Pataje

Konsèy pou w kondwi Ozetazini

Chak eta Ozetazini gen lwa sou ki moun ki ka kondi ak kijan pou rete an sekirite sou wout la. Aprann kijan pou w jwenn yon lisans chofè ak pèmi pou aprann. Jwenn konsèy sou sekirite, achte yon machin, asirans machin, ak anrejistre machin ou.


Kòman pou w jwenn yon lisans chofè

Pou w kòmanse kondwi Ozetazini, ou dwe aprann kòman pou w kondwi an tout sekirite anvan. 

Depi ou fin aprann kòman pou w kondwi an tout sekirite, w ap kapab aplike pou yon lisans chofè k ap pèmèt ou kondwit poukont ou. Laj minimòm pou w kondwi Ozetazini se ant 16 ak 18 lane, toudepann de lwa eta a.

Lè ou aplike pou yon lisans, ou dwe montre dokiman ki pwouve idantite ou ak kote ou abite. Nan kèk eta, ou dwe montre tou prèv estati legal ou Ozetazini. Aprann plis sou kòman pou w jwenn yon lisans si ou pa genyen dokiman

Pou w jwenn lisans chofè w la, ou dwe pase yon tès ekri, yon tès vizyon, ak yon tès konpetans ou sou wout la pou montre ou kapab kondwi epi paking machin ou an sekirite sou wout la. Kèk eta ofri entèprèt pandan tès konpetans ou sou wout la. W ap bezwen pwograme pou tès sa a alavans sou entènèt oswa an pèsonn. 

Eta yo bay plizyè kalite lisans pou kondwi machin pèsonèl ou,kamyon, bis, trelè, motosiklèt, ak taksi. Majorite moun jwenn yon lisans chofè estanda ki rele Class D – Operatè. Lisans chofè yo valid pou kat lane pou pi piti toudepann de nan ki eta w ap viv. Si ou demenaje pou w ale nan yon lòt eta, ou dwe chanje ansyen lisans ou an pou yon nouvo lisans nan eta sa. Vizite Depatman Veyikil a Motè yo, yo konnen sou non DMV, ki pi pre lakay ou a pou plis enfòmasyon sou egzijans demann lan ak frè yo.

Kòman pou w jwenn yon pèmi apranti 

Tout eta egzije pou jenn moun ki gen mwens pase 18 lane yo jwenn yon pèmi apranti anvan yo aplike pou yon lisans chofè. Yon pèmi apranti pèmèt ou kondwi yon machin avèk yon moun ki gen depase 21 lane ki gen lisans. Nan kèk eta, ou dwe genyen yon pèmi apranti si se premye fwa w ap kondwi kèlkeswa laj ou. 

Anpil eta kite moun yo aplike pou yon pèmi apranti depi yo genyen ant 14 ak 16 lane. Jèn yo dwe pase yon tès vizyon ak yon tès ekri ki rele yon tès konesans sou yon òdinatè sou lwa sikilasyon yo pou yo kapab jwenn yon pèmi apranti. Jèn yo kenbe pèmi apranti yo a pou ant sis ak nèf mwa anvan yo aplike pou yon lisans chofè.

Anpil eta egzije tou pou jèn yo enskri nan yon kou edikasyon pou chofè ak pratik kondwi pou ant 6 ak 9 mwa anvan yo aplike pou yon lisans chofè. Vizite sitwèb DMV nan eta w la pou enfòmasyon sou kòman pou w enskri nan yon pwogram edikasyon pou chofè. 

Kèk eta egzije tou pou jèn ki genyen depase 18 lane yo genyen yon pèmi apranti anvan yo genyen premye lisans chofè yo a. Nan eta sa yo, jèn yo dwe genyen pèmi apranti yo pou ant 30 ak 60 jou anvan yo genyen lisans chofè yo a. Jèn yo kapab jwenn lisans chofè yo pi bonè si yo swiv epi pase yon kou edikasyon pou chofè. Vizite DMV ki nan lokalite w la pou ou konnen ki dokiman ak frè w ap bezwen pou w aplike pou yon pèmi apranti. Chak eta gen yon manyèl chofè ak kesyon sou pratik ou kapab etidye pou w prepare ou pou tès ekri a. Kèk eta ofri manyèl chofè ki tradui epi pèmèt ou pase tès ekri a nan yon lòt lang. 

