Giáo dục

Ở Hoa Kỳ, mọi người đều có quyền đi học. Tìm hiểu mọi điều bạn cần biết về hệ thống trường học Mỹ và cách gửi con em đến trường. Tìm hiểu về giáo dục, bài trắc nghiệm Phát triển Giáo dục Phổ quát (GED)® và cách vào đại học. Hãy tìm cách cải thiện tiếng Anh của bạn.

older woman holding laptop with her arm raised
USAHello online classes are open to everyone

USAHello classes are free and are made for refugees and immigrants. Prepare for your GED® test or to become a US citizen.

Learn about our free classes

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về giáo dục?

Bạn có thể thấy một danh sách tất cả các trang giáo dục của chúng tôi.