Quốc tịch

A small 5-pointed star icon

Bạn muốn làm gì?

Chuẩn bị đăng ký quốc tịchDành cho công dân

Trở thành công dân là một phần quan trọng trong quá trình trở thành công dân Mỹ. Bạn có thể tìm hiểu cách đăng ký quốc tịch. Bạn có thể nghiên cứu và thực hành bài trắc nghiệm về nhập tịch.

man and woman with flags clapping
Free US citizenship test class

USAHello has a free online class to prepare you for naturalization.

Go to the class

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về tư cách công dân?

Bạn có thể xem danh sách tất cả các trang tư cách công dân của chúng tôi