Kondwi pandan ou pa gen dokiman pou sa

Kounye a menm, 16 eta ak DC pèmèt imigran ki pa gen dokiman aplike pou pèmi apranti ak lisans chofè. Si ou pa kapab pwouve prezans legal ou nan eta sa yo, ou ka anmezi pou w bay lòt dokiman olye dokiman sa yo. Verifye bò kote DMV ki nan eta w la pou w konnen si ou kapab kondwi pandan ou pa gen dokiman.

Si w ap kondwi san yon lisans valid, ou ka genyen pou w peye yon amann oswa pase tan nan prizon. Si yo arete ou paske w ap kondwi san lisans, w ap riske pou yo mete ou nan pwosedi pou depòtasyon rapid yo.

Ou kapab kondwi avèk yon lisans chofè etranje valid Ozetazini. Kèk eta ka egzije tou yon pèmi kondwi entènasyonal (IDP) yo dwe ba ou nan peyi kote ou genyen lisans chofè a. Kantite tan ou kapab pase ap kondwi ak yon lisans chofè etranje varye selon eta a. Verifye bò kote DMV a.

Lwa sikilasyon ki enpòtan

Etazini genyen lwa sikilasyon pou pwoteje ou sou wout la. W ap bezwen aprann lwa ki espesifik pou eta w la epi toujou respekte lwa sa yo. 

Ou dwe toujou genyen yon lisans chofè valid. Li pa legal pou w ap kondwi san yon lisans chofè valid. Si w ap kondwi san yon lisans, ou kapab jwenn yon tikè epi ou ka genyen pou w peye yon amann. Nan kèk ka, ou kapab pèdi privilèj/kapasite pou w kondwi. 

Ou dwe anrejistre machin ou an nan eta w la. Tout eta egzije pou kondiktè yo anrejistre machin yo a nan eta yo ye a. Kenbe yon kopi prèv anrejistreman an nan machin ou. 

Ou dwe genyen yon asirans pou machin. Chak eta egzije pou chofè yo genyen asirans de baz pou depans nan ka yon aksidan oswa domaj. Kenbe yon kopi prèv asirans lan nan veyikil ou tout tan.

Ou dwe pase senti sekirite ou. Tout moun nan machin ou an dwe pase senti sekirite yo keseswa se yo k ap kondwi oswa se pasaje. Senti sekirite yo kapab pwoteje moun yo pou yo pa domaje nan ka yon aksidan. Tibebe yo ak timoun yo dwe chita nan syèj pa yo ki byen tache anndan machin ou an an sekirite. Pa mete yon timoun sou jenou w pandan w ap kondwi oswa pandan w anndan yon machin k ap kouri. Si ou vyole prensip sa yo w ap peye amann. 

Ou dwe respekte tout prensip sikilasyon yo. Veye limyè sikilasyon yo, pano siyalizasyon yo, limit vitès yo lè w ap kondwi. Ou ka pran tikè ak peye amann pou vitès, fè vire-an-u ki pa respekte sikilasyon an, epi sote limyè wouj ak pano siyalizasyon.

Ou dwe bay pasaj pou veyikil ijans yo, bis lekòl yo, ak pyeton yo. Ou dwe mete ou sou kote pou w kite veyikil ijans yo pase si yo bay siyal ak sirenn. Ou dwe kanpe tou lè yon bis lekòl kanpe ak limyè flache epi siyal kanpe pwolonje. Ou dwe bay pasaj oswa kanpe pou pyeton k ap travèse lari a. 

Ou dwe kanpe si ou rive sou yon aksidan sikilasyon. Verifye pou w wè si gen moun ki blese epi rele 911 si yo bezwen asistans medikal. Soti sou wout la pou w kanpe yon kote ki sekirize epi siyale aksidan an bay lapolis. 

