ak Anglè

Amharic and English

Moun ki te moutre sal klas la

Teaching in the Classroom

Peyi Letiopi gen yonn nan yo pi wo pa konn li laplipa moun lan zile nan mond lan (sou 60%). Edikasyon pwensipal (klas 1 pou 8) gratis nan teori obligatwa pou timoun al. Edikasyon segondè se klas 9-11. Anpil elèv ki pa touche anpil lajan batay pou yo adapte yo a kilti a nan lekòl piblik yo fèt pou mitan klas fanmi. Kòm yon rezilta, anpil elèv tonbe soti nan lekòl.

Ethiopia has one of the highest illiterate populations in the world (over 60%). Primary education (grades 1 to 8) is free and in theory compulsory. Secondary education is grades 9-11. Many low-income students struggle to adapt to the culture in public schools designed for middle-class families. As a result, many students drop out of school.

Gason gen opòtinite edikasyonèl plis pase fi. Se yon largement Kliche ke fi yo mwens pyès pase gason, edikasyon fi sa yo, se yon pòv malere envèstisman. Diskriminasyon ak abi fizik nan se kèk nan figi fi ki lè yo ale nan lekòl. Anpil moun Etyopyen manque kontamine ak gwoup travay ak lidè opòtinite nan òganizasyon w nòmal.

Boys have more educational opportunities than girls. There is a widespread stereotype that girls are less competent than boys, and that girls’ education is a poor investment. Discrimination and physical abuse are some of the challenges girls face when they attend school. Many Ethiopian children lack exposure to group work and leadership opportunities in organizational settings.

Ret san manje byen (gade ki pi ba, anba kilti) ka fè yon eksperyans fizikman ak emosyonèl pou kapab difisil pou elèv ki bezwen.

Fasting periods (see below, under culture) may be a physically and emotionally challenging experience for students.

Lekòl angajman

Family/School Engagement

Anpil fanmiy Etyopyen pemet chape povwete Men, yo te jwenn personnes oubyen chomaj apwè yo te rive Ozetazini. Anpil fini paye travay nan sèvis ba salè (garaj anpil, estasyon gaz yo, depo pratik, restoran yo, pwoblèm kè). Anpil refijye yo pa konnen kijan pou yo mennen nan machine oubyen mank aksè a yon machin, Se konsa, transpòtasyon, rive sou aktivite nan lekòl yo va yon defi pou paran ki ta vle pou yo te patisipe.

Many Ethiopian families migrate to escape poverty but find themselves underemployed or unemployed after coming to the US. Many end up working in low wage service (parking lots, gas stations, convenience stores, restaurants, etc.). Many refugees do not know how to drive or lack access to a car, so transportation to school events will be a challenge for parents who would like to be involved.

Jeneralman, moun salye ak lòt ak plizyè bo estati sou machwè tou de. Ye granmoun yo ki te trete ak konsidere ak respè anwo nan syèl la.

Generally, people greet each other with multiple kisses on both cheeks. The elderly are treated and regarded with high respect.

Li ta pi bon pou yo konnen byen ke peyi Letiopi gen yon istwa de divizyon etnik. Epitou, Peyi Letiopi a kat gwo klas sosyal ak castes ak wo grade oyo lineages nan tèt, ki te swiv pa ba abize lineages. Manm fanmi wayal plase pa fèt.

It is good to be aware that Ethiopia has a history of ethnic division. Furthermore, Ethiopia has four major social classes and castes with high-ranking lineages at the top, followed by low-ranking lineages. Caste membership is assigned by birth.

Jwè foutbòl ki se yon aktivite ki anpil Letiopi patisipe nan fèt yo konprann ki sa ki. Kole gwoup sipò sosyal ak ekonomik yo te rele Ekub tou kapab gen pou konprann refijye yo ki sa ki.

Soccer is an activity that many Ethiopians participate in to bolster their sense of belonging. Joining social and economic support groups called Ekub can also enhance refugees’ sense of belonging.

