Pataje

Fason jan yo jwenn yon avoka imigrasyon gratis ak asistans legal ki pa chè

Li enpòtan pou w chèche konsèy jiridik lè w ap aplike pou yon benefis imigrasyon oswa si yo arete w. Anpil òganizasyon ofri èd jiridik gratis oswa a bon mache ak yon avoka imigrasyon oswa yon reprezantan ki akredite. Konnen kijan pou jwenn èd ki fyab. Aprann kijan pou reprezante tèt ou.

Mizajou January 25, 2024

Kisa asistans legal ye

Asistans legal se konsèy sou lwa ak reprezantasyon nan pwosedi tribinal. Avoka, pwokirè, ak reprezantan ki akredite ka ofri asistans legal. Nan Etazini, tèm avoka ak avoka yo souvan itilize nan menm fason an.

Avoka yo espesyalize nan diferan domèn tankou aksidan pèsonèl, lwa kriminèl, byen imobilye, ak zafè fanmi. Paj sa a konsantre sou èd imigrasyon men li ofri tou kèk resous pou lòt bezwen legal.

Anpil biwo legal ofri yon echèl mobil kote frè yo baze sou revni ou.

Ou pa oblije genyen yon avoka men pwosesis imigrasyon an konplike nan peyi Etazini. Yon avoka imigrasyon kapab ede ou soumèt fòm imigrasyon yo epi defann ou nan tribinal. Ou genyen plis chans avèk èd legal.

Yon avoka imigrasyon kapab travay ansanm ak ou pou benefisye avantaj imigrasyon tankou yon kat vèt, azil, oswa sitwayènte. Yo kapab ede ou:

 • Dekouvri posibilite ou genyen yo ansanm ak lòt etap yo
 • Konprann kesyon yo poze nan aplikasyon ak fòm ou yo
 • Evite erè nan aplikasyon ou an ki ka lakòz yo rejte dosye ou an
 • Depoze aplikasyon ou an ansanm ak dokiman sipò yo
 • Prepare pou nenpòt entèvyou epi Jwenn yon entèprèt
 • Resevwa mizajou ak desizyon sou sosye ou an
 • Amelyore chans ou genyen pou genyen ka w la
 • Konteste yon desizyon

Ou kapab benefisye èd legal nenpòt kilè. Si w ap chèche èd pou chanje estati imigrasyon ou an, li pi bon pou genyen yon lòt moun pou li revize aplikasyon ou anvan menm ou voye li. Pa toujou gen ase avoka imigrasyon disponib pou chak ka. Li ka pafwa pran yon ti tan pou jwenn bon èd la.

Li enpòtan pou benefisye èd legal si ou fè pati nan pwosedi pou voye ou tounen devan yon tribinal imigrasyon. Gouvènman an pa asiyen avoka gratis pou moun ki fè pati yon pwosedi imigrasyon. Y ap ba w yon lis sèvis legal gratis oswa bon mache ou ka kontakte. 

Gen lòt sitiyasyon, pi lwen pase imigrasyon, kote gen yon avoka enpòtan. Sa ka gen ladann zafè lwa fanmi, pwoblèm travay oswa lojman, ka kriminèl, konprann dokiman legal ak kontra, pwoblèm pou jwenn benefis piblik, reklamasyon aksidan pèsonèl, ak kòmanse yon biznis.

Pwofesyonèl sa yo kapab bay konsèy ak sèvis legal nan kesyon imigrasyon ak sitwayèn:

 • Yon avoka oswa yon pwokirè ki espesyalize nan kesyon imigrasyon se yon asosyasyon bawo eta a bay lisans pou ofri èd legal. Yon pwokirè ki gradye nan lekòl dwa epi ki gen yon diplòm kategori Juris Doctor (J.D).
 • Yon reprezantan Ministè Jistis (DOJ) otorize se yon moun oswa yon òganizasyon ki resevwa fòmasyon pou bay sèvis imigrasyon epi Depatman Jistis (Department of Justice, DOJ) la bay otorizasyon.

Ni yon avoka imigrasyon ansanm ak yon reprezantan kalifye toude kapab reprezante ou devan DHS, USCIS, EOIR (tribinal imigrasyon), epi BIA (kontestasyon nan kesyon imigrasyon). Yon reprezantan ki pasyelman akredite kapab reprezante ou sèlman devan USCIS.

Kijan mwen kapab jwenn èd legal mwen ka fè konfyans?

Si w ap chèche èd ak yon ka imigrasyon, asire w ke w pale ak yon avoka ki gen eksperyans nan lwa imigrasyon. Yon avoka ki pa espesyalize nan lwa imigrasyon ka pa ba ou bon konsèy.

Gen kèk konpayi ki pretann yo ofri sèvis legal ki fyab pou yo fè lajan. Genyen kèk bagay ki senp ou kapab fè pou pwoteje tèt ou.

