Pataje

Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) pou Ayiti

Si w pa gen TPS pou Ayiti, ou ka aplike apati jodiya pou rive 3 out 2024. Si ou genyen TPS, li ap valid jiska 3 out 2024. Si w te deja gen TPS ayiti yon lòt kote, ou dwe anrejistre ankò avan 3 out 2024 pou ka avanse estati ou. Verifye si ou elijib epi kijan pou w aplike.

Mizajou December 13, 2023

Ayisyen ki andeyò peyi Etazini kapab kounye a elijib pou yonpwogram èd imanitè pou viv ak travay tanporèman nan USA.

Kisa ki TPS?

Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS) se yon fòm estati imigrasyon pou moun ki deja Ozetazini. TPS se pou moun ki pa ka tounen nan peyi yo akoz danje, tankou yon konfli ame oswa yon dezas anviwonmantal. 

Si ou gen TPS, ou kapab:

  • Rete Ozetazini legalman pou yon peryòd de tan
  • Aplike pou yon pèmi travay nan peyi Etazini.
  • Aplike pou vwayaje andeyò peyi Etazini
  • Pwoteksyon kont detansyon ak depòtasyon 

Ou p ap jwenn okenn benefis TPS jiskaske aplikasyon w lan apwouve. TPS la tanporè. Li pa ba ou estati legal pèmanan, sitwayènte, oswa nenpòt estati migratwa pèmanan. 

Ale nan paj TPS Haiti USCIS pou plis detay.

Nouvo aplikan

Ki moun ki ka aplike

Ou dwe ranpli kondisyon sa yo pou aplike:

  • Ou dwe yon sitwayen Ayisyen oswa yon moun san nasyonalite ki te viv an Ayiti lontan avan li te rive USA
  • Te viv sèlman Etazini depi 6 novanm 2022 
  • Pa kite USA depi 4 fevriye 2023

Ou ka pa elijib si ou te komèt sèten krim.

Chaj piblik pa aplikab pou aplikan TPS. Ou ka itilize nenpòt pwogram gouvènman ou elijib pou li a.

Kijan pou aplike

Ou ka aplike pou TPS Ayiti lè w ranpli Fòm I-821. Ou ka ranpli aplikasyon w lan an liy oswa pa lapòs ak USCIS.

Ou dwe voye dokiman ki montre prèv idantite w, nasyonalite w ak dat ou antre. Sa yo mansyone nan seksyon What to File la.

Ou dwe peye yon frè si w ap aplike pou TPS pou premye fwa. Ou ta ka anmezi pou aplike pou yon egzansyon frè si ou pa gen mwayen pou peye frè a. Aprann kijan pou itilize kalkilatè frè USCIS la.

Ou dwe aplike anvan 3 out 2024.

Kisa k ap pase apre

USCIS ap revize aplikasyon w lan epi voye yon avi resepsyon ba ou. Ou ka tcheke estati aplikasyon w lan sou entènèt lè w tape nimewo resi w la. Si w pa resevwa yon resi nan lespas 3 semèn apre w fin ranpli l, ou ka rele Sant Kontak USCIS la.

Ou ka resevwa yon lèt ki mande pou ou bay plis prèv. Li ka foto ou, anprent dwèt ou, siyati, ak lòt dokiman. 

W ap resevwa yon lèt ki apwouve oswa refize aplikasyon w lan. Si w te aplike pou yon pèmi travay, w ap jwenn enfòmasyon tou konsènan aplikasyon w lan.

Si w pa benefisye TPS, w ap jwenn enfòmasyon sou si ou ka fè apèl kont desizyon an ak fason pou fè sa.

Reyaplikasyon pou moun ki gen TPS

Si w deja gen TPS pou Ayiti:

  • TPS la ap otomatikman avanse pou 30 jwen 2024 pou moun ki dezinye depi 2011.
  • Ou ka aplike ankò pou avanse TPS ou pou 3 out 2024

Pou re-enskri, ou dwe ranpli yon nouvo Fòm I-821 anvan 3 out 2024. Ou ka ranpli aplikasyon’w lan nan USCIS online oswa pa lapòs. Ou pa oblije peye yon frè.

Li enpòtan pou w reyaplike pi vit ke posib. Dèle TPs pou Atiti a disponib kounya.

Pèmi travay

Moun ki benefisye TPS ka jwenn yon pèmi travay sou fòm yon Dokiman Otorizasyon Travay (EAD). Li montre patwon yo ke ou otorize pou travay Ozetazini.

Ou ka aplike pou otorizasyon travay lè w ranpli Fòm I-765. Li rekòmande pou aplike an menm tan ou aplike pou TPS la. Si w ranpli tou de fòm yo ansanm, sa ka ede w jwenn EAD pi vit. Ou ka aplike tou apre.

Si w aplike pou yon nouvo EAD pandan peryòd enskripsyon aktyèl la, pèmi travay ou a ap valab jiska 3 out 2024.

Pèmi vwayaj

Moun ki benefisye de TPS ka jwenn yon pèmi vwayaj. Yo rele li otorizasyon antisipe. Li montre ofisyèl imigrasyon yo ke ou gen otorizasyon pou vwayaje aletranje epi tounen nan USA.

Ou ka aplike pou yon pèmi vwayaj lè w ranpliFòm I-131. Swiv enstriksyon avi Rejis Federal la lè w ap aplike pou yon pèmi vwayaj.

Kisa k ap pase lè TPS la ekspire?

DHS pral revize kondisyon aplikab nan peyi yo omwen 60 jou anvan lè yo ekspire. Yo pral deside si se pou yo kontinye. Si TPS Ayiti a ekspire, w ap gen menm estati migratwa ou te genyen anvan ou te resevwa estati pwoteksyon tanporè a.

DHS pral kontinye pwolonje TPS Ayiti a tou nan kad deziyasyon 2011 la jiskaske gen yon desizyon final tribinal la. Si desizyon final tribinal la mete fen nan TPS Ayiti a, moun ki gen TPS yo ap gen 365 jou anvan DHS kapab kòmanse depòtasyon yo.

Si ou pa t gen yon estati migratwa legal anvan ou te aplike pou TPS la, ou ka vin yon san papye. Ou ka aplike pou yon lòt fòm estati migratwa si ou elijib. 

Si ou rete san okenn estati legal, ou riske pou yo arete w oswa depòte w.

Èske mwen ka chanje estati migratwa mwen?

Ou kapab genyen TPS an menm tan ak yon lòt estati migratwa. 

Ou ka aplike pouazil, estati legal pèmanan (kat vèt), oswa lòt estati pwoteje si ou ranpli kondisyon pou aplikasyon sa yo.

Ki kote mwen ka jwenn èd?

Li enpòtan pou mande konsèy yon avoka ki espesyalize nan dwa imigrasyon oswa yon reprezantan ki akredite. Yo ka ede w aplike epi diskite sou kesyon oswa enkyetid. Anpil òganizasyon ak avoka ofrisèvis jiridik gratis oswa a ba pri.

Anbasad Ayiti a ka ofri plis enfòmasyon. Ou ka kontakte Anbasad Ayiti a nan (202) 332-4090 oswa vizite biwo konsilè li yo nan Atlanta, Boston, Chicago, Miami, New York City, Orlando, oswa Washington, D.C.

lawyer reviewing information
Evite fwod imigrasyon

Aprann fwod sou imigrasyon ki pi kòmen tankou notè ak fo sit entènèt yo. Konnen kijan pou pwoteje tèt ou epi kisa pou fè si ou te viktim de fwod.

Aprann plis

Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de DHS, USCIS, ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje