Tình trạng Bảo vệ Tạm thời: Thông tin cập nhật và nguồn tài liệu về Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) và Hoãn thi hành lệnh Trục xuất Cưỡng chế (DED)

Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) và Hoãn thi hành Lệnh Trục xuất Cưỡng chế (DED) giúp bảo vệ những người đang ở Hoa Kỳ nhưng không thể quay về quê hương một cách an toàn. Có thể là do các xung đột và thiên tai. Họ chỉ được tạm thời ở lại một thời gian. Họ không được ở lại lâu dài. Tìm hiểu các lựa chọn theo thông tin của mỗi nước.