Bán công cụ trực tuyến

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Bạn có muốn tìm hiểu làm thế nào để kiếm tiền bán sản phẩm trực tuyến? Xây dựng kinh doanh trực tuyến để bán sản phẩm là một cách tốt để kiếm thêm thu nhập. Tìm hiểu làm thế nào để bán công cụ trực tuyến.

Would you like to learn how to make money selling products online? Building an online business to sell products is a good way to make extra income. Learn how to sell stuff online.

Làm thế nào để bán công cụ trực tuyến

How to sell stuff online

Các bước để bán công cụ trực tuyến

Steps to selling stuff online

Nó có thể kiếm tiền bán hàng trực tuyến, chẳng hạn như đồ trang sức làm bằng tay, Quần áo truyền thống, hoặc những thứ khác bạn làm cho bản thân hoặc tìm cho một mức giá thấp và bán với giá cao hơn. Một cửa hàng trực tuyến thường được gọi là "e-thương mại." Dưới đây là một số bước bạn có thể làm để mở kinh doanh thương mại điện tử của bạn và làm cho một số thu nhập:

It is possible to make money selling items online, such as handmade jewelry, traditional clothes, or other things you make yourself or find for a low price and sell for a higher price. An online store is often called “e-commerce.” Here are some steps you can take to open your e-commerce business and make some income:

1. Tìm thấy ý tưởng của bạn và cam kết đến nó

1. Find your idea and commit to it

Lần đầu tiên bạn cần phải bắt đầu ra trong thương mại điện tử là để có một ý tưởng độc đáo. Có rất nhiều người bán sản phẩm trực tuyến, và bạn cần phải làm cho bạn nổi bật. Hãy tự hỏi mình, ý tưởng của tôi là gì? Làm thế nào là duy nhất từ những người khác, hoặc làm thế nào tôi có thể làm nó độc đáo? Sẽ bạn bán quần áo, đồ trang sức, hoặc một số loại tác phẩm nghệ thuật? Nếu bạn thực hiện các sản phẩm độc đáo và hấp dẫn, Hầu hết mọi người sẽ có nhiều khả năng để mua nó.

The first thing you need to start out in e-commerce is to have a unique idea. There are a lot of people selling products online, and you need to make yours stand out. Ask yourself, what is my idea? How is it unique from others, or how can I make it unique? Will you be selling clothes, jewelry, or some type of artwork? If you make your products unique and desirable, most people will be more likely to buy it.

Một cách khác để tìm thấy một ý tưởng kinh doanh khả thi là để xác định các nhu cầu trên thị trường. Nếu bạn có thể làm cho một sản phẩm mà mọi người cần., bạn có thể mang nó đến thị trường trực tuyến. Một số sản phẩm dễ dàng dễ hư hỏng, Vì vậy, bạn nên xác định nếu sản phẩm của bạn là tốt nhất được bán trực tuyến. Có rất nhiều bạn có thể sử dụng các dịch vụ vận chuyển, nhưng bạn chỉ cần để đảm bảo rằng bạn đang làm một phần của bạn để có được các sản phẩm để người mua.

Another way to find a viable business idea is to identify a need in the marketplace. If you are able to make a product that people need, you can bring it to the online marketplace. Some products are easily perishable, so you should determine if your product is best sold online. There are a lot of shipping services you can use, but you will just need to make sure you are doing your part to get the product to the buyers.

2. Làm cho sản phẩm của bạn

2. Make your product

Bây giờ là bạn có một ý tưởng, đó là thời gian để làm cho sản phẩm của bạn. Đảm bảo rằng sản phẩm của bạn là tuyệt vời chất lượng và giá trị bán hàng. Bạn phải thiết kế sản phẩm của bạn để đáp ứng các khách hàng của bạn’ nhu cầu. Tiếp tục tinh chỉnh thiết kế của bạn, do đó, nó bắt mắt cho khách hàng của bạn.

Now that you have an idea, it’s time to make your product. Make sure your product is of great quality and worth selling. You must design your product to meet your customers’ needs. Keep refining your design so it is eye-catching to your customers.

Một trong những điều ta phải làm là để xác định nếu bạn cần phải làm việc với các nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất để làm cho sản phẩm của bạn. Bạn không thể mong đợi để có những sản phẩm hoàn hảo phải tắt bat, nhưng nếu bạn tiếp tục chú ý đến chi tiết và tiếp tục cải thiện nó, bạn cuối cùng sẽ kết thúc với một sản phẩm mà mọi người sẵn sàng trả cho.

One of the things one must do is to determine if you need to work with suppliers or manufacturers to make your product. You cannot expect to have the perfect product right off the bat, but if you keep paying attention to the details and keep improving it, you will eventually end up with a product that people are willing to pay for.

