Pataje

Jwenn resous sante mantal pou imigran ak refijye

Anpil moun ap konfwonte pwoblèm sante mantal. Ozetazini, li komen pou chèche èd pou pwoblèm sa yo. Pa gen rezon pou jennen. Aprann plis sou diferan kalite tretman ak resous sou sante mantal pou imigran yo.

Mizajou May 4, 2024

Kisa ki sante mantal?

Sante mantal se sou santiman ou, fason ou panse, ak fason ou aji. Li se yon pati enpòtan nan sante jeneral ou. Li ka menm afekte sante fizik ou. Bon sante mantal ede w fè fas ak lavi chak jou, fè bon chwa, ak jere estrès.

Anpil bagay ka afekte sante mantal ou. Antanke yon imigran, ou ka fè fas ak diferan defi ki ka afekte jan ou santi ou. Adapte ou ak lavi nan USA a ka ba ou enpresyon ke ou akable oswa ou santi w poukont ou. Si w kite vyolans dèyè oswa w lwen fanmi w ak kominote kiltirèl ou, sa ka gen enpak sou jan w santi w tou.

Kilè pou anvizaje chèche èd

Sante mantal enpòtan menm jan ak sante fizik ou. Lè w resevwa tretman sa ka ede w santi w pi byen epi amelyore kalite lavi w.

Li kapab lè pou w chèche sipò si:

 • Ou souvan santi ou tris oswa enkyete
 • Ou pa kapab fè fas ak tach kotidyen yo
 • Ou konstate chanjman nan abitid somèy ou oswa alimantasyon ou

Gen èd pou ou . Li ka difisil pou kèk moun pale sou santiman yo, sitou si se pa yon bagay ou te fè nan peyi orijin ou. Li nòmal pou ou bezwen èd epi pa gen rezon pou wont de sa.

Tip tretman yo

De tip tretman sante mantal ki pi komen yo se:

 • Terapi gen ladann sikoterapi oswa “terapi pale” men gen plizyè tip diferan. Ou kapab pale ak yon terapet poukont ou oswa nan yon gwoup
 • Medikaman Yo souvan preskri medikaman ansanm ak terapi a. Medikaman ka ede jere sentòm maladi sante mantal.

Kiyès ki kapab ofri tretman

Diferan pwofesyonèl yo resevwa fòmasyon pou trete maladi mantal nan peyi Etazini:

 • Pwofesyonèl premye swen yo lisansye pou trete pwoblèm sante jeneral yo e yo kapab preskri medikaman. 
 • Sikyatris yo se doktè medikal ki lisansye pou verifye pwoblèm sante mantal yo, bay terapi, epi preskri medikaman. 
 • Sikològ yo se pwofesyonèl lisansye ki pou teste pwoblèm sante mantal yo epi bay terapi. Sikològ pa kapab preskri medikaman. 
 • Travayè sosyal yo lisansye pou yo evalye epi trete pwoblèm sante mantal yo. 
 • Konseye yo ak terapet yo lisansye pou yo bay terapi.
 • Kanmarad espesyalis yo se pwofesyonèl ki konnen pwoblèm sante mantal yo e yo fòme pou yo bay sipò emosyonèl.

Pwofesyonèl sante mantal yo ka travay avèk yon seri gwoup espesifik, tankou tankou refijye oswa timoun. Yo ka fòme tou nan domenn ki espesifik e yo ka fokis sou depresyon , oswa twomatis. Anpil ofri sèvis ki pran an kont patikilarite kiltirèl e gen kèk ki ka bay sipò nan lòt lang apa de anglè.

Estati imigran w lan pa afekte kapasite ou pou w benefisye sèvis sante mantal yo. Ou pa gen egzijans pou w devwale estati imigrasyon ou bay pwofesyonèl swen lasante yo.

Kòman pou jwenn sèvis sante mantal

Li ka pran tan pou jwenn bon èd sante mantal la men ou gen opsyon. Ou ka jwenn èd atravè:

 • Doktè premye swen . Yo ka verifye eta sante mantal ou epi oryante w bay espesyalis. Asirans sante ou ka kouvri èd la.
 • Zanmi ak fanmi. Yo ka konnen bon resous oswa pwofesyonèl.
 • Ajans reyentegrasyon lokal yo si w resevwa benefis ORR antanke yon refijye, yon moun ki fè demann azil, oswa lòt imigran ki kalifye. Yo ofri sipò espesyal pou imigran.
 • Kominote ak òganizasyon relijye yo. Kote sa yo souvan gen resous sou sante mantal.
 • Lekòl oswa inivèsite. Yo souvan bay elèv yo sèvis sante mantal.
 • Pwogram nan espas travay. Tcheke si patwon w lan ofri yon Pwogram Asistans Anplwaye (EAP).
 •   Bibliyotèk piblik. Itilize yo pou jwenn enfòmasyon ak rekòmandasyon sèvis lokal yo.

Ou ka chèche sèvis ak founisè tou an liy:

Sitwèb
Ofri
lis resous sante mantal pa kòd postal oswa vil
lis sant ki bay sèvis sante jeneral ak sante mantal
ede jèn ki pa genyen dokiman yo jwenn sipò pou sante mantal
lis sèvis konsèy ki adapte selon kilti yo 
lis resous sante mantal ak lòt resous pou imigran LGBTQ+ yo
resous pou Ameriken Mizilman
lis klinik ki ofri sèvis sante gratis oswa a ba pri
lis sèvis pou Ameriken Azyatik, Natif Awayen, ak Abitan Zile Pasifik
Lis terapis pa kòd postal
lis klinik ki trete pwoblèm sante mantal oswa konsomasyon dwòg
lis etablisman ki trete konsomasyon dwòg ak adiksyon
lis sèvis konsèy pou kominote Sidazyatik nan etazini.
lis sèvis konsèy pou kominote Latinx nan etazini. 
lis sèvis gratis ak nan ba pri pou imigran ki pa gen dokiman
sèvis sante mantal ak sipò pou moun ki soti nan lagè epi ki te sibi tòti nan Arizona, Georgia, ak Minnesota
lis sèvis sante mantal nan Illinois pou kominote imigran
FindHello app Houston search map
Jwenn èd toupre w

Jwenn èd legal, kou anglè, klinik sante, sipò lojman, ak plis ankò. Chèche yon kat jeyografik lokal ak yon lis sèvis pou imigran nan peyi Etazini ak aplikasyon FindHello a.

Kòmanse rechèch ou an

Èd imedyat

Sa ka pran yon ti tan pou w jwenn yon randevou ak yon founisè sante mantal. Ou ka jwenn lòt sipò pandan w ap tann.

 • Pale ak fanmi w oswa zanmi w
 • Rele oswa voye tèks yon liy asistans telefonik pou sizanka gen kriz
 • Rejwenn yon gwoup sipò

Liy asistans pou kriz

Liy asistans pou kriz yo ofri sipò gratis pou moun k ap fè fas ak yon kriz emosyonèl. Yo kenbe enfòmasyon ou yo konfidansyèl e yo pa pataje yo bay pèsonn. Dabitid, yo disponib pandan tout lè nan jounen an e chak jou nan semenn nan. Tout liy asistans sa yo se konseye ki fòme ki dèyè yo k ap tande epi bay asistans. Kèk nan yo ofri sipò nan plizyè lang.

Kontakte
Nimewo
988 (rele oswa ekri)
741741 (mesaj tèks)
(800) 985-5990 (rele oswa ekri)
(800) 422-4453 (rele oswa ekri)
(800) 799-7233 88788 (ekri START) 
(888) 373-7888 (rele)233733 (mesaj tèks)
(800) 786-2929 (rele oswa ekri)
(800) 656-4673 (rele)
(800) 852-8336 (rele)839863 (mesaj tèks)
Pwojè Trevor pou jenn moun LGBTQ yo
(866) 488-7386 (rele)678678 (mesaj tèks)
988 (rele epi peze 1)838255 (mesaj tèks)

Majorite liy sa yo genyen yon opsyon pou voye mesaj tèks sou entènèt tou. Vizite sitwèb yo a pou w verifye. Si w ap ekri sou youn nan liy sa yo, depi w ekri “hello” ou ta dwe jwenn yon moun.

Rele 911 si ou anfas yon danje. Di operatè a ou gen yon ijans sante mantal. Aprann plis sou kòman pou w rele lapolis.

Sipò kanmarad

Gwoup sipò kanmarad ansanm ak moun ki te viv menm esperyans yo. Nan gwoup sa yo, moun yo jwenn chans pou yo pataje eksperyans yo epi jwenn sipò nan men moun ki nan kominote yo a.


Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de mentalhealth.gov, NAMI, SAMHSA, ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje