Nepal: Understanding Nepali culture and your students

Angle touPa gen anglè

Anpil edikatè moutre divès elèv rapòte ke yo pa resevwa ase kiltirèl jan nou koumanse enfòmasyon sou elèv yo. Si w'ap moutre refijye elèv, li enpòtan pou fè o kouran de newcomers’ fèt yon jan. Sous enfòmasyon an vle di pou bay yon kourikoulòm nan kle en, Se konsa, nou devlope culturel estrateji aux t' ap moutre ke nan mizik ak elèv ou’ Estil aprann inik.

Many educators teaching diverse students report that they do not receive enough cultural background information on their students. If you are teaching refugee students, it is important to be aware of newcomers’ backgrounds. The information below is meant to provide an overview of key highlights, so you develop culturally responsive teaching strategies that are in tune with your students’ unique learning styles.

Nepal - a nepali girl and her younger sister

Nepal - a nepali girl and her younger sister

Nepal Map

Nepal Map

Lang

Language

Népalais, Newari, Lang Tibet-Burman, Indo-Aryan lang, ak Anglè

Nepali, Newari, Tibet-Burman languages, Indo-Aryan languages, and English

Moun ki te moutre sal klas la

Teaching in the Classroom

Kourikoulòm Nepal an nan ane 1950 pou lane 1970 te enfliyanse tèren yo lekòl Ozetazini epi te devlope ak èd nan men INESKO. Pwofesè anpil fenmèl, Sepandan. Edikasyon pa obligatwa pou timoun al atravè peyi an, Men gouvènman an bay pwensipal edikasyon gratis pou timoun yo nan tout castes ant yo de senk ak 12, Malgre ke pifò elèv yo fè kèk pri pou yon egzamen ak yo te gen pou achte inifòm. Gouvènman an te rapòte ke plis pase 95% timoun gen laj lekòl te asiste lekòl primè.

Nepal’s curriculum from the 1950s to the 1970s was influenced by US schools and developed with help from UNESCO. Many teachers are untrained, however. Education is not compulsory across the country, but the government does provide free primary education for children of all castes between the ages of five and 12, although most students bore some costs for examinations and had to buy uniforms. The government reported that more than 95% of school-age children attended primary schools.

Idantite senksyèl yon espas nan edikasyon ta pèsiste ak yon te rapòte de tyè nan fi adolesan yo nan zòn riral yo ki pa anrejistre nan lekòl. Pousantaj Alfabetizasyon pou fanm t' apeprè 44.5% menm jan opoze a 71% pou moun. Anpil fi gen laj lekòl pa ale nan lekòl akoz absans la separe onèt twalèt. Sepandan, selon leta a mond lan timoun 2016 rapò, gap idantite senksyèl sa a restreindre. Pa ekzanp, Jodia 90% ki laj gason 15-24 informatique ak 80% fi 15-25 informatique. Tou, 62% fi enskri nan lekòl segondè tankou s' pou 58% de gason ki enskri nan lekòl segondè.

A gender gap in education persisted with a reported two-thirds of adolescent girls in rural areas not attending school. Literacy rates for women were approximately 44.5% as opposed to 71% for men. Many school-age girls do not attend school due to the absence of separate or proper toilets. However, according to the State of the World’s Children 2016 report, this gender gap is narrowing. For example, today 90% of boys ages 15-24 are literate and 80% of girls 15-25 are literate. Also, 62% of girls are enrolled in high school as opposed to 58% of boys who enroll in high school.

Malgre bon pwogrè nan améliorer menm dwa ak edikasyon de baz (klas 1-8), timoun, sitou a ki pi pòv, pa kontinye pou edikasyon pòs de baz, ak bon kalite edikasyon nan tout nivo rete yon pwoblèm. Aksè, repetisyon, kite yo ak truancy yo remakab kesyon sa yo nan zòn riral yo. Segments siyifikatif nan lane pitit ki toujou pa anrejistre nan lekòl. Sepandan, se toujou an jeneralman a kwè edikasyon se yon passerelle pou lavi ki pi bon ak chak jou ki vivan.

Despite good progress in enhancing equal access to basic education (grades 1-8), children, especially the poorest, do not continue to post-basic education, and the quality of education at all levels remains a problem. Access, repetition, dropping out and truancy are the remarkable issues in rural areas. Significant segments of the child population are still not attending school. However, it is still the generally held belief that education is a gateway for better life and everyday living.

Lekòl angajman

Family/School Engagement

Ki pi bon kalite reklamasyon azil politik nan Nepal, se pou yonn ki baze sou krentif pou fwape sòti de gouvènman an. Anpil aplikan reklame ke yo te sibi pase pèsekisyon, ni pè pwochen pèsekisyon akòz opinyon politik yo. Li ta pi bon pou li an kòm yon pwofesè ke paran yo ka gen yon krentif patikilye pou gouvènman an.

The most common type of asylum claim from Nepal is one based on fear of harm from the government. Many applicants claim that they have suffered past persecution or fear future persecution on account of their political opinion. It is good to be sensitive as a teacher that parents may have a particular fear of government.

Li enpòtan pou pa bliye ke anpil refijye yo pa konnen kijan pou yo mennen nan machine oubyen mank aksè a yon machin, Se konsa transpòtasyon, rive sou aktivite nan lekòl yo va yon defi menm si paran yo ki vle pou yo te patisipe.

It is important to keep in mind that many refugees do not know how to drive or lack access to a car, so transportation to school events will be a challenge even if parents want to be involved.

