Pataje

Pwosesis Pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen epi Venezyelyen

Pwosesis pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, ak Venezyelyen se yon pwogram imanitè ki pèmèt moun ki soti nan sèten peyi viv ak travay Ozetazini tanporèman. Konnen kondisyon yo ak kijan pou aplike. Ou dwe konnen restriksyon sou vwayaj ki ka aplike yo.

Mizajou May 17, 2023

Kisa pwosesis yo ye

Nan kad Pwosesis pou Kiben, Ayisyen, Nikaragwan, ak Venezyelyen, jiska 30,000 sitwayen ki kalifye nan 4 peyi sa yo kapab vwayaje Ozetazini chak mwa.

Si yo apwouve w atravè pwosesis sa a, w ap pran avyon pou Etazini, kote w ap kalifye pou aplike pou otorizasyon travay Ozetazini. Sa a se yon estati tanporè pou jiska de zan.

Pwogram sa a pa disponib pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen, ak Venezyelyen k ap antre ilegalman Ozetazini, Meksik oswa Panama apre 5 janvye 2023. Yo te mete li an plas pou tante anpeche moun eseye antre nan fwontyè Ameriken an. Kiben ak Ayisyen ki eseye antre Ozetazini pa dlo tou pa kalifye.

Aplikasyon pou kòmanse pwosesis la gratis. Aplikan an ak sipòtè a pa oblije peye pou aplike.

Si ou an Kolonbi,,Kostarika,Ekwatè ou byen Guatemala yon biwo mobil sekirize (SMO)kapab ofriw pouw jwenn èd legal e de fason sekirize legal pou migre. Aprann plis apwopo de SMO.

Ki moun ki ka yon benefisyè

Yon benefisyè se yon moun ke yo ka konsidere pou èd imanitè nan kad pwosesis sa a. Pou kalifye pou vin yon benefisyè pwogram sa a, ou dwe:

 • Yon sitwayen Venezyelyen, Kiben, Ayisyen oswa Nikaragweyen.
 • Deyò peyi Etazini.
 • Genyen yon sipòtè Ozetazini.
 • Genyen yon paspò ki valid.
 • Pase yon kontwòl sekirite.
 • An mezi pou fè aranjman epi peye pou pwòp vòl ou pou ale nan peyi Etazini.
 • Pran vaksen epi reponn ak lòt egzijans medikal.

Ou p ap kalifye si ou:

 • Te resevwa yon lòd depòtasyon de Etazini nan 5 ane ki sot pase yo.
 • Antre Ozetazini san otorizasyon apre 5 janvye 2023.
 • Travèse fwontyè Meksik oswa Panama san otorizasyon apre 5 janvye 2023.
 • Eseye antre Ozetazini pa lanmè (sa a se espesifikman pou Kiben ak Ayisyen).
 • Gen rezidans pèmanan oswa doub nasyonalite nan nenpòt lòt peyi.
 • Gen estati refijye nan nenpòt ki peyi.
Paspò ou a dwe valid epi fòk li pa ekspire Pou Venezyelyen yo, si paspò ou a te gen yon ekstansyon ki sètifye, ou ka itilize dat sa a. Sèten paspò Venezyelyen ki ekspire rete valab akòz dekrè Asanble Nasyonal 21 me 2019 la. Jwenn plis enfòmasyon gadeA kisa pou w atann ou apre w fin ranpli Fòm I-134.”

Èske manm fanmi mwen yo ka vin jwenn mwen?

Wi, si yo se yon mari/madanm oswa timoun ki poko marye ki poko gen 21 an. Yo pa oblije sitwayen Venezyelyen, Kiben, Ayisyen oswa Nikaragweyen. Yo te kapab benefisye estati refijye nan yon lòt peyi tou. Timoun ki poko gen 18 an dwe vwayaje ak paran yo pou yo benefisye de pwosesis sa a. Yo pa ka vwayaje poukont yo.

Kiyès ki ka yon sipòtè?

