Nhập cư

Có nhiều cách nhập cư vào Hoa Kỳ. Tìm hiểu về các quyền về nhập cư. Tìm thông tin cho người xin tị nạn và người tị nạn. Đọc về các loại thị thực và cách đăng ký thẻ xanh. Nhận những tin tức mới nhất về người nhập cư, người tị nạn và nơi tị nạn.

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về nhập cư?

Bạn có thể xem danh sách tất cả các trang nhập cư của chúng tôi