Nan Nepal, moun, espesyalman fanm, èske pa konn men tranbleman yo lè yo salye yon lòt, Men olye de peze palms ansanm nan yon fè lapriyè tankou siy ke yo rekonèt "Namaste". Montre rekonesans, respè, sèvi ak tou de men ou olye de yon lè, ni li resevwa yon bagay, menm si lajan. Yo te wè li tankou yon jès respè. Nan mitan Aux, evite manyen medam yo ak kay ki apa pou moun. Ogmante vwa ou oswa crier wè sa tankou lizay move a mò nan Nepal.

In Nepal, people especially women, do not normally shakes hands when they greet one another, but instead press palms together in a prayer-like gesture known “Namaste”. To show gratitude and respect, use both of your hands rather than one when giving or receiving something, even money. It’s seen as a gesture of respect. Among Hindus, avoid touching women and holy men. Raising your voice or shouting is seen as extremely bad manners in Nepal.

Nan Nepal, premye ofrann grenn jaden te sèvi nan 10:30 h. de yon ti tan aprè sunset. Slaughter de manman bèf e pa, Peuple pa manje vyann bèf yo ak. Se yon mès nan Nepal jutho, ki se tankou "kontamine" e mande moun yo pou yo pa touche manje lòt moun yo, yo bwè ak swa, men yo oubyen kiyè yo. Lè bwè dlo, Moun Nepalese pral pa touche boutèy la, ni ve pou pawòl nan bouch yo lè sa a, lòt moun ka bwè nan li tou. Pa manje soti nan plat yon lòt moun nan, ni ki ofri manje ou pa pran yon mòde.

In Nepal, the first meal is served around 10:30 a.m. and the second shortly after sunset. The slaughter of cows is forbidden, and Nepalese do not eat beef. A custom in Nepal is jutho, which translates as “contaminated” and requires people not to touch others’ food and drink with either their hands or their spoon. When drinking water, Nepalese people will not touch the bottle or glass to their lips so that others can drink from it also. Don’t eat from someone else’s plate or offer food you have taken a bite of.

Yon lòt vye koutim se lide ke pye ritually sal e se pou sa l' ap mache sou manje, ni tapral plante ki nan pye nou disrespectful.

Another custom is the idea that the foot is ritually dirty and therefore stepping over food or pointing the soles of your feet is disrespectful.

Kilti, Idantite senksyèl ak fanmi

Culture, Gender and Family

Majorite (sou 80%) la Nepalis se Endou. 9% se Boudis, ak yon gwo pati nan lane pou idantifye yo kòm moun Boudis ak Endou, koutim ki intermingle san konfli. 4.4% la Nepalis Mizilman ak 1.4% ki sèvi ak remèd.

The majority (over 80%) of Nepalis are Hindu. 9% are Buddhist, and a significant portion of the population may identify themselves as Buddhist and Hindu, the beliefs of which intermingle without conflict. 4.4% of Nepalis are Muslim and 1.4% are Christian.

Yon sèl konsèp de baz nan Endouyis se sa a dharma, oubyen lwa natirèl, sa a chaje moun sa ta dwe jwe yo onèt epi te detèmine wòl nan sosyete. Sistèm fanmi wayal lan ki se yon pati entegral de dharma. Chak moun fèt nan yon kas an patikilye, okipasyon tradisyonèl ki classés selon degre disponiblite ak salte epe ladan l.

One basic concept in Hinduism is that of dharma, or natural law, which holds that people should play their proper and determined role in society. The caste system is an integral part of dharma. Each person is born into a particular caste, whose traditional occupation is graded according to the degree of purity and impurity inherent in it.

Façon patriarcale sistèm nan ki te domine Nepal te demontre nan jeneral subservience fanm moun nan pwatikman chak kòm aspè ki vi kotidyen. Pandan yo eksepsyon sa a nan mitan an patikilye group etnik yo, fanm aux wòl tradisyonèl yo tankou lecture dlo, travay fèm, an e kwit manje.

The rigidly patriarchal system that dominates Nepal is demonstrated through women’s general subservience to men in virtually every aspect of daily life. While there are exceptions to this among particular ethnic groups, women fulfil traditional roles such as fetching water, doing farm work, and cooking meals.

Lòt resous

Additional Resources

(Nòt: kèk nan referans sa yo se pou refijye yo au orijin Nepalese, yon pi gwo gwoup lane nan Etazini)

(Note: some of these references are to Bhutanese refugees of Nepalese origin, a larger population group in the United States)

RESOUS BRYCS

BRYCS RESOURCES

FACTBOOK MONDYAL

WORLD FACTBOOK

REFIJYE D'

REFUGEE BACKGROUNDERS

REFIJYE IRC PWOFESÈ PAQUET

IRC REFUGEE TEACHER PACKET

NEPALESE AMERIKEN YO

NEPALESE AMERICANS

SANTE

HEALTH

Pataje lide ou

Share Your Ideas

Si ou gen kòmantè oubyen plis enfòmasyon oubyen ide pou pataje sou moutre elèv Nepalese, souple fè kouryèll: info@usahello.org.

If you have comments or additional information or ideas to share on teaching Nepalese students, please email: info@usahello.org.

N' a pran kou nou pou edikatè

Take our Course for Educators

Si ou ta renmen plis fòmasyon sou kijan pou yo edike elèv refijye ak imigran, souple konsidere y al anwole nan kou nou, Refijye edike ak elèv imigran: Yon kou Online pou pwofesè.

If you would like more training on how to educate refugee and immigrant students, please consider enrolling in our course, Educating Refugee and Immigrant Students: An Online Course for Teachers.

Enprime enfòmasyon sa a kòm yon PDF

Print this Information as a PDF

Ou ka rale dosye yo ak anprent sa Nepali learner profile kòm yon PDF ak fete l' tankou yon lòt resous enfòmasyon nan sal klas ou.

You can download and print this Nepali learner profile as a PDF and keep it as a resource in your classroom.

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!