Cuộc sống hàng ngày

Cần tìm hiểu rất nhiều thứ về cuộc sống ở Mỹ khi bạn là người mới đến. Tìm hiểu về vấn đề đi lại và lái xe. Tìm thông tin về mua sắm, dùng mạng xã hội và cách tìm hỗ trợ biên dịch. Tìm hiểu cách tìm nơi sinh sống.