Yon sipòtè oswa esponnsò se yon moun ki prè pou aplike pou ou pou w patisipe nan pwogram sa a. Yo dwe pwouve ke yo ka ba ou èd finansye ak lòt èd pou dezan. Yo dwe gen estati legal epi yo dwe viv Ozetazini. 

Yon sipòtè ka yon:

 • Sitwayen ameriken
 • Rezidan pèmanan legal (detantè kat vèt)
 • Non imigran nan sitiyasyon legal
 • Azil, refijye, oswa benefisyè estati refijye kondisyonèl
 • Detantè Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS).
 • Benefisyè yon depa fòse Difere (DED).
 • Benefisyè pwogram DACA

Yon sipòtè dwe:

 • Pwouve ke li gen resous finansye pou sipòte ou pandan tout tan ou nan peyi Etazini.
 • Pase kontwòl sekirite ak verifikasyon antesedan.

Egzanp kalite èd yon sipòtè ta dwe an mezi pou ofri:

 • Asire transpò ou soti depi ayewopò a.
 • Bay yon lojman ki sekirize pou dire èd imanitè w la.
 • Ede w ranpli epi soumèt dokiman ki nesesè yo.
 • Asire ke swen sante w ak bezwen medikal ou yo satisfè.
 • Ede jwenn yon travay, enskripsyon nan lekòl, aprann anglè, ak lòt bezwen. 

Yon sipòtè ka aplike tou ak lòt moun oswa nan non yon òganizasyon oswa biznis ki pral bay sipò tou. Si li ap aplike sou non yon biznis oswa yon lòt antite,li ta dwe enkli yon lèt angajman.

Kijan mwen ka jwenn yon esponnsò?

Welcome Connect Ka ede w jwenn yon esponnsò. Li ofri yon fason sekirize, aksesib pou esponnsò potansyèl ak benefisyè k ap chèche refij pou konekte, kòmanse yon konvèsasyon, epi dakò mityèlman sou parennaj.

Nan 3yèm Madi chak mwa, platfòm la pral anrejistre moun k ap chèche parennaj. Enskripsyon yo ap louvri a:

 • 9è a.m. (Lè Santral) si w nan Nikaragwa
 • 11è a.m. (Lè nan Lès) si w an Ayiti oswa Kiba
 • 11è a.m. (Lè nan Atlantik) si w nan Venezyela
 •  6 p.m. (Lè Ewopeyen nan lès) si ou nan Ikrèn

Enskripsyon an ap fèmen apre li fin atenn limit li epi ouvri ankò nan 3yèm Madi mwa pwochen an.

Pwogram Sponsor Circle ki soti nan Community Sponsorship Hub kapab bay sipòtè yo resous ak konsèy tou.

Kijan pou aplike

Benefisyè a pa ka kòmanse pwosesis aplikasyon an. Se sipòtè w la ki dwe aplike an premye. Sipòtè a dwe ranpli Fòm I-134A. Sipòtè a oswa esponnsò a dwe ranpli yon fòm apa pou chak benefisyè, enkli timoun yo.

Akòz gwo kantite aplikasyon yo, USCIS pral chwazi mwatye aplikasyon yo owaza pou revize chak mwa. Lòt yo pral revize nan lòd yo te resevwa yo a. 

Dele tretman yo varye Ou ka verifye estati a sou myUSCIS AK Case Status Online

Pwosesis si sipòtè w la apwouve

USCIS ka detèmine si Fòm I-134A a sifizan oswa mande plis enfòmasyon pou apwouve sipòtè w la. Apre sipòtè w la fin apwouve, w ap resevwa yon imèl ak enstriksyon etap pa etap pou:

Soumèt enfòmasyon biyografik (pèsonèl):

Soumèt enfòmasyon w bay CBP One:

 • Itilize aplikasyon mobil Ladwann ak Pwoteksyon Fwontyè Etazini an, CBP One
 • Voye yon foto.
 • Si CBP konfime aplikasyon w lan, w ap resevwa yon avi nan myUSCIS.

