Giáo dục

Ở Hoa Kỳ, mọi người đều có quyền đi học. Tìm hiểu mọi điều bạn cần biết về hệ thống trường học Mỹ và cách gửi con em đến trường. Tìm hiểu về giáo dục, bài trắc nghiệm Phát triển Giáo dục Phổ quát (GED)® và cách vào đại học. Hãy tìm cách cải thiện tiếng Anh của bạn.

older woman holding laptop with her arm raised
Các lớp học trực tuyến của USAHello mở cửa cho mọi người

Các lớp học của USAHello miễn phí và dành cho người tị nạn và nhập cư. Hãy chuẩn bị cho bài kiểm tra GED® của bạn hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về các lớp học miễn phí của chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về giáo dục?

Bạn có thể thấy một danh sách tất cả các trang giáo dục của chúng tôi.