Pou yon avoka imigrasyon:

Pou reprezantan ki akredite DOJ:

 • Mande pou w wè prèv akreditasyon
 • Tcheke si yo sou lis DOJ la

Lòt konsèy aditionel: 

 • Chèche opsyon epi kontakte plis pase yon avoka 
 • Mande si yo ofri yon konsiltasyon gratis 
 • Poze kesyon sou kalite ka yo travay sou yo ak sèvis yo ofri 
 • Mande orè frè konplè a ak peman obligatwa yo anvan ou kòmanse 
 • Pran tan pou revize nenpòt kontra oswa akò anvan ou siyen 
 • Mande si yo gen yon echèl frè glisman pou ede ak depans yo
Yon echèl frè glisman vle di pri sèvis yon avoka depann de revni ou. Mwens lajan ou fè nan travay ou, mwens ou peye pou èd legal

Evite frod epi fè atansyon ak nenpòt moun ki: 

 • Li rive jwenn ou an premye 
 • Ofri bagay ki sonen twò bon pou se vre 
 • Fè garanti oswa pwomèt benefis 
 • Ofri sèvis legal an echanj pou yon favè 
 • Refize mete yon kontra oswa yon akò 
 • Eseye kenbe dokiman orijinal ou yo 
 • Chaj pou fòm imigrasyon vid yo
lawyer reviewing information
Evite fwod imigrasyon

Aprann fwod sou imigrasyon ki pi kòmen tankou notè ak fo sit entènèt yo. Konnen kijan pou pwoteje tèt ou epi kisa pou fè si ou te viktim de fwod.

Aprann plis

Ou kapab jwenn avoka imigrasyon ansanm ak reprezantan Depatman Jistis lan kalifye ki bay èd gratis oswa bon mache atravè òganizasyon ki pa la pou fè pwofi ansanm ak sant èd legal nan kesyon imigrasyon. Ou ka mande moun ou fè konfyans tou rekòmandasyon.

Resous
Èd
Yon rejis avoka nan kesyon imigrasyon. Yo chak kapab touche frè ki varye selon dosye ou an. Kontakte yo dirèkteman pou konnen si yo bay konsiltasyon gratis.
Lè w vin yon manm ASAP, ba w aksè gratis ak avoka imigrasyon ekspè, lòt moun k ap chèche azil, ak resous enpòtan yo.
Konekte ansanm ak èd legal gratis, an dirèk, anliy pou ede ou nan pwosesis sitwayènte ou an.
Ofri yon lis founisè sèvis legal pro bono  pou chak eta.
Rejis anliy òganizasyon ki pa la pou fè pwofi k ap bay sèvis legal nan kesyon imigrasyon gratis oswa bon mache. Chèche èd legal selon eta, kòd postal, sant detansyon, domèn imigrasyon, ak tip sèvis.
Ofri resous legal pou kominote imigran LGBTQ+ epi/oswa VIH yo, tankou enfòmasyon sou azil ak detansyon.
Ofri èd legal pou nouvo Afgan yo.
Yon nimewo telefòn pou refijye ak moun k ap chèche azil yo pale ansanm ak yon moun pou ede yo. Rele nan 202-461-2356 oswa #566 apati telefòn ki nan sant detansyon.
Jwenn òganizasyon ak liy asistans si oumenm oswa yon moun ou renmen yo arete oswa separe ak fanmi.

Si w ap chèche èd legal epi w andeyò Etazini, jwenn enfòmasyon ak resous entènasyonal yo .

Jwenn èd toupre w

Jwenn èd legal, kou anglè, klinik sante, sipò lojman, ak plis ankò. Chèche yon kat jeyografik lokal ak yon lis sèvis pou imigran nan peyi Etazini ak aplikasyon FindHello a.

Kòmanse rechèch ou an

Kijan mwen ka mande èd si se mwen k ap reprezante tèt mwen?

Si se ou menm k ap reprezante tèt ou nan tribinal imigrasyon, genyen resous ki kapab ede ou.

Yo itilize tèm “Pro se” se lè yo moun ap reprezante tèt li devan tribinal epi yo pa genyen okenn avoka. Se yon mo Laten ki siyifi “nan non li.”

Genyen èd legal ki disponib nan lòt domèn ki pa gen rapò ak imigrasyon. Plizyè biwo èd legal ofri èd gratis oswa bon mache pou moun ki genyen pwoblèm konsomasyon, familyal, vyolans domestik, lojman, avantaj piblik ak travay.

Ki dwa mwen genyen?

Tout moun genyen dwa pou benefisye èd legal. Ou p ap benefisye yon avoka gratis nan tribinal imigrasyon an. Se responsabilite ou pou jwenn èd legal. Yo pral ba ou yon founisè sèvis legal gratis oswa bon mache nan tribinal imigrasyon an.

Ou kapab depoze nenpòt plent kont avoka ou an nan bawo eta li a oswa Biwo Kontwòl Imigrasyon (Executive Office for Immigration Review). Ou kapab chanje avoka si avoka ou an pa eksplike ou posibilite ki genyen nan pwosedi imigrasyon yo oswa si li pa soumèt dokiman yo mande yo ba ou. Ou menm ansanm ak nouvo avoka ou an kapab mande yon kopi dosye ou an.

Ou ta dwe deklare magouy imigrasyon bay USCIS, Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon, oswa Komisyon Komès Federal la. 


Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de LawHelp.org, the National Immigrant Justice Center, the Department of Justice, UNHCR, ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje