Trong phần này

Chuẩn bị cho công dân

Tìm hiểu về các ứng dụng N400. Tìm hiểu làm thế nào để áp dụng cho công dân. Đọc các cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch. Đọc thêm

Quyền lợi của bạn

Tìm hiểu về quyền lợi của bạn như là một người tị nạn hoặc người nhập cư tại Hoa Kỳ. Bạn có quyền, thậm chí nếu bạn không phải một công dân. Đọc thêm

Tị nạn và TPS

Thông tin về làm thế nào để nộp đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Trung tâm thông tin để giúp những người nhập cư bị giam giữ. Đọc thêm

Thêm quốc tịch tài nguyên

Xem tất cả các trang của chúng tôi trong phần này. Tìm thêm thông tin về quốc tịch, tị nạn, quyền và luật pháp. Đọc thêm

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn