Quyền công dân

A small 5-pointed star icon

Bạn muốn tìm hiểu những gì?

Chuẩn bị nhập tịchThông tin dành cho tân công dân Hoa Kỳ

Tìm hiểu cách làm sao để làm công dân Hoa Kỳ. Tìm hiểu thông tin về quá trình nhập tịch. Học tập và thực hành cho kỳ thi nhập tịch. Đọc về những phúc lợi và trách nhiệm đi kèm với quyền công dân.

man and woman with flags clapping
Free US citizenship test class

USAHello has a free online class to prepare you for naturalization.

Go to the class

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về tư cách công dân?

Bạn có thể xem danh sách tất cả các trang tư cách công dân của chúng tôi