Làm thế nào để trả thuế tại Hoa Kỳ

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Thuế là số tiền người đóng góp cho các chi phí chạy một quốc gia hoặc cộng đồng. Ví dụ, thuế trả cho trường học, bệnh viện, và đường giao. Khi công dân và chủ thẻ xanh trả thuế, họ đang trả tiền chia sẻ của họ về các chương trình có lợi cho họ.

Taxes are amounts of money people contribute to the costs of running a country or community. For example, taxes pay for schools, hospitals, and roads. When citizens and green card holders pay taxes, they are paying their share of programs that benefit them.

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

Thuế là gì?

What is a tax?

Thuế là một khoản tiền mà chúng ta phải nộp cho các chính phủ. Các chính phủ bao gồm chính quyền liên bang, chính quyền bang và các chính quyền địa phương cấp thấp đang điều hành các quận hạt và các thành phố.Nếu bạn kiếm được tiền, tiêu tiền hoặc sở hữu tài sản ở Mỹ, Điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào để trả thuế đúng cách.

A tax is an amount of money we pay to governments. Governments include federal government, state governments, and the smaller, local governments that run counties and cities. If you earn money, spend money, or own property in America, you will pay taxes of one kind or another. It is important to understand how to pay taxes in the right way.

Thuế thu nhập là gì?

What is income tax?

How do I pay taxes

Income tax is a tax on your income (what you earn or receive every year). People pay income tax to the federal government and to most state governments. (Some states, such as New Hampshire and Florida, do not charge income tax.) Federal income tax is collected by the Internal Revenue Service (IRS) and goes to the US Treasury. State income tax goes to state revenue departments.

Thuế thu nhập là thuế đánh trên khoản thu nhập (mà bạn kiếm hay nhận được hàng năm). Người dân nộp thuế thu nhập cho chính quyền liên bang và cho phần lớn các chính quyền bang. (Tại một số bang, như New Hampshire và Florida, chính quyền không tính thuế thu nhập.) Cục Thuế nội địa Hoa kỳ (IRS) thu thuế thu nhập liên bang sau đó chuyển vào Kho bạc của chính phủ Mỹ. Thuế thu nhập của bang sẽ được chuyển đến các sở thuế của chính quyền bang.

The rate, or amount, of income tax you pay depends on how much you earn and what your expenses are. People who earn or receive more money pay more in taxes than people who get less money.

Mức nộp thuế thu nhập phụ thuộc vào khoản tiền mà bạn kiếm được và vào các khoản chi phí mà bạn đã bỏ ra. Người kiếm hay nhận được nhiều tiền phải nộp thuế nhiều hơn so với người kiếm hay nhận được ít tiền.

Other things affect how much you pay. If you have children, you get a large tax credit to help you with the costs of raising a family. A tax credit means you pay tax on less of your income.

Những điều khác ảnh hưởng đến bao nhiêu bạn phải trả. Nếu bạn có con, bạn sẽ có được một khoản tín dụng thuế lớn để giúp bạn với các chi phí nuôi một gia đình. Một tín dụng thuế có nghĩa là bạn phải trả thuế cho ít thu nhập của bạn.

Getting married can affect how much tax you pay, too. Single people get a lower tax credit than a married couple, so they may pay more tax. But married couples who both work may pay more tax together than when they were single.

Kết hôn có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu thuế bạn trả tiền, quá. Người duy nhất nhận được tín dụng thuế thấp hơn một cặp vợ chồng, vì vậy họ có thể phải trả thêm thuế. Nhưng các cặp vợ chồng cả hai người làm việc có thể phải trả thêm thuế với nhau hơn khi họ được duy nhất.

How do I file a tax return?

Lập bản khai thuế

Every year, workers and businesses have to calculate their income for the year before. Then they figure out how much tax they owe and send their figures to the government. This process is called “filing a tax return.” Many people have already paid their taxes by the time they file their tax return. This is because an amount for taxes is taken from their regular paychecks before they get paid. Sometimes, your tax return may show you’ve already paid too much tax, and the government owes you a refund!

Hàng năm, các công nhân và doanh nghiệp phải tính toán thu nhập mà họ đạt được ở năm trước. Sau đó, họ dự tính số thuế họ phải nộp và gửi số liệu đó cho chính phủ. Quá trình này được gọi là Lập bản khai thuế. Nhiều người đã nộp thuế vào thời điểm lập bản khai thuế. Lý do là các khoản thuế phải nộp được trích thẳng từ tiền lương thường xuyên trước khi họ thực nhận được lương. Đôi khi, phần khai thuế cho thấy bạn đã nộp dôi thuế và chính phủ nợ bạn một khoản hoàn lại!

