EPT Ayiti

Yo te tradwui paj sa nan lang sa tou:

Chèche enfòmasyon sou estati pwoteksyon tanporè (EPT) pou moun ki soti Ayiti. Konprann kisa EPT ye . Aprann kòman pou enskri pou EPT, renouvle estati w, jwenn yon pèmi travay, vwayaje, aplike pou lòt pwoteksyon, ak jwenn èd legal.


Kounye a ou ka aplike epi re-aplike pou EPT Ayiti. Dènye jou pou aplike oswa re-aplike se 3 Fevrye 2023. Kounye a, se sèlman dènye a jou ou ka jwenn estati pwoteksyon tanporè pou Ayiti.

Kisa EPT ye?

Estati Pwoteksyon Tanporè (EPT) se yon fòm estati imigrasyon pou moun ki Etazini. EPT se pou moun ki pa ka retounen lakay yo nan peyi yo akoz danje. Sa ka gen ladan konfli ame, katastwòf anviwònmantal, oswa lòt danje tanporè. Estati sa a disponib sèlman pou moun ki soti nan sèten peyi.

Avantaj EPT

  • Ou ka rete Etazini legalman pandan yon peryòd tan fiks
  • Ou ka aplike pou yon pèmi travay Etazini
  • Ou ka aplike pou yon dokiman pou vwayaje andeyò Etazini
  • Ou pral pwoteje kont detansyon ak depòtasyon

Ou pa ka jwenn okenn avantaj EPT jiskake aplikasyon w lan apwouve. EPT se tanporè. Li pa ba ou estati legal pèmanan, sitwayènte, oswa nenpòt estati imigrasyon pèmanan.

Kiyès ki ka aplike pou EPT Ayiti?

Ou dwe ranpli kondisyon sa yo pou aplike oswa re-aplike:

  • Ou se yon sitwayen Ayisyen, oswa yon moun san nasyonalite ki te rete ann Ayiti pou yon bon bout tan avan li rive nan Etazini
  • Ou t ap viv sèlman nan Etazini depi 29 Jiyè 2021
  • Ou pa t kite Etazini depi 3 Out 2021

Ou ka pa kalifye si ou te komèt sèten krim.

Kòman mwen ka aplike pou EPT Ayiti?

Ou ka aplike pou EPT Ayiti a lè w ranpli Fòm I-821, Aplikasyon pou Estati Pwoteksyon Tanporè. Ou ka ranpli aplikasyon w lan sou entènètavèk SSIE.

Ou dwe voye dokiman kimontre prèv idantite w, nasyonalite w, ak dat antre a.

Ou dwe peye yon frè si w ap aplike pou EPT pou premye fwa. Ou ka aplike pou yo retire frè a pou ou si w pa an mezi pou peye frè a. Aprann kijan pou itilize kalkilatris frè SSIE la.

Kilè mwen bezwen aplike pou EPT Ayiti a?

Dènye jou pou aplike se 3 Fevrye 2023.

Èske mwem ka aplike pou EPT Ayiti a an reta?

Nan kèk ka, ou ta ka an mezi pou aplike an reta. Li toujou pi bon pou ranpli pi bonè ke ou kapab.

Si ou rate limit pou ranpli aplikasyon EPT ou a, ou dwe ranpli sèten kondisyon ki endike nan lis seksyon depoze an reta SSIE la.

Èske mwen bezwen re-aplike pou EPT Ayiti?

Si ou gen EPT kounye a soti nan deziyasyon 2011 lan, w ap bezwen re-aplike pou pwolonje avantaj EPT ou yo jiska 3 Fevrye 2023.

W ap bezwen ranpli yon nouvo aplikasyon pou EPT. Ou dwe chwazi “Se premye aplikasyon mwen an (premye fwa) pou Estati Pwoteksyon Tanporè (EPT). Mwen pa gen EPT kounye a.ʺ pou kesyon 1.a. Ou ka re-enskri sou entènèt oswa pa imèl avèk USCIS anba seksyon ki Kote pou Ranpli a.

Sa k ap pase aprè mwen depoze aplikasyon mwen an?

SSIE pral revize aplikasyon w lan epi voye ba ou yon avi resi. Ou ka verifye estati aplikasyon ou an sou entènèt lè ou tape nan nimewo resi w la.

Ou ka resevwa yon lèt ki mande pou bay plis prèv. Sa ta ka foto ou, anprent dijital ou, siyati ou, ak lòt dokiman.

W ap resevwa yon lèt pa lapòs ki apwouve oswa refize aplikasyon w lan. Si ou te aplike pou yon pèmi travay, w ap jwenn enfòmasyon tou sou aplikasyon w lan.

Si w pa jwenn EPT, w ap jwenn enfòmasyon sou sa epi kijan ou ka fè apèl kont desizyon yo a.

Èske mwen ka aplike pou yon pèmi travay?

Pèmi travay yo disponib pou moun ki gen EPT e yo rekonèt yo kòm Dokiman Otorizasyon Travay (DOT). Li montre patwon yo ke ou gen dwa travay Etazini.

Ou ka aplike pou yon pèmi travay an menm tan ou aplike pou EPT a. Ou ka ranpli Fòm I-765, Demann pou Otorizasyon Travay. Ou ka aplike tou pou DOT aprè ou fin ranpli aplikasyon EPT ou a. Lè ou ranpli toude fòm yo ansanm ka ede ou jwenn DOT la pi vit.

Èske mwen dwe renouvle pèmi travay mwen an?

DST te pwolonje otomatikman DOT la pou moun ki deja gen EPT yo. Si ou te aplike pou EPT ak yon DOT pandan dènye peryòd enskripsyon an, alò pèmi travay ou a valid jiska 31 Desanm 2022. Ou ka aplike pou DOT ankò lè ou renouvle EPT ou a.

Èske mwen ka aplike pou yon pèmi vwayaj?

Pèmi vwayaj yo disponib pou moun ki gen EPT. Yo rