người tị nạn học sinh nền văn hóa hồ sơ

Learn about your students and their cultural backgrounds with cultural background resources from USAHello.

Bởi được thông báo về văn hóa, bạn sẽ được trang bị tốt hơn cho việc giảng dạy các sinh viên khác nhau trong lớp học đa văn hóa của bạn. Read and download our cultural background resources. Bạn cũng có thể download all of the resources as one PDF. The information is concise so you can quickly learn key information to help you help your students. These cultural background resources were designed for educators but can be used by anyone who wants to welcome newcomers in their community.

Trong phần này

Afghanistan

Sinh viên đến từ Afghanistan đang rất tập trung vào gia đình của họ Đọc thêm

Algérie

Angiêri sinh viên sẽ có bậc cha mẹ muốn hỗ trợ giáo dục của họ Đọc thêm

Bhutan (Nepali origin)

Sinh viên người tị nạn từ Bhutan có thể đã đi học ở Nepal Đọc thêm

Miến điện

Sinh viên đến từ Miến điện có xu hướng rất tôn trọng giáo viên nhưng đặt đã gián đoạn giáo dục Đọc thêm

Burundi

Sinh viên từ Burundi có xu hướng là học thêm tròn Đọc thêm

Campuchia

Sinh viên đến từ Campuchia đang có khả năng thế hệ thứ hai sinh viên Đọc thêm

Trung Quốc

Sinh viên Trung Quốc có khả năng được tôn trọng và chính thức với các giáo viên của họ. Đọc thêm

Colombia

Colombia là một hệ thống giáo dục mạnh mẽ. Tuy nhiên, sinh viên đến từ Colombia có thể đã chạy trốn khỏi bạo lực và không có đi học. Đọc thêm

Cuba

Gia đình Cuba mạnh mẽ tin rằng giá trị của educaiton Đọc thêm

Cộng hòa dân chủ Congo

Nhiều sinh viên từ DRC dành lâu năm trong trại tị nạn Đọc thêm

El Salvador

Sinh viên từ El Salvador có xu hướng sống trong gia đình nhiều thế hệ Đọc thêm

Eritrea

Nhiều Eritreans đã được tái định cư ở Hoa Kỳ trong thập niên 2000 Đọc thêm

Ethiopia

Ethiopia sinh viên có khả năng có hạn chế nguồn lực trong các trường học Đọc thêm

Guatemala

Many Guatemalan families in the United States are from the Mayan culture and may not speak Spanish Đọc thêm

Haiti

Nhiều sinh viên từ Haiti đến Hoa Kỳ sau khi trận động đất Đọc thêm

Honduras

Sinh viên từ Honduras có mức độ khác nhau của giáo dục và có thể đã có kinh nghiệm bạo lực Đọc thêm

Iran

Sinh viên đến từ Iran có khả năng học trường nhưng có thể không có được khuyến khích để nghĩ rằng giới phê bình Đọc thêm

Iraq

Iraqi students are probably schooled and may have highly educated parents Đọc thêm

Karen (Miến điện)

Sinh viên Karen rất tôn trọng giáo viên. Nhiều người không có quyền truy cập vào hình thức giáo dục Đọc thêm

Karennni

Karenni sinh viên rất tôn trọng giáo viên. Nhiều người không có quyền truy cập vào hình thức giáo dục Đọc thêm

Lào

Hầu hết học sinh từ Lào là thế hệ thứ hai những người nhập cư Đọc thêm

Liberia

Liberia có rất nhiều sự quen thuộc và kinh nghiệm với các nền văn hóa Mỹ Đọc thêm

Mon (Miến điện)

Mon students highly respect teachers but many did not have access to formal education Đọc thêm

Nepal

Sinh viên người tị nạn từ Nepal có khả năng có hạn chế cơ hội giáo dục Đọc thêm

Nicaragua

Hầu hết sinh viên Nicaragua có gia đình những người muốn được tham gia vào giáo dục của họ Đọc thêm

Pakistan

Girls are less likely to have attended school and parents will need to be encouraged to attend school events Đọc thêm

Puerto Rico

Puerto Rico là một phần của Hoa Kỳ, nhưng sinh viên có cơ hội rất khác nhau Đọc thêm

Tiểu bang Rakhine (Miến điện)

Sinh viên đến từ tiểu bang Rakhine có xu hướng văn hóa rất khác so với sinh viên từ phần còn lại của Miến điện Đọc thêm

Tính

Students from Rohingya state may have had no formal education opportunities Đọc thêm

Liên bang Nga (Liên Xô cũ)

Students from Russia tend to be indirect communicatiors Đọc thêm

Shan (Miến điện)

Shan students greatly respect their teachers Đọc thêm

Sierra Leone

Students from Sierra Leone will enjoy cultural classroom activities Đọc thêm

Somalia

Có thể các sinh viên từ Somalia có ít hoặc không có hình thức giáo dục Đọc thêm

Nam Sudan

Students from South Sudan have probably experienced high levels of violence Đọc thêm

Syria

Sinh viên Syria có thể đã gián đoạn giáo dục nhưng cha mẹ đánh giá cao giáo dục Đọc thêm

Việt Nam

Sinh viên Việt Nam đến từ một nền giáo dục độc tài cao Đọc thêm

Nam Tư

Students from former Yugoslavia highly value education and respect their teachers Đọc thêm

Đảm bảo tất cả học sinh của bạn thành công

Chiến lược lớp học dựa trên bằng chứng và hỗ trợ cho giáo dục của học sinh mới.

Đăng ký hôm nay