Vắc xin cho trẻ em

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Parents want to protect their children against harm and sickness. Learn what vaccines are and how they work. Find out how to get vaccines for your children and other information about children’s health.

Parents want to protect their children against harm and sickness. Learn what vaccines are and how they work. Find out how to get vaccines for your children and other information about children’s health.

Tiêm chủng là gì

What are vaccinations

Vắc xin cho trẻ em là gì?

What are vaccines for children?

A vắc xin là một chất có thể ngăn chặn một người nào đó từ đánh bắt một bệnh. Vắc xin (cũng được gọi là tiêm chủng) giúp mọi người tránh bệnh trước khi họ cần điều trị. Họ phát triển khả năng miễn dịch bệnh. Kết quả là, họ đang rất khó để nắm bắt nó.

A vaccine is a substance that prevents someone from catching a disease. Vaccines (also called immunization) help people avoid diseases before they need treatment. They develop immunity to the disease. As a result, they are very unlikely to catch it.

Children in the USA regularly receive vaccines to help keep them healthy. Bác sĩ và các chuyên gia y tế phát triển một lịch trình cụ thể mà họ làm theo khi chủng ngừa trẻ em. Nó là quan trọng của bạn trẻ em nhận được vắc xin của họ về thời gian bởi vì nó giúp họ ở lại khỏe mạnh và bệnh miễn phí.

Children in the USA regularly receive vaccines to help keep them healthy. Doctors and health professionals develop a specific schedule which they follow when vaccinating children. It is important that your children receive their vaccines on time because it helps them stay healthy and disease free.

Bạn có thể tìm hiểu which vaccines for children are recommended by doctors at what age. Many vaccines should be given early in a child’s life. Ask your doctor if you have any questions.

You can find out which vaccines for children are recommended by doctors at what age. Many vaccines should be given early in a child’s life. Ask your doctor if you have any questions.

Sức khỏe trẻ em

Children’s health

There are two good websites for finding out more about your children’s health and healthcare in the USA.

There are two good websites for finding out more about your children’s health and healthcare in the USA.

Sức khỏe trẻ em là một trang web có thông tin cho phụ huynh và trẻ em về nhiều chủ đề liên quan đến sức khỏe của trẻ em. When you get to the website, choose “For Parents.” You will find lots of useful information about vaccines for children and other child health questions you may have. Bạn có thể tìm hiểu về bình thường tăng trưởng và phát triển ở trẻ em của bạn, bệnh trẻ em thường gặp, và nhiều, nhiều hơn nữa.

Kids Health is a website with information for parents and kids about a variety of kids’ health-related topics. When you get to the website, choose “For Parents.” You will find lots of useful information about vaccines for children and other child health questions you may have. You can learn about normal growth and development in your child, common childhood diseases, and much, much more.

Ethnomed có một số trẻ em y tế liên quan đến tài nguyên mà đã được dịch sang ngôn ngữ khác nhau.

Ethnomed has a number of child health-related resources which have been translated into different languages.

Tìm hiểu thêm

Learn more

Tài nguyên khác

Other resources

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn
Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!