Pataje

Chèche azil sou fwontyè ant Etazini ak Meksik

Règ pou chèche azil sou fwontyè Etazini ak Meksik la ap chanje. Konprann pwosesis pou aplikasyon CBP One nan, fèmti fwontyè, ekspilsyon akselere, ak entèvyou sou krent kredib. Jwenn resous pou ede w tou pre fwontyè a.

Mizajou June 16, 2024

Enpòtan: Paj sa a ap aktyalize lè yo anonse nouvo règ. Li gen ladan l enfòmasyon aktyèl sou Fwontyè Etazini ak Meksik la ak entèdiksyon azil la.

Ki sa ki azil?

Azil se yon fòm pwoteksyon ki pèmèt ou rete Ozetazini si yo te pèsekite w oswa si w pè pèsekisyon nan peyi w poutèt ras ou, relijyon, nasyonalite w, manm nan yon gwoup sosyal patikilye, oswa opinyon politik ou.

Si ou deja Ozetazini , ou dwe aplike pou azil nan lespas yon ane apre ou antre Ozetazini. Si ou te antre sa gen plis pase yon ane de sa epi ou pa te soumèt yon aplikasyon, pale ak yon avoka pi vit posib pou wè si ou kalifye pou yon eksepsyon nan dat limit la.

Ki moun ki ka mande azil sou fwontyè Etazini?

Lwa entènasyonal ak lwa Etazini bay dwa pou mande azil nan Etazini ak sou fwontyè Etazini-Meksik la. Se dwa jiridik ou menm si gouvènman ameriken fè chanjman pou li vin pi li plis difisil.

Si ou gen yon viza pou w antre Ozetazini oswa ou te resevwa otorizasyon pou w vwayaje Ozetazini nan kad pwogram Liberasyon kondisyonèl, ou kapab ale nan nenpòt pwen antre epi mande azil yon fason legal.

Si ou pa gen otorizasyon pou antre Ozetazini epi ou vle mande azil sou fwontyè Etazini ak Meksik la, ou dwe pran yon randevou ak aplikasyon CBP One la.

Si ou pa ka sèvi ak aplikasyon CBP One paske ou pa ka li oswa ou gen gwo pwoblèm teknik, ou ka mande pou yon eksepsyon nan fwontyè a. Yo pral mande w pou pwouve ke ou pa t kapab sèvi ak app a. Si yo aksepte prèv ou yo, ou ka toujou gen dwa fè ka kredib laperèz ou.

Si w nan sitiyasyon risk ekstrèm, ou ka ale dirèkteman sou fwontyè a san w pa pran yon randevou pou w mande azil. menm si fwontyè a fèmen. Sa gen ladan sitiyasyon tankou genyen yon ijans medikal grav oswa fè fas a yon menas imedyat pou sekirite ou.

Si ou pa fè youn nan sa ki anlè yo epi w ap eseye travèse fwontyè Etazini-Meksik la, gen chans pou:

 • Pa ka mande azil
 • Yo depòte w de Etazini nan kèk jou gras ak pwosesis depòtasyon akselere
 • Bani ou pou w pa janm ka retounen Ozetazini pandan 5 lane pou pi piti epi ou ka pran prizon ak peye amann si ou retounen travèse ankò san papye legal

Èske fwontyè a fèmen?

Non. Sepandan, si w chèche pwoteksyon Ozetazini epi w antre deyò yon pò antre, kounye a w ap sibi yon nouvo règ ki ka fè w pa kalifye pou azil. Ou ka elijib pou fòm pwoteksyon ki mwen enpòtan tankou Sispansyon depòtasyon ak pwoteksyon anba Konvansyon kont tòti.

Nouvo règ sa a te rele yon “entèdiksyon azil.” Li limite tou ki moun ki ka ale nan yon pò antre pou chèche pwoteksyon san yon randevou CBP One.

Gouvènman ameriken an te adopte règ sa a pou anpeche moun travèse andeyò pò antre yo, retire moun ki pa kalifye pou pwoteksyon yo pi vit, epi ankouraje yo itilize aplikasyon CBP One la.

Règ sa a pa afekte sèten gwoup. Ou ka toujou ale nan yon pò antre epi ou ka toujou kalifye pou azil si ou:

 • Ou se yon timoun ki pa akonpaye
 • Ou se yon viktim trafik moun
 • Ou se yon moun ki gen yon randevou CPB
 • Gen yon risk ekstrèm (jan sa note pi wo a)

Nenpòt moun ki otorize pou antre Ozetazini kapab fè sa nenpòt ki lè nan yon pò antre. Sa gen ladann sitwayen ameriken, rezidan pèmanan legal, ak moun ki pa sitwayen ki gen viza valab oswa pèmisyon legal pou antre nan Etazini.

Entèdiksyon azil sa a rive lè kantite mwayèn moun ki ap travèse fwontyè a chak jou rive nan 2,500. Nimewo sa a souvan atenn, kidonk atann ou ke règ sa a ap aplike regilyèman. Règ la ap leve lè kantite moun ki ap travèse a bese, sa ki ka pran plizyè semèn.

Si w ap chèche azil nan fwontyè a, ou dwe premye pran yon randevou ak CPB One App a. Si w ap chèche azil nan fwontyè a epi w pa gen otorizasyon pou w antre:

 • Ou dwe di aklè ou pè pou w retounen nan peyi w bay ofisyèl imigrasyon yo. Ou pral oblije pwouve sa ak nouvo pi wo estanda sa a.
 • Ou p ap kalifye pou chèche azil si w antre Ozetazini pandan règ la an vigè. Ou ka anmezi pou aplike pou rete Ozetazini anba yon estati yo rele “withholding of removal” (sispansyon depòtasyon) akòz pèsekisyon oswa pwoteksyon anba Konvansyon kont tòti. Yo ka ranvèse kalifikasyon w pou azil la nan tribinal si yo retire entèdiksyon azil la.

Nouvo règ sa a anvigè kounye a. sa a fè pati yon lòd egzekitif Prezidan Biden.

Gen lòt opsyon pou vin Ozetazini ki ka disponib pou ou anplis de ale sou fwontyè a.

Kisa pwosesis la ye?

Pran yon randevou ak aplikasyon CBP One nan

Si ou vle mande azil Ozetazini sou fwontyè Etazini-Meksik la, fòk ou pran yon randevou dabò sou aplikasyon CBP One. Yon randevou pèmèt ou prezante enfòmasyon ou epi aplike pou azil nan yon pwen dantre fwontalye.

Fòk ou nan Santral oswa nan Nòdwès Meksik pou w kapab itlize aplikasyon an. Randevou yo pa toujou disponib e ou ka genyen pou w eseye plizyè fwa. Yon randevou pa garanti antre. Tan sa pran pou jwenn yon randevou a ka varye. Gen kèk moun k ap chèche azil ki te gen chans jwenn yon randevou byen vit pandan ke lòt moun te tann plizyè mwa.

(https://www.youtube.com/watch?v=ycCejJkg6HY)

Ale nan randevou CBP ou a

Ou dwe ale nan pwen dantre nan dat ak lè randevou ou a. Pote nimewo konfimasyon w la. Pandan randevou w la, CBP ap revize demann ou an.

CBP pa trete demann azil la a men olye de sa li deside si w ap genyen:

 • Yon Avi pou parèt ak pwosedi depòtasyon devan tribinal imigrasyon. Ou ka aplike pou azil defansif devan yon jij imigrasyon. Ou ka jwenn eksepsyon imanitè epi ou an libète Ozetazini oswa kenbe w an detansyon pandan w ap tann odyans tribinalou a
 • Pwosedi pou depòtasyon rapid ak yon rekòmandasyon bay yon ofisye azil ak Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS) pou yon tès depistaj laperèz kredib.

Avi pou parèt

Si yo ba w yon Avi pou w parèt , w ap nan pwosedi pou depòtasyon. Sa vle di ou dwe parèt devan yon jij imigrasyon nan tribinal. Ou ka aplike pou azil defansif epi yon jij imigrasyon ap tande ka w la. Jij imigrasyon an ap deside si l ap bay ou oswa refize w azil la.

Depòtasyon akselere  

Si w pa nan detansyon nan patwouy fwontalye a ankò epi w ap tann yon entèvyou pou laperèz kredib nan yon lòt etablisman, w ap nan depòtasyon akselere nan kad detansyon ICE.

Nan pwosedi ranvwa rapid, ofisye imigrasyon yo deside byen vit si yo ta dwe depòte w san yo pa parèt devan yon jij. Dapre nouvo politik, plis moun pral fè fas ak retire rapid nan USA a.

Ou ka mete w nan pwosedi ekspilsyon rapid si ou te antre Ozetazini san yon viza oswa ak fo dokiman antre. Y ap voye w tounen Meksik oswa peyi w epi w ap entèdi w antre Ozetazini pou 5 ane.

Depòtasyon akselere aplikab pou ni granmoun selibatè ni fanmi men li pa otorize pou timoun ki ap vwayaje poukont yo. Gen kèk fanmi ki nan pwosedi depòtasyon akselere yo ka gen yon entèvyou laperèz kredib ak USCIS nan USA san yo pa mete yo an detansyon.

Si w gen yon depòtasyon akselere, ou dwe di ofisyèl yo ke ou pè retounen nan peyi w oswa nan peyi kote y ap depòte w ale a, ou pè pèsekisyon oswa tòti, oswa ou vle aplike pou azil pou yo konsidere ou pou yon tès laperèz kredib.

Ranfòsman depòtasyon akselere

Si w nan detansyon CBP, pwosesis akselere a ap diferan. Pwosesis la pi rapid, ak yon entèvyou laperèz kredib dewoule nan 3 jou anjeneral. Yon jij pral egzamine li kèk jou apre.

Piske pwosesis la pi rapid, li pi difisil pou w rantre an kontak ak yon avoka lè w nan detansyon CBP. Aksè pou jwenn èd jiridik la limite epi moun ki nan ranfòsman depòtasyon akselere yo depòte yon pi gwo pousantaj nan yo epi pi rapid.

Depistaj laperèz kredib

Laperèz Kredib vle di gen bon rezon pou kwè ou pè pou ou pa viktim pèsekisyon. Yon ofisye azil pral pase ou yon tès depistaj laperèz kredib (yo rele li tou yon entèvyou) pou konnen plis sou laperèz ou genyen pou ou retounen an. Ou ka oblije rete tann pou tès depistaj ou a omwen 24 èdtan apre ou fin rive nan yon sant detansyon.

Depistaj laperèz kredib la ap fèt nan telefòn oswa an pèsòn pandan w ap arete w. Yon ofisye azil ap poze w kesyon. Repons ou yo pral ede yo deside si reklamasyon w la ase solid pou ale pi devan ak yon entèvyou azil oswa odyans imigrasyon.

Yo ta ka mande:

 • Ki non ou, laj ou, peyi ou soti, ak nasyonalite ou?
 • Poukisa ou te kite kay ou oswa dènye peyi w te rete a?
 • Èske ou pè pou ou pa viktim si yo voye ou tounen nan peyi kote w te fèt la ou oswa nan dènye peyi kote w te rezide a?
 • Èske w pè pou yo pa voye w tounen Meksik?
 • Èske ou te fè fas ak yon ijans medikal, yon domaj grav, oswa vyolans nan Meksik?
 • Èske w te aplike pou azil nan Meksik oswa nan yon lòt peyi?

Nan entèvyou sa a, ou dwe eksplike poukisa ou te viktim oswa ou pè pou ou pa viktim nan peyi ou. Rezon an ka akòz omwen youn nan eleman sa yo:

 • Ras
 • Relijyon
 • Nasyonalite
 • Opinyon politik
 • Manm nan yon gwoup sosyal patikilye
Asire w ke ou di verite a nan entèvyou ou a. Lè w ekri dat kle yo sa ka ede w asire w ke w rakonte ka w la kòrèkteman chak fwa. Si ou chanje yon pati nan istwa ou a aksidantèlman, li ka lakòz pwoblèm pou dosye w la.

Pwoteksyon nan kad Konvansyon kont tòti

Genyen tou yon lòt pwoteksyon Ofisye Azil la ap egzamine pandan yon Entèvyou sou Laperèz Kredib ki rele “pwoteksyon nan kad Konvansyon Kont Tòti”. Pwoteksyon sa a yo ofri li bay moun yo te tòtire oswa ki pè pou yon ofisyèl gouvènman an oswa moun ki anba otorite li pa tòtire li.

Pandan entèvyou w la, dekri klèman kalite tòti w te sibi oswa ou te pè, epi esplike wòl gouvènman w lan genyen ladan l.

Dwa pou fè tès depistaj nan lespas 60 jou

Si w pa gen okenn lòd depòtasyon alavans epi yo te kenbe w pandan w ap tann yon entèvyou, ou gen dwa pou w fè tès depistaj laperèz kredib ou ak rezilta li nan 60 jou paske yo te voye ka w la nan biwo azil la pou w pwograme yon entèvyou.

Si w pa t fè yon tès depistaj oswa ou pa t resevwa rezilta tès depistaj ou a nan lespas 67 jou, ou gen dwa pou w jwenn yon Avi pou w parèt pou w kontinye dosye w la kòmsi yo te jwenn ke ou gen yon laperèz kredib. Règ sa a pa aplike pou moun ki te genyen lòd depòtasyon yo.

Desizyon tès depistaj

Si ofisye azil la deside ou gen yon laperèz kredib , yo ka fè youn nan sa yo:

Si ofisye azil la deside ou pa gen yon menas ki kredib, ou ka mande yon jij imigrasyon pou revize desizyon an nan yon odyans.

Konnen ak kisa pou w atann lè yo arete w ak nan yon sant detansyon imigrasyon.

Chèche èd

Pwosesis azil la trè konplike. Li enpòtan pou revize opsyon pou èd jiridik la. Anpil òganizasyon ak avoka ofri sèvis legal ak sipò gratis oswa nan ba pri. Gen kèk ki nan lis anba a.

Ou gen plis chans pou w jwenn azil avèk èd yon avoka imigrasyon oubyen yon reprezantan legal ki akredite. Yo ka ede w ranpli aplikasyon w lan epi prepare w pou entèvyou oubyen odyans ou.

Kiyès
Ofri
Kontakte
Yon manm gratis ak èd legal ak enfòmasyon.
Chèche èd legal nan etablisman detansyon.
Èd pou moun yo te arete yo.
209-757-37339233# soti nan telefòn sant detansyon
Èd si w separe de yon timoun oswa fanmi
213-454-0527
[email protected]
Ede w si yo te agrese w nan yon sant detansyon oswa yon lòt kote.
800-656-4673
Èd si w te separe ak yon timoun oubyen yon fanmi. Disponib 24/24.
800-203-7001699# soti nan telefòn sant detansyon [email protected]
ÈEd pou refijye ak moun k ap chèche azil yo te arete Ozetanini.
202-461-2356#566 soti nan telefòn sant detansyon
Jwenn mizajou sou ka w la.
800-898-7180
Jwenn enfomasyon sou manm fanmi yo ak dosye w la. Rapòte pwoblèm pandan w nan detansyon tankou abi seksyèl ou fizik.
888-351-40249116# ki soti nan telefòn sant detansyonSeparasyon fanmi: [email protected]è prizonye yo:https://locator.ice.gov/odls/
FindHello app Houston search map
Jwenn èd toupre w

Jwenn èd legal, kou anglè, klinik sante, sipò lojman, ak plis ankò. Chèche yon kat jeyografik lokal ak yon lis sèvis pou imigran nan peyi Etazini ak aplikasyon FindHello a.

Kòmanse rechèch ou an

Òganizasyon lokal k ap ede moun ki toupre fwontyè a genyen enkli:


Arizona
Sevis Kominote Katolik / Casa Alitas
Florence Immigrant & Refugee Rights

International Rescue Committee
Kino Border Initiative

Kalifòni 
Al Atro Lado
Border Angels
Border Kindness
Galilee Center
HIAS Mexico
ImmDef
Jewish Family Service

Nouvo Meksik
Catholic Charities
Lutheran Family Services

Si w ap chèche sipò andeyò de Etazini, konnen ki kote pou jwenn èd entènasyonal .

Ou ka jwenn kote ICE kenbe yon moun an detansyon sou Entènèt lè w itilize Sistèm Lokalizatè Detni an liy Depatman Sekirite Enteryè Etazini an.

Lòt fòm pwoteksyon

Gen lòt opsyon pou w vin Ozetazini, tankou kèk nouvo pwogram ki vize pou anpeche moun vwayaje ale sou fwontyè ant Etazini ak Meksik.

Pou moun ki enterese nan pwosesis ekspesyon imanitè yo, ou p ap gen dwa aplike si w ap eseye antre Ozetazini epi travèse Panama, Meksik, oswa fwontyè Etazini an. Kiben ak Ayisyen ki eseye antre Ozetazini pa dlo pa kalifye tou.

Biwo Mobilite San Danje (Safe Mobility) nan Kolonbi, Kosta Rika, Ekwatè, ak Gwatemala ka ede w eksplore opsyon ou yo. Ou ka pran yon randevou la a .


Enfòmasyon ki nan paj sa a vini de DHS, non-profit organizations working at the border, ak lòt sous nou ka fè konfyans. Nou vize pou ofri enfòmasyon fasil pou konprann ki mete ajou regilyèman. Enfòmasyon sa a se pa konsèy jiridik.

Pataje