Ekri non, nimewo telefòn, adrès, nimewo lisans chofè a, nimewo plak lisans lan, ak enfòmasyon asirans moun ou frape a oswa ki frape w la. Si te gen moun ki te wè aksidan an, ou ta dwe pran non yo tou ak nimewo telefòn yo. Fè foto tout domaj yo. Siyale aksidan an bay konpayi asirans ou an touswit. 

Si ou kite sèn aksidan sikilasyon an san kanpe, yo kapab akize ou pou krim e ou ka genyen pou w peye gwo amann.

Ou pa kapab konsome alkòl oswa dwòg pandan w ap kondwi. Se yon danje epi li pa legal pou w ap kondwi sou enfliyans alkòl oswa dwòg. Si w ap kondwi sou oswa entoksike, ou kapab akize pou yon ofans grav yo rele Kondwit sou enfliyans (DUI) oswa Kondwit Entoksike (DWI), peye gwo amann, pase tan nan prizon, epi pèdi lisans ou. Aprann plis sou kondwit sou sitwèb Administrasyon Nasyonal Sekirite Woutyè (NHTSA).

Ou pa kapab ekri oswa itilize telefòn ou pandan w ap kondwi. Li pa legal pou w ap ekri pandan w ap kondwi nan prèske tout eta Ozetazini. Anpil eta bani tou itilizasyon telefòn pandan moun nan sou volan, keseswa nan men l ou non. 

Nan majorite eta yo se sou tras yo pou moun pase. Pa pase sou tras yo, oswa travèse yon lari san mache sou tras ki la pou sa yo, pa legal nan majorite eta yo. 

Ou pa kapab kite timoun ou oswa zannimo domestik ou nan machin ou san siveyans. Majorite eta yo gen lwa ki entèdi pou moun kite timoun yo oswa zannimo domestik yo nan machin yo akoz risk sekirite yo. Lè ou kite timoun ak zannimo domestik poukont yo nan machin nan, sa kapab mete yo an danje pou yo chofe twòp oswa pou yo vin friz, dezidrate, blese, kidnaping, ak lanmò.

Konsèy pou kondwi an tout sekirite 

Men kèk konsèy sekirite ki kapab ede ou rete an sekirite sou wout la. 

Kontwole veyikil ou a. Verifye si miwa yo, limyè yo, kawotchou yo, fren yo, ak eswi glas yo kòrèk. Rasire w ou ranpli tank gaz ou. 

Konsantre w konplètman sou kondwi a. Ajiste miwa w epi konfigire kat ou ak radyo ou anvan ou kòmanse kondwi. Evite itilize telefòn oswa manje ak bwè pandan w ap kondwi. Soti sou wout la epi kanpe yon kote ki sekirize pou w kapab itilize telefòn ou oswa manje.

Pa kondwi si ou santi w fatige. Si ou santi w fatige, bay siyal epi soti sou wout la, kanpe yon kote ki sekirize epi repoze w. 

Toujou lòk machin ou menm lè ou anndan machin nan. Pa kite objè ki gen valè yo kote moun ka wè yo e sonje pran kle w anvan w soti nan machin nan.

Prepare ou pou ijans woutyè yo. Soti sou wout la pou yon akotman, pou w pran yon ti repo oswa antre nan yon pakin. Rele asirans ou an pou asistans woutyè ki toupre w la. 

Prepare ou pou move tan. Verifye tan an epi evite kondwi lè wout la gen glas oswa lè li gen grèl, inondasyon, lapli, oswa anpil nèj ap tonbe. Si ou pa kapab soti sou wout la pandan move tan an, limen limyè devan yo epi kondwi dousman epi rete nan yon bèl distans dèyè machin ki devan w lan.

Mete yon kit sekirite nan machin ou. Mete bagay sa yo nan machin ou pou w prepare ou pou ijans woutyè ak move tan, kit premye swen, limyè flach ak batri, kawotchou derechanj, jack, kab demaraj, kòd solid, alimèt ak bouji, pèl nèj, chenn kawotchou, kouvèti, gan, kolasyon, ak dlo.

Pa reyaji ak raj sou wout la. Raj wout la kapab riske sekirite moun yo sou wout la. Si yon lòt chofè sanble fache oswa agresif epi ap rele fò, ap klaksone, oswa ap kondwi twò pre ou, rete trankil epi pasyante. Mete ou sou kote epi chanje vwa, ralanti, oswa soti sou otowout la pou w ba yo pase. 

Mete w sou kote nan yon kote ki sekirize si polis ba ou siyal pou w kanpe. Etenn motè ou epi desann vit machin ou. Rete nan machin ou sof si ofisye polis la mande w soti. Mete men ou sou volan an oswa tablo bò a kote ofisye polis la ap ka wè yo tout tan. Yo ka mande ou lisans chofè ou, anrejistreman machin nan, ak papye asirans. Ou pa oblije reponn kesyon ofisye polis la oswa konsanti pou li fouye anndan machin ou si ou pa vle. Aprann plis sou kisa pou w fè lè lapolis kanpe ou.

Achte yon machin

Achte yon machin mande anpil rechèch ak planifikasyon. Si w ap achte yon machin pou premye fwa, li kapab itil anpil pou w genyen yon zanmi oswa mentò pou ede w konnen kòman pou w achte yon machin. 

Ou kapab aplike pou yon prè labank oswa koperativ kredi pou w achte yon machin, men w ap genyen pou w peye enterè sou li chak mwa. Ou kapab chwazi tou pou w achte yon machin ak lajan likid. 

Jeneralman, li pi bon mache pou achte yon machin ki sèvi deja pase yon machin nèf. Ou kapab achte yon machin ki sèvi deja nan men pwopriyetè a oswa lakay yon dilè. Ou kapab negosye pri a. 

Ou ta dwe verifye si tit machin nan klè epi pwòp ak si machin nan pa pou okenn lòt moun. Ou kapab verifye estati tit machin nan pa mwayen yon founisè apwouve nan Sistèm Nasyonal Anrejistreman Tit Veyikil a Motè. 

Ou ta dwe fè notarye tit machin nan (siyati ofisyèl) epi rasire w ou pran resi nan men pwopriyetè machin nan. 

Li enpòtan pou w fè yon mekanisyen gade machin nan si w ap achte yon machin ki sèvi deja. Ou pral bezwen eseye machin nan epi rasire w l ap byen mache anvan ou deside achte li.

Pran yon asirans pou machin

48 eta genyen lwa ki egzije pou chofè yo genyen asirans pou machin pou kouvri depans domaj ak blesi nan yon aksidan. 

Egzijans asirans diferan nan chak eta, men majorite asirans egzije pou chofè yo genyen omwen yon asirans responsabilite sivil k ap kouvri domaj machin nan sibi ak blesi fizik lòt moun nan si se ou yo jwenn ki lakoz. Ou kapab chwazi tou pou w pran yon asirans konplè pou w kouvri depans pou domaj machin ou an sibi yo. 

Li enpòtan pou w kenbe papye asirans ou nan machin ou pou w montre li si ou tonbe nan yon aksidan. Si w ap kondwi machin yon zanmi, rasire w machin li an asire. 

Vizite sitwèb DMV nan eta kote w ye a pou w aprann plis sou egzijans asirans pou machin ki espesifik a eta w la. 

Anrejistre machin ou an

Eta egzije ou pou bay machin ou an tit epi anrejistre li nan DMV oswa ajans transpò a anvan ou kapab kondwi li. Lè ou anrejistre machin ou an, w ap genyen yon kat anrejistreman, yon plak lisans, ak yon kolan pou plak lisans ou an. 

Si ou pa anrejistre machin ou an oswa ou kite anrejistreman w lan espire, yo ka remòke machin ou an e ou ka peye amann. Li enpòtan pou w kenbe papye asirans ou nan machin ou pou w montre li si ou enplike nan yon aksidan. 

Kèk eta gen lwa ki egzije pou w pase yon enspeksyon sekirite chak ane. Si ou pa montre papye enspeksyon sekirite ou nan eta sa yo, ou ka pran tikè ak amann.

Vizite sitwèb DMV nan eta w la pou w aprann plis sou dokiman ak frè w ap bezwen pou w anrejistre machin ou an. 


Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de Department of Motor Vehicles ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje