Pataje

Jwenn èd tradiksyon gratis nan peyi Etazini

Èske w bezwen èd ak tradiksyon oswa entèpretasyon an anglè? Aprann sou dwa ou genyen pou èd tradiksyon gratis ak kijan pou mande sa. Jwenn fason pou jwenn tradiksyon gratis nan lang ou a.

Mizajou January 25, 2024

Kisa ki yon entèprèt ak yon tradiktè?

Entèprèt ak tradiktè yo kominike mesaj soti nan yon lang ale nan yon lòt. Yo ede moun pale ak konprann tèks nan diferan lang.

Entèprèt tradui mo ki pale e siyen. Entèprèt yo ka travay an pèsòn, nan telefòn oswa pa videyo.

Tradiktè entèprete tèks ekri. Sa gen ladann tèks an dokiman, liv, ak videyo.

Dwa genyen pou w gen yon entèprèt ak yon tradiktè

Ou gen dwa pou w resevwa èd tradiksyon ak entèpretasyon gratis nan pifò ajans gouvènman Ameriken yo. Sa gratis pou moun ki limite nan lang anglè a, e yo rele sa Aksè a Lang.

Si ou pa pale angle byen, mande èd. Biwo sa yo pa ka refize ba w sèvis poutèt lang ou.

Konsèy pou mande sipò nan lang:

 • Itilize yon aplikasyon tankou Tarjimly oswa Google Translate pou kominike bezwen ou yo.
 • Mande si gen sèten mezi ou dwe pran pou mande yon entèprèt oswa tradiksyon. Gen kèk ki ka fè ou fè demann lan an liy. Epitou, biwo yo dwe jeneralman prevwa yon entèprèt anvan randevou w la.
 • Pataje lang oswa dyalèk prefere ou . Pa egzanp, di “I speak Haitian. I need an interpreter.”
 • Pataje lòt preferans , tankou jwenn yon entèprèt fi oswa gason. 
 • Pataje si w ap vini ak pwòp entèprèt pa ou . Yo ka gen règ sou ki moun ki ka entèprete pou ou.
Ou ka mande sipò nan lang tou si ou soud, ou gen pwoblèm pou tande, oswa ou gen yon andikap pou pale. Rele 711 pou jwenn èd gratis pou kominike nan telefòn nan tout 50 eta ak teritwa.

Sèvis entèprèt nan biwo gouvènman an:

Rapòte yon pwoblèm. Si ou pa jwenn sèvis lang ou ta dwe jwenn nan, ou ka depoze yon plent. Mande kote ki te sipoze ede w la kijan pou w fè sa. Yo pran dè mezi pou egzamine sa ki te pase a. Ou kapab pote yon plent tou ak Depatman Jistis Etazini a.

Jwenn pwòp entèprèt ou oswa tradiktè ou

Kèk kote ki pa fè pati gouvènman an ka pa ofri èd tradiksyon. Si ou bezwen jwenn èd poukont ou, ou kapab:

 • Kontakte yon manm fanmi oswa yon zanmi ou fè konfyans pou w jwenn sipò.
 • Mande ajans lokal pou reyentegrasyon refijye yo èd gratis.
 • Sèvi ak aplikasyon gratis sou telefòn ou tankou Tarjimly ak Google Translate.
 • Jwenn èd gratis atravè òganizasyon tankou Respond Crisis Translation.
 • Rekrite yon tradiktè oswa yon entèprèt endependan.

Aplikasyon Tarjimly

Tarjimly ofri sipò tradiksyon gratis pou refijye, moun k ap chèche azil, ak travayè imanitè nan plis pase 121 lang. Nan aplikasyon Tarjimly a, ou ka konekte ak yon tradiktè volontè epi kòmanse yon konvèsasyon. Ou ka voye mesaj, mesaj vokal, foto, oswa fè yon apèl nan telefòn.

(https://youtu.be/JHG17Y5vR6M?si=Jt2xLZdV1DwBypSA)

Google Translate

Google Translate se yon zouti tradiksyon nan langaj machin. Li tradui tèks ak diskou nan plis pase 100 lang nan navigatè w la oswa nan aplikasyon mobil lan.

Avèk Google Translate ou kapab:

 • Pale nan aplikasyon an epi li ap reponn.
 • Tradui konvèsasyon an tan reyèl.
 • Ekri alamen oswa tèks ki tape.
 • Sèvi ak kamera ou pou tradui tèks.
 • Tradui tout yon paj wèb antye.
(https://www.youtube.com/watch?v=XaBrwzPQbhM)
Google Translate souvan pa 100% egzat. Kalite tradiksyon yo ka varye, selon lang ki tradui a.

Lòt sèvis tradiksyon gratis

Respond Crisis Translation ofri sipò tradiksyon ak entèpretasyon nan 105 lang.
Refugee Translation Project ofri sipò tradiksyon pou refijye ak moun k ap chèche azil nan 16 lang.

Kijan tradiksyon ak entèpretasyon fonksyone

Pwofesyonèl tradiktè ak entèprèt yo dwe swiv sèten règ.

Longè
Tradiksyon pwofesyonèl ak entèpretasyon yo pa mo pou mo. Li ka pran plis oswa mwens mo ak tan pou tradui lang ou a an angle e vis vèrsa.

Estil
Entèprèt yo ka travay nan de fason. Yo ka tradui sa ki di a touswit (an menm tan), oswa yo ka tann epi tradwi apre kèk fraz (konsekitif).

Presizyon
Entèprèt ak tradiktè yo dwe kominike egzakteman sa ki pale oswa ekri san yo pa chanje siyifikasyon an. Yo pa kapab ajoute oswa efase enfòmasyon pou asire tradiksyon egzat.

Entèprèt yo ka mande w pou klarifye yon mo oswa yon fraz espesifik pou asire w ke yo konprann ou.

Konfidansyalite
Dapre lalwa, entèprèt ak tradiktè pwofesyonèl yo dwe kenbe tout enfòmasyon ou yo konfidansyèl. Yo pa kapab pataje enfòmasyon w ak pèsonn san pèmisyon w.

Konsèy pou kominike ak yon entèprèt

 • Pale ak founisè sèvis la, e pa ak entèprèt la.
 • Pale byen klè epi dousman, lè w sèvi avèk deklarasyon kout ak 1-2 fraz alafwa.
 • Tann entèprèt la fini anvan ou kontinye.
 • Si ou pa konprann yon bagay, fè yo konnen. 
 • Mande yo pou yo repete oswa eksplike mo yo.
FindHello app Houston search map
Jwenn èd toupre w

Jwenn èd legal, kou anglè, klinik sante, sipò lojman, ak plis ankò. Chèche yon kat jeyografik lokal ak yon lis sèvis pou imigran nan peyi Etazini ak aplikasyon FindHello a.

Kòmanse rechèch ou an

Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de our partner Tarjimly, USCIS, LawHelp.org, ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje