Kijan pou jwenn yon avoka gratis nan kesyon imigrasyon ansanm ak èd legal bon mache

Èd legal lan gen ladan li pou bay konsèy sou lwa ak reprezantasyon nan pwosedi jidisyè yo. Avoka, pwokirè, ak reprezantan ofisyèl yo kapab pwopoze èd legal.

Pro bono se travay yon avoka fè gratis. Jeneralman se moun ki gen revni fèb yo bay li.

Ou pa oblije genyen yon avoka men pwosesis imigrasyon an konplike nan peyi Etazini. Yon avoka imigrasyon kapab ede ou soumèt fòm imigrasyon yo epi defann ou nan tribinal. Ou genyen plis chans avèk èd legal.§

Yon avoka imigrasyon kapab travay ansanm ak ou pou benefisye avantaj imigrasyon tankou yon kat vèt, azil, oswa sitwayènte. Yo kapab ede ou:

 • Dekouvri posibilite ou genyen yo ansanm ak lòt etap yo
 • Konprann kesyon yo poze nan aplikasyon ak fòm ou yo
 • Evite erè nan aplikasyon ou an ki ka lakòz yo rejte dosye ou an
 • Depoze aplikasyon ou an ansanm ak dokiman sipò yo
 • Prepare pou nenpòt entèvyou
 • Jwenn yon entèprèt
 • Resevwa mizajou ak desizyon sou sosye ou an
 • Konteste yon desizyon

Imigran ki gen èd legal yo (epi yo pa kenbe) genyen plis chans pou ranpòte pwosè yo an.

Ou kapab benefisye èd legal nenpòt kilè. Si w ap chèche èd pou chanje estati imigrasyon ou an, li pi bon pou genyen yon lòt moun pou li revize aplikasyon ou anvan menm ou voye li.

Li enpòtan pou benefisye èd legal si ou fè pati nan pwosedi pou voye ou tounen devan yon tribinal imigrasyon. Gouvènman an pa asiyen avoka gratis pou moun ki fè pati yon pwosedi imigrasyon.

Nan kèk lòt sitiyasyon, li enpòtan pou genyen yon avoka, tankou si ou genyen difikilte pou jwenn asistans piblik oswa si yo mete ou deyò nan kay ou. Epitou li enpòtan pou jwenn konsèy legal avan menm ou siyen nenpòt dokiman legal tankou lè w ap achte yon teren.

Pwofesyonèl sa yo kapab bay konsèy ak sèvis legal nan kesyon imigrasyon ak sitwayèn:

Yon avoka oswa yon pwokirè ki espesyalize nan kesyon imigrasyon se yon asosyasyon bawo eta a bay lisans pou ofri èd legal. Yon pwokirè ki gradye nan lekòl dwa epi ki gen yon diplòm kategori Juris Doctor (J.D).

Yon reprezantan Ministè Jistis (DOJ) otorize se yon moun oswa yon òganizasyon ki resevwa fòmasyon pou bay sèvis imigrasyon epi Depatman Jistis (Department of Justice, DOJ) la bay otorizasyon.

Ni yon avoka imigrasyon ansanm ak yon reprezantan kalifye toude kapab reprezante ou devan DHS, USCIS, EOIR (tribinal imigrasyon), epi BIA (kontestasyon nan kesyon imigrasyon). Yon reprezantan ki pasyelman akredite kapab reprezante ou sèlman devan USCIS.

Kijan mwen kapab jwenn èd legal mwen ka fè konfyans?

Gen kèk konpayi ki pretann yo ofri sèvis legal ki fyab pou yo fè lajan. Genyen kèk bagay ki senp ou kapab fè pou pwoteje tèt ou.

Pou yon avoka imigrasyon:

Pou reprezantan Depatman Jistis (DOJ) kalifye yo:

Sant Resous Legal pou Imigran bay konsèy sou kijan pou evite fwod lè w ap resevwa èd legal.

lawyer reviewing information
Evite fwod imigrasyon

Aprann fwod sou imigrasyon ki pi kòmen tankou notè ak fo sit entènèt yo. Konnen kijan pou pwoteje tèt ou epi kisa pou fè si ou te viktim de fwod.

