Angle touPa gen anglè

Chache enfomasyon sou anseyman refije oswa imigran elev yo?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Nou genyen resous pou ede w, nan yon klas online pwofesyonèl, pou informational paj osijè de fonds kiltirèl, dènye nouvèl yo ak enfòmasyon ki ka sèvi ou ak elèv ou. Materyel sa a itil pou nenpot moun ki anseye refijye, Si ou ap anseye Angle oswa fizik, Avan jaden danfan oubyen granmoun.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Souple kontakte nou si ou gen plis mande l ', ni kesyon ki gen rapo moutre refijye yo. Nou vle pou yon lòt resous enfòmasyon pou nou.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Pwofesè demonstrasyon pou montre

Aprann enfòmasyon, sa pou moutre ou refijye ak elèv imigran.

Fòmasyon pou edikatè
Demonstrasyon pou montre Byenveni refijye yo

Aprann sou elev ou yo ak Des KILTIREL background nou an.

Vi kiltirèl jan nou koumanse pwofil

Ede refijye ak imigran nan USA a

Sou katòzyèm avinèsè donasyon pou USAHello, ou sipote teknoloji a ak edikasyon ki ede Newcomers reyisi nan USA a.

Ay jodi a

Dènye de bureaux nou