Important note: You must tell the truth on your tax return. If you are not a US citizen, this is particularly important, because mistakes on your taxes return can get you deported. If you are a legal permanent resident (green card holder), make sure you declare all your income. Read the USCIS information about taxation of resident aliens.

Trách nhiệm nộp thuế của tôi là gì?

Do I need to file a tax return?

Cho dù bạn nợ thuế hay chính phủ nợ bạn, bạn có trách nhiệm nộp bản khai thuế cho chính phủ mỗi năm trước ngày 15 tháng 4. Bạn sẽ điền và nộp bản khai thuế trên một mẫu in sẵn của chính phủ. Các mẫu khai thuế thường rất dài với nhiều chi tiết liên quan đến mức thu nhập và mức chi tiêu của bạn.

Whether you owe taxes or the government owes you, it is your responsibility to know when and how to pay taxes. You must send your tax return for the previous year to the government before April 15 every year. You will send in your tax return on a form printed by the government. The forms are very long and ask for lots of details about your income and expenses.

Tìm sự trợ giúp

What if I do not have a social security number?

Đừng lo lắng nếu bạn gặp khó khăn trong việc khai thuế. Bạn có thể nhờ trợ giúp. Nhiều tổ chức cộng đồng và tái định cư sẵn sàng hỗ trợ bạn. Nếu là người tị nạn mới tái định cư, bạn nên nhờ văn phòng tái định cư trợ giúp bạn.

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes. You can pay taxes without a social security number. You can use an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). The Internal Revenue Service will give you an ITIN if you are not eligible for a social security number (SSN). Find out how to apply for or renew an ITIN in English or apply for or renew an ITIN in Spanish.

Ngay cả khi bạn không phải là người tị nạn, chính phủ cũng có một chương trình hỗ trợ dành cho những người có nhu cầu. Chương trình Hỗ trợ Thuế thu nhập Tình nguyện (Volunteer Income Tax Assistance – VITA) hỗ trợ việc xin miễn giảm thuế đối với những người có thu nhập ở mức thấp hơn 54.000 đô la / năm, những người khuyết tật và những người có năng lực hạn chế trong việc sử dụng tiếng Anh. Đây là một trang thông tin về Chương trình Hỗ trợ Thuế thu nhập Tình nguyện (VITA). Bạn có thể nhanh chóng tìm sự trợ giúp gần nhất bằng cách sử dụng Trình định vị VITA này. Có nhiều địa chỉ cung cấp sự trợ giúp bằng tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Quốc và các ngôn ngữ khác.

What if I am undocumented?

Nộp bản khai thuế trực tuyến

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes even if you are not a legal resident. You use use an ITIN to pay taxes. Paying taxes when you are undocumented can help to show you have “good moral character.” Showing good moral character is important if you apply for a cancellation of removal and green card in the future. However, USAHello advises that you talk to an immigration professional before you apply for an ITIN. You can find free and affordable legal services in your area.

Nếu bạn thích nộp bản khai thuế trực tuyến, bạn có thể sử dụng nhiều loại chương trình. Turbo thuế. Nhưng bạn phải trả tiền cho Turbo thuế.

How do I get help paying taxes?

Hoặc bạn có thể tham khảo trang web về tập tin miễn phí của Cục thuế nội địa Hoa Kỳ (IRS) và bắt đầu ngay việc khai thuế ở địa chỉ này.

If you are having a hard time understanding how to pay taxes, do not worry. You can get help. Many community and resettlement organizations offer assistance. If you are a recently resettled refugee, ask for help at your resettlement office.

Tìm hiểu thêm

Even if you are not a refugee, the government has a program to help people who need it. The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program offers free tax help to people who earn $54,000 a year or less, to people with disabilities, and to people with limited English. You can quickly find the nearest help by using the VITA locator. Many places offer help in Spanish, Arabic, Chinese and other languages.

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn

If you prefer to file your own tax return, there are several programs you can use, including the most common one, Turbo Tax. But you do have to pay for Turbo Tax.

You can also go straight to the IRS Freefile website and start the process there.

Learn more


The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!