Aprann plis

Ou kapab jwenn avoka imigrasyon ansanm ak reprezantan Depatman Jistis lan kalifye ki bay èd gratis oswa bon mache atravè òganizasyon ki pa la pou fè pwofi ansanm ak sant èd legal nan kesyon imigrasyon.

Asosyasyon Avoka Ameriken nan kesyon Imigrasyon

 • Yon rejis avoka nan kesyon imigrasyon. Yo chak kapab touche frè ki varye selon dosye ou an. Kontakte yo dirèkteman pou konnen si yo bay konsiltasyon gratis.

Pwojè pou Plede pou Moun k ap mande Azil

 • Lè w vin manm ASAP sa ba ou aksè gratis ak avoka espesyalize nan imigrasyon, lòt moun k ap mande azil, epi resous enpòtan.

Atelye pou Sitwayènte

 • Konekte ansanm ak èd legal gratis, an dirèk, anliy pou ede ou nan pwosesis sitwayènte ou an.

Depatman Jistis (Department of Justice, DOJ)

Èd nan kesyon Dwa Imigrasyon 

 • Rejis anliy òganizasyon ki pa la pou fè pwofi k ap bay sèvis legal nan kesyon imigrasyon gratis oswa bon mache.
 • Chèche èd legal selon eta, kòd postal, sant detansyon, domèn imigrasyon, ak tip sèvis.

Imigrasyon – Egalite 

 • Ofri resous legal pou kominote imigran LGBTQ+ epi/oswa VIH yo, tankou enfòmasyon sou azil ak detansyon.

PALA

 • Bay èd legal ak imigran Afghan yo.

Liy Dirèk UNHCR

 • Yon nimewo telefòn pou refijye ak moun k ap chèche azil yo pale ansanm ak yon moun pou ede yo. Rele nan 202-461-2356 oswa #566 apati telefòn ki nan sant detansyon.

Lis resous pou fontyè a USAHello

 • Jwenn òganizasyon ak liy asistans si ou menm oswa yon moun ou renmen yo arete oswa yo separe ak fanmi li.
FindHello Search
Find help near you

Find legal help, English classes, health clinics, housing support, and more with FindHello. Search a map and list of services for immigrants in the USA.

Start your search

Kijan mwen ka mande èd si se mwen k ap reprezante tèt mwen?

Si se ou menm k ap reprezante tèt ou nan tribinal imigrasyon, genyen resous ki kapab ede ou.

Yo itilize tèm “Pro se” se lè yo moun ap reprezante tèt li devan tribinal epi yo pa genyen okenn avoka. Se yon mo Laten ki siyifi “nan non li.”

Genyen èd legal ki disponib nan lòt domèn ki pa gen rapò ak imigrasyon. Plizyè biwo èd legal ofri èd gratis oswa bon mache pou moun ki genyen pwoblèm konsomasyon, familyal, vyolans domestik, lojman, avantaj piblik ak travay.

Ki dwa mwen genyen?

Tout moun genyen dwa pou benefisye èd legal. Ou p ap benefisye yon avoka gratis nan tribinal imigrasyon an. Se responsabilite ou pou jwenn èd legal. Yo pral ba ou yon founisè sèvis legal gratis oswa bon mache nan tribinal imigrasyon an.

Ou kapab depoze nenpòt plent kont avoka ou an nan bawo eta li a oswa Biwo Kontwòl Imigrasyon (Executive Office for Immigration Review). Ou kapab chanje avoka si avoka ou an pa eksplike ou posibilite ki genyen nan pwosedi imigrasyon yo oswa si li pa soumèt dokiman yo mande yo ba ou. Ou menm ansanm ak nouvo avoka ou an kapab mande yon kopi dosye ou an.

Ou dwe siyale anak yo nan USCIS, Biwo Kontwòl Imigrasyon an, oswa Komisyon Federal Komès.


Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de LawHelp.org, the National Immigrant Justice Center, the Department of Justice, UNHCR, ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.