3. Xác định thị trường niche của bạn

3. Determine your niche market

Bạn sẽ cần phải xác định những người bạn muốn bán sản phẩm của bạn để. Xác định các nhóm của những người sử dụng có thể là khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn cần phải có sự hiểu biết về nhân khẩu học và lợi ích của họ, Vì vậy, bạn có một sự hiểu biết rõ ràng về làm thế nào sản phẩm của bạn có thể giúp họ. Bằng cách này bạn có thể giao tiếp giá trị của sản phẩm của bạn với họ một cách hiệu quả.

You will need to identify who you would like to sell your product to. Identify the group of people who can be your potential customer. You should have an understanding of their demographics and interests, so you have a clear understanding of how your product can help them. This way you can communicate the value of your products to them effectively.

4. Xác định thương hiệu của bạn

4. Define your brand

Một cách khác bạn có thể sử dụng để làm cho mình đứng ra là bằng cách xác định một thương hiệu độc đáo. Thương hiệu của bạn đại diện cho bạn muốn khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy bạn như thế nào, và nó sẽ phân biệt bạn từ tất cả các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Bạn có thể xem xét thương hiệu tuyệt vời mà bạn thích và xem làm thế nào họ phân biệt bản thân từ những người khác. Bạn có thể sử dụng cảm hứng của họ, nhưng hãy chắc chắn để thiết kế độc đáo của riêng bạn.

Another way you can use to make yourself stand out is by defining a unique brand. Your brand represents how you want your customers to see you, and it will differentiate you from all other competitors in the marketplace. You can look at great brands that you like and see how they differentiate themselves from others. You can use their inspiration, but make sure to design your own unique.

Các thương hiệu lớn không chỉ cho bạn biết những gì họ làm, họ cho bạn biết lý do tại sao họ làm điều đó, có nghĩa là chúng được dựa trên giá trị. Apple, Ví dụ:, là một trong những thương hiệu lớn nhất trên thế giới. Họ tạo ra máy tính và iPhone, nhưng những gì phân biệt chúng là thương hiệu của họ nói họ tin vào sự đổi mới và suy nghĩ một cách khác nhau.

Great brands don’t just tell you what they do, they tell you why they do it, meaning they are based on values. Apple, for example, is one of the greatest brands in the world. They create computers and iPhones, but what differentiates them is that their brand says they believe in innovation and thinking differently.

Nếu bạn làm và bán áo thun, bạn sẽ không chỉ cho biết khách hàng của bạn bạn bán áo thun, nhưng bạn phải giải thích cho họ lý do tại sao bạn bán cho họ. Bạn nên cung cấp cho các thương hiệu của bạn một tên duy nhất. Ngoài ra, bạn nên tạo một biểu tượng với phông chữ khác thường. Đôi khi đầu tư vào các thương hiệu hình ảnh sẽ xây dựng uy tín thương hiệu của bạn.

If you make and sell T-shirts, you should not only tell your customers you sell T-shirts, but you must explain to them why you sell them. You should give your brand a name that is unique. In addition, you should create a logo with unusual fonts. Sometimes investing in branded images will build the credibility of your brand.

5. Tạo cửa hàng trực tuyến của bạn

5. Create your online store

Có rất nhiều nền tảng và các dịch vụ bạn có thể sử dụng để bán sản phẩm của bạn trực tuyến. Đây là những phổ biến nhất:

There are a lot of platforms and services you can use to sell your products online. Here are the most common ones:

  • BigCommerce là một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Họ có một phần mềm tối ưu hóa thương mại điện tử với tiếp thị và các cuộc trò chuyện trong xây dựng, Vì vậy, bạn có thể quảng bá sản phẩm của bạn và bán cho họ nhiều hơn nữa.
  • Amazon có bán lại các dịch vụ mà sẽ cho phép bạn bán sản phẩm của bạn trực tuyến. Bạn có thể bán sản phẩm của bạn và quản lý các đơn đặt hàng của bạn bằng cách sử dụng hệ thống quản lý của họ. Họ cũng có dịch vụ như vận chuyển đó bạn có thể tận dụng lợi thế của.
  • Etsy là một thị trường toàn cầu, nơi bạn có thể mua hoặc bán hàng thủ công. Nó là một phát triển duy nhất cho sáng tạo những người như bạn của những người muốn bán cho mẩu thủ công duy nhất của họ.
  • Shopify là một giải pháp thương mại điện tử cho phép thiết lập cửa hàng trực tuyến của bạn và bán hàng của bạn. Nó cũng cho phép bạn tổ chức và bán sản phẩm của bạn, chấp nhận thẻ tín dụng, theo dõi và trả lời các đơn đặt hàng.
  • eBay là một công ty thương mại điện tử lớn bán hàng tiêu dùng để tiêu dùng hoặc kinh doanh, doanh nghiệp rằng tiện nghi thông qua trang web của mình. Như một người bán, bạn có thể bán nhiều loại hàng hoá và dịch vụ.
  • BigCommerce is a leading e-commerce platform. They have an optimized e-commerce software with marketing and conversation built in, so you can promote your product and sell them more.
  • Amazon has resale services that will enable you to sell your products online. You can sell your products and manage your orders using their management system. They also have services such as shipping that you can take advantage of.
  • Etsy is a global marketplace where you can buy or sell handmade goods. It’s a uniquely developed for creative people like you who want to sell their uniquely handcrafted pieces.
  • Shopify is an e-commerce solution that allows to set up your online store and sell your goods. It also lets you organize and sell your products, accept credit cards, track and respond to orders.
  • eBay is a big e-commerce corporation that facilities consumer-to-consumer or business-to-business sales through its website. As a seller, you can sell a wide variety of goods and services.

Bạn có thể đọc lời khuyên về làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp Amazon từ Supplyspy.com. Bạn cần phải bảo vệ mình khỏi các vấn đề pháp lý. Tìm hiểu về các vấn đề pháp lý trong các Hướng dẫn pháp lý thương mại điện tử.

You can read advice about how to start an Amazon business from Supplyspy.com. You do need to protect yourself from legal issues. Learn about legal issues in the Legal Guide to E-commerce.

6. Duy trì mối quan hệ với khách hàng

6. Maintain relationship with customers

Trong kinh doanh, bạn chỉ thành công như dịch vụ khách hàng của bạn. Do đó, nó là quan trọng để xây dựng lòng tin với khách hàng của bạn, Nếu khách hàng của bạn không tin tưởng bạn, họ sẽ để lại cho bạn một công ty khác. Ngày hôm nay của khách hàng muốn một đáp ứng kịp thời yêu cầu của họ, Vì vậy điều quan trọng là bạn cung cấp một số kênh truyền thông cho họ tiếp cận với bạn: Ví dụ:, thư điện tử, số điện thoại, và trên các phương tiện truyền thông xã hội.

In business, you are only as successful as your customer service. Therefore, it’s important to build trust with your customers, if your customers don’t trust you, they will leave you for another company. Today’s customers want a timely response to their request, so it’s important you offer several communication channels for them to reach you: for example, email, phone number, and on social media.

Nhiều khách hàng chi tiêu thời gian của họ trên phương tiện truyền thông xã hội, Vì vậy, nó là quan trọng để giao tiếp và tương tác với họ trên các nền tảng. Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của họ, và yêu cầu thông tin phản hồi của họ vào sản phẩm của bạn. Nếu họ không muốn sản phẩm của bạn sau khi họ mua nó, làm cho nó dễ dàng cho họ để trở về nó.

Many customers spend their time on social media, so it’s important to communicate and interact with them on these platforms. Respond quickly to their needs, and ask for their feedback on your product. If they don’t want your product after they buy it, make it easy for them to return it.

7. Thị trường và bán sản phẩm của bạn

7. Market and sell your products

Khách là huyết mạch của bất kỳ doanh nghiệp, vì vậy bạn phải xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ với các khách hàng của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng đã được chứng minh chiến lược tiếp thị như quảng cáo, tiếp thị trực tuyến, và duy trì mối quan hệ trên nền tảng xã hội truyền thông. Cho phép khách hàng của bạn biết bạn là ai và những gì bạn đại diện.

Customers are the lifeblood of any business so you must build a strong relationship with your customers. You can do this by using proven marketing strategies such as advertising, online marketing, and maintaining relationships on social media platforms. Let your customers know who you are and what do you represent.

Người dân mua sản phẩm dựa trên cảm xúc-họ mua công cụ trực tuyến bởi vì họ muốn để cảm thấy một cái gì đó. Nó là quan trọng để biết và có thể đến địa chỉ như thế nào các sản phẩm của bạn sẽ làm cho họ cảm thấy. Nếu bạn có một sản phẩm nào có lợi cho người khác, bạn không nên sợ bán nó.

People buy products based on emotions – they buy stuff online because they want to feel something. It’s important to know and be able to address how your products will make them feel. If you have a product that would benefit other people, you shouldn’t be afraid of selling it.

Bán là về giao tiếp giá trị của sản phẩm của bạn với khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn đang cố gắng để phù hợp với lợi ích của sản phẩm của bạn đến nhu cầu hay mong muốn của họ. Bạn phải có một kiến thức tốt về sản phẩm của bạn và có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có. Nếu bạn có thể làm điều này, bạn sẽ có thể để bán sản phẩm của bạn một cách hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ có thể làm cho một số thu nhập phụ để hỗ trợ cho mình và gia đình của bạn.

Selling is about communicating the value of your product to your potential customers. You are trying to match the benefit of your product to their needs or desires. You must have a good knowledge about your products and be able to answer any questions they might have. If you can do this, you will be able to sell your products effectively. In addition, you will be able to make some side income to support yourself and your family.

Tìm hiểu thêm

Learn more

Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!