Tình trạng Bảo vệ Tạm thời: Thông tin cập nhật và nguồn tài liệu về Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) và Hoãn thi hành lệnh Trục xuất Cưỡng chế (DED)

Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) và Hoãn Thi hành Trục xuất Cưỡng bức (DED) giúp bảo vệ những người đang ở Hoa Kỳ mà không thể quay về quê hương một cách an toàn. Điều này có thể xảy ra do xung đột hoặc thiên tai. TPS và DED là các hình thức nhập cư tạm thời. Những hình thức này không cung cấp cho quý vị bất kỳ tình trạng nhập cư vĩnh viễn nào. Tìm hiểu các lựa chọn theo thông tin dành cho mỗi quốc gia.