Idantite senksyèl, Kilti, ansanm ak fanmi

Gender, Culture, and Family

Anpil Letiopi toujou kwè ke fanm gen sou kontwòl pou moun. Fanm yo dabitid mwens enteresan epi gen dwa ekonomik mwens. Pi gran gason an se chèf kay ak desizyon se. Dabitid genyen twa kat pou de pitit an pitit nan yon sèl kay. Moun ki angaje nan fizik travayè tanp yo ak fanm yo an chaj travay kay. Timoun yo ap reskonsab pou paran yo. Fi yo gen responsablite plis pase gason.

Many Ethiopians still believe that women are subordinate to men. Women are usually less educated and have less economic freedom. The oldest male is the head of the household and decision maker. There are usually three to four generations in one household. Men engage in physical labor outside the house and women are in charge of household labor. Children are responsible for caring for their parents. Girls have more responsibilities than boys.

Because of the difference in gender roles, adjustment to American culture is often difficult for Ethiopian immigrant families. Koup marye pafwa eksperyans tansyon paske sosyal, politik, e ekonomik libète bay fanm nan Etazini. endèks = 2 ka nou petèt pi pa yon gwo efò, tansyon sa a ki te dirije pou vyolans domestik oubyen divòs pou anpil lokatè Etyopyen refijye nan Etazini.

Because of the difference in gender roles, adjustment to American culture is often difficult for Ethiopian immigrant families. Sometimes married couples experience tension because of the social, political, and economic freedom granted to women in the US. In some cases, this tension has led to domestic violence or divorce for many Ethiopian refugee households in the US.

Letiopi dwe toujou lave men yo anvan yo manje depi tout manje te manje ak men yo nan yon pataj òt/bwat/abare. Tradisyonelman, envite inisye manje. Pandan manje, li se onèt pou rale injera sèlman nan plas tou dwat devan ou. Li se ploi angaje yo nan chita pale pandan ke yo manje depi peye atansyon nèt sou tout pwen pou manje a santi yo tankou bourik.

Ethiopians must always wash their hands before eating since all food is eaten with the hands from a shared dish/tray. Traditionally, guests initiate eating. While eating, it is proper to pull injera only from the space directly in front of you. It is polite to engage in conversation while eating since paying complete attention to the food is perceived as ill-mannered.

Pandan de avansman kretyen règ (varies moun ki pa ni legliz), animal pwodwi pa ka manje ak san manje san bwè kapab fè consommée soti a minwi jiska 3:00H. Sa se yon fason estanda a ret san manje pandan semèn nan, yo ak sou Samdi ak dimanch pa pwodwi animal yo ka fè consommés, Malgre ke se pa lè restriction sou Bwat la.

During Christian fasting periods (varies by individual or church), no animal products can be eaten and no food or drink can be consumed from midnight until 3:00PM. This is the standard way of fasting during the week, and on Saturday and Sunday no animal products may be consumed, although there is no time restriction on the fast.

Lòt resous

Additional Resources

RESOUS BRYCS

BRYCS RESOURCES

FACTBOOK MONDYAL

WORLD FACTBOOK

REFIJYE D'

REFUGEE BACKGROUNDERS

REFIJYE IRC PWOFESÈ PAQUET

IRC REFUGEE TEACHER PACKET

ETYOPYEN AMERIKEN YO

ETHIOPIAN AMERICANS

SANTE

HEALTH

Pataje lide ou

Share Your Ideas

Si ou gen kòmantè oubyen plis enfòmasyon oubyen ide pou pataje sou moutre elèv Etyopyen, souple fè kouryèll: info@usahello.org.

If you have comments or additional information or ideas to share on teaching Ethiopian students, please email: info@usahello.org.

N' a pran kou nou pou edikatè

Take our Course for Educators

Si ou ta renmen plis fòmasyon sou kijan pou yo edike elèv refijye ak imigran, souple konsidere y al anwole nan kou nou, Refijye edike ak elèv imigran: Yon kou Online pou pwofesè.

If you would like more training on how to educate refugee and immigrant students, please consider enrolling in our course, Educating Refugee and Immigrant Students: An Online Course for Teachers.

Enprime enfòmasyon sa a kòm yon PDF

Print this Information as a PDF

Ou ka rale dosye yo ak anprent sa Ethiopian learner profile kòm yon PDF ak fete l' tankou yon lòt resous enfòmasyon nan sal klas ou.

You can download and print this Ethiopian learner profile as a PDF and keep it as a resource in your classroom.

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!