Tiền bạc

Hiểu biết về tiền bạc ở Hoa Kỳ rất quan trọng. Tìm hiểu cách mở tài khoản ngân hàng và gửi tiền. Tìm hiểu về cách được trả lương, thuế, kế hoạch chi tiêu và phúc lợi công cộng.