Gia đình đoàn tụ-mang lại cho gia đình của bạn đến Mỹ

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Có rất nhiều cách khác nhau, bạn có thể áp dụng để có các thành viên gia đình đến Hoa Kỳ để tham gia bạn sau khi bạn đã được tái định cư. Điều này được gọi là đoàn tụ gia đình.

There are several different ways you can apply to have your family members come to the United States to join you after you have been resettled. This is called family reunification.

Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
Hình ảnh lịch sự của Michael Swan, CC.
Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
Photo courtesy of Michael Swan, CC.

Đoàn tụ gia đình như thế nào?

How does family reunification work?

 • Nếu bạn nhập vào Hoa Kỳ như là một người tị nạn trong quá khứ 2 tuổi hoặc được cấp asylee tình trạng trong quá khứ 2 năm, bạn có thể áp dụng cho một số thành viên gia đình để có được "bắt nguồn từ" tình trạng tị nạn hoặc asylee. Điều này có nghĩa rằng họ có thể trở thành một người tị nạn tại Hoa Kỳ bởi vì họ là một phần của gia đình bạn. Chỉ một số thành viên gia đình có thể trở thành người tị nạn "phái sinh": vợ/chồng của bạn (vợ hay chồng) hoặc trẻ em của bạn (Chưa có gia đình và dưới 21 Khi bạn lần đầu tiên áp dụng cho tình trạng tị nạn hoặc người tị nạn).
 • Bạn cũng có thể áp dụng để có thành viên gia đình những người đã được xác định là người tị nạn tham gia bạn trong Hoa Kỳ.
 • Nếu bạn không đủ điều kiện cho một trong những chương trình và bây giờ là một công dân Hoa Kỳ, bạn cũng có thể hoàn thành một ứng dụng thường xuyên để có gia đình di cư đến Hoa Kỳ.
 • If you entered the United States as a refugee within the past 2 years or were granted asylee status within the past 2 years, you may apply for certain family members to obtain “derivative” refugee or asylee status. This means that they can become a refugee in the USA because they are a part of your family. Only certain family members can become “derivative” refugees: your spouse (husband or wife) or your children (unmarried and under 21 when you first applied for asylum or refugee status).
 • You can also apply to have family members who are already identified as refugees join you in the USA.
 • If you do not qualify for either of those programs and are now a US citizen, you can also complete a regular application to have your family immigrate to the USA.

Những người có đủ điều kiện để áp dụng cho đoàn tụ gia đình?

Who is eligible to apply for family reunification?

Để yêu cầu phải có vợ/chồng hoặc trẻ em tham gia cùng bạn tại Hoa Kỳ theo chương trình đoàn tụ gia đình của bạn, bạn phải là những gì được gọi là một “hiệu trưởng” người tị nạn hoặc asylee. Điều này có nghĩa rằng bạn là người mà nhận tình trạng tị nạn chính thức và đã đến Hoa Kỳ thông qua việc cho chúng tôi văn phòng của khu tái định cư. Bạn phải nhập vào Hoa Kỳ như là một người tị nạn trong quá khứ 2 tuổi hoặc đã được cấp tị nạn trong quá khứ 2 năm. Bạn phải ở trong tình trạng tị nạn hoặc asylee hoặc đã trở thành một thường trú nhân hợp pháp (nhận được một thẻ xanh).

In order to request to have your spouse or children join you in the USA under the Family Reunification Program, you must be what is called a “principal” refugee or asylee. This means that you were the person that received official refugee status and came to the USA through the US Office of Resettlement. You must have entered the United States as a refugee within the past 2 years or have been granted asylum within the past 2 years. You must remain in refugee or asylee status or have become a lawful permanent resident (received a green card).

Affadavit của mối quan hệ chương trình

Affadavit of Relationship Program

Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện để nộp một bản khai mối quan hệ vợ chồng bạn, trẻ em (unmarried, dưới 21), hoặc cha mẹ. Bản khai mối quan hệ là hình thức được sử dụng để đoàn tụ người tị nạn và những với thân nhân người đang đóng cửa đã xác định là người tị nạn nhưng đang ở bên ngoài Hoa Kỳ. Bản khai mối quan hệ sẽ ghi lại các thông tin về mối quan hệ gia đình. Bản tuyên thệ phải được hoàn thành để bắt đầu quá trình ứng dụng cho thân nhân những người có thể đủ điều kiện để vào Hoa Kỳ như là người tị nạn thông qua chúng tôi người tị nạn nhập học chương trình. Bạn phải hoàn tất các ứng dụng này trong vòng 5 năm tới Hoa Kỳ. Thông tin về các quốc gia hiện nay đủ điều kiện để nộp, xem các Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cục dân số, Người tị nạn & Di chuyển.

You may also be eligible to file an Affidavit of Relationship for your spouse, child (unmarried, under 21), or parents. The Affidavit of Relationship is the form used to reunite refugees and asylees with close relatives who are already determined to be refugees but are outside the United States. The Affidavit of Relationship records information about family relationships. The Affidavit must be completed in order to begin the application process for relatives who may be eligible to enter the United States as refugees through the US Refugee Admissions Program. You must complete this application within five years of coming to the USA. For information on the current nationalities eligible to file, see the US Department of State, Bureau of Population, Refugees & Migration.

Đơn khởi kiện cho thân nhân người nước ngoài

Petition for alien relative

Người tị nạn với tình trạng người nước ngoài cư trú vĩnh viễn hoặc những người đã ở Mỹ nhiều hơn năm năm có thể áp dụng trên danh nghĩa vợ chồng, trẻ em, cha mẹ, và các anh chị em sử dụng hình thức I-130. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian và khó khăn hơn so với ở trên hai chương trình. Xin vui lòng đọc USCIS Gia đình của công dân Hoa Kỳ Trang cho biết thêm thông tin.

Refugees with Permanent Resident Alien status or who have been in the US more than five years can apply on behalf of spouses, children, parents, and siblings using Form I-130. This process may take more time and be more difficult than the above two programs. Please read the USCIS Family of US Citizens page for more information.

Chỗ ở này cũng có một chương trình đặc biệt cho các thành viên gia đình của Iran những người đang gặp đàn áp tôn giáo.

There is also a special program for family members of Iranians who are experiencing religious persecution.

Các thành viên gia đình mà có đủ điều kiện để đến Hoa Kỳ?

Which family members are eligible to come to the USA?

Các mối quan hệ gia đình đã phải tồn tại trước khi bạn đã đến Hoa Kỳ như là một người tị nạn hoặc được cấp tị nạn. Điều này có nghĩa là:

The family relationship had to exist before you came to the United States as a refugee or were granted asylum. This means:

 • Nếu bạn muốn hoàn thành các giấy tờ có vợ/chồng của bạn đến Mỹ, bạn có muốn được kết hôn trước khi đến Hoa Kỳ như là một người tị nạn hoặc được cấp tị nạn tại Hoa Kỳ. Xin vui lòng truy cập vào USCIS Người tị nạn & Vợ chồng Asylee Trang cho biết thêm thông tin.
 • Trẻ em của bạn đã được hình thành (Điều này có nghĩa là mẹ đã mang thai) hoặc sinh ra trước khi bạn nhập vào là người tị nạn hoặc được cấp tị nạn. Xin vui lòng truy cập vào USCIS Người tị nạn & Trẻ em Asylee Trang cho biết thêm thông tin.
 • Bạn vẫn còn trong tình trạng tị nạn hoặc asylee hoặc đã trở thành một thường trú nhân (nhận được một thẻ xanh). Nếu bạn đã trở thành một Hoa Kỳ. công dân thông qua tịch, bạn không thể yêu cầu để có được bắt nguồn từ tình trạng tị nạn hoặc asylee cho một thân nhân. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giúp gia đình di cư đến Hoa Kỳ.
 • Chương trình bản khai mối quan hệ, bạn có thể áp dụng cho trẻ em của bạn, người phối ngẫu, hoặc cha mẹ để đi đến Hoa Kỳ.
 • If you want to complete papers to have your spouse come to the US, you had to be married before you came to the US as a refugee or were granted asylum in the US. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Spouses page for more information.
 • Your child had to be conceived (this means the mother was already pregnant) or born before you entered as a refugee or were granted asylum. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Children page for more information.
 • You remain in refugee or asylee status or have become a permanent resident (received a green card). If you have already become a U.S. citizen through naturalization, you cannot petition to obtain derivative refugee or asylee status for a relative. However, you may still be able to help family immigrate to the United States.
 • Under the Affidavit of Relationship program, you can apply for your children, spouse, or parents to come to the US.

Làm thế nào để áp dụng cho đoàn tụ gia đình?

How do I apply for family reunification?

Để áp dụng cho vợ/chồng hoặc trẻ em của bạn để đi đến Hoa Kỳ như là người tị nạn, bạn phải hoàn thành Dạng I-730, hoặc đơn yêu cầu tương đối người tị nạn/Asylee. Hình thức này là miễn phí để tập tin. Bạn sẽ phải bao gồm một số các văn bản pháp luật quan trọng khi bạn áp dụng. Khi bạn tải về mẫu đơn I-730, Hãy chắc chắn cũng đọc các thông tin chính thức của USCIS dưới hình thức I-730 và các hướng dẫn nộp hồ sơ Dạng I-730.

In order to apply for your spouse or children to come to the US as refugees, you must complete Form I-730, or Refugee/Asylee Relative Petition. This form is free to file. You will have to include several important legal documents when you apply. When you download Form I-730, be sure also to read the official USCIS Form I-730 information and the instructions for filing Form I-730.

Hoàn thành các hình thức pháp lý có thể rất khó khăn. Yêu cầu để được giúp đỡ từ cơ quan tái định cư của bạn hoặc tìm thấy một luật sư hoặc quy phạm pháp luật các tổ chức giúp người nhập cư. Tìm hiểu thêm về thống nhất một số ngôn ngữ thông qua IRAP.

Completing legal forms can be very difficult. Ask for help from your resettlement agency or find a lawyer or legal organization that helps immigrants. Learn more about reunification in several languages through IRAP.

Tìm hiểu thêm

Learn moreCác thông tin trên Trang này đến từ các Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, USCIS, và các nguồn đáng tin cậy. Nó được thiết kế để hướng dẫn và được cập nhật thường xuyên nhất có thể. USAHello không cho tư vấn pháp lý, cũng không phải là bất kỳ vật liệu của chúng tôi nhằm mục đích được dùng như là tư vấn pháp lý. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí hoặc chi phí thấp hoặc trợ giúp pháp lý, chúng tôi có thể giúp bạn Tìm dịch vụ pháp lý miễn phí và chi phí thấp.

The information on this page comes from the US Department of State, USCIS, and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn
Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!