Jwenn Otorizasyon Davans pou Vwayaje Ozetazini:

 • Si yo apwouve w, w ap gen otorizasyon pou vwayaje Ozetazini pandan pwochen 90 jou yo.
 • Oumenm oswa sipòtè w la dwe achte tikè avyon w lan epi fè aranjman pou vwayaj la.
 • Otorizasyon pou vwayaje pa garanti w ap jwenn èd imanitè. W ap bezwen pase enspeksyon kanmèm.

Mande èd imanitè lè ou rive Ozetazini:

 • W ap bezwen pase enspeksyon CBP, ki gen ladan pran anprent ak tès depistaj adisyonèl.
 • Si ofisye a kwè ou se yon menas pou Etazini oswa ou pa kalifye pou lòt rezon, yo ka refize w antre.
 • Si w echwe, yo ka refere w bay Sèvis Imigrasyon ak Ladwàn Etazini (ICE).

Jwenn èd imanitè:

 • Si w pase tout etap sa yo epi w pase enspeksyon, y ap èd imanitè pou jiska 2 zan.

Ki pwochen etap la lè mwen fin jwenn èd pwovizwa

Si w benefisye èd imanitè Ozetazini, w ap bezwen fè sa yo lè w rive:

 • Rapòte adrès fizik ou apre 30 jou.
 • Fè yon tès medikal nan yon delè 90 jou.
 • Aplike pou yon pèmi travay lè w sèvi avèkFòm I-765.
 • Aplike pou yon kat sekirite sosyal.

Si w chanje adrès Ozetazini, Ou dwe rapòte tout chanjman adrès nan lespas 10 jou apre w fin demenaje.

Si ou chwazi kite peyi Etazini epi ou vle retounen, ou dwe aplike pou yon dokiman vwayaj lè w sèvi avèk Fòm I-131.

Ou ka vle chèche èd yon avoka pou eksplore opsyon ou genyen lè èd imanitè w la fini. Ou ta ka elijib pou aplike pou azil pou rete Ozetazini, men ou dwe ranpli nan yon ane apre ou rive.

Ou dwe kite peyi a ak pwop mwayen w lè peryòd èd imanitè w la ekspire. Si ou pa ale, yo kapab arete w epi mete w nan yon pwosedi pou ekspilsyon. 

Depatman Sekirite Enteryè (DHS) ka deside mete fen nan èd imanitè ou a nan sèten sikonstans, tankou si w vyole nenpòt lwa Etazini. 

Enstriksyon pou Venezyelyen yo

Si w te soumèt Fòm I-134 an liy anvan 6 janvye 2023, nan kad Pwosesis pou Venezyelyen yo, ka w la ap kontinye, epi w pa bezwen pran lòt mezi. W ap toujou bezwen swiv egzijans dat anvan yo. Ou pa ta dwe soumèt Fòm I-134A.

Avètisman: travèse Meksik ak Panama

DHS te di ke Venezyelyen, Kiben, Ayisyen, ak Nikaragweyen pa ta dwe pase pa Panama ak Meksik pou eseye travèse fwontyè a epi antre Ozetazini. Si w travèse fwontyè Meksiken oswa Panama a nan fason iregilye apre 5 janvye, ou p ap kalifye pou pwosesis la.

Pral gen nouvo pòs migrasyon sou fwontyè Meksik la. Yo pral dedye plis resous pou sispann trafik moun. Tit 42 te fini, e si w eseye travèse fwontyè Etazini-Meksik ilegalman, ou riske sibi yon ekspilsyon akselere.

Si ou te antre Ozetazini anvan 19 oktòb 2022, epi yo te lage ann tann yon demann azil, ou ta dwe kontinye avanse ak demann azil ou a.

lawyer reviewing information
Evite fwod imigrasyon

Aprann fwod sou imigrasyon ki pi kòmen tankou notè ak fo sit entènèt yo. Konnen kijan pou pwoteje tèt ou epi kisa pou fè si ou te viktim de fwod.

Aprann plis

Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de DHS, USCIS, ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje