Được thông tin

Đăng ký ngay để nhận các cập nhật USAHello.

Hằng tháng, trang web USAHello đưa ra cập nhật về các chương trình, chính sách về nhập cư của chúng tôi và các sự kiện hiện tại tác động đến người nhập cư, người xin tị nạn, người tị nạn và các cộng đồng mến khách ở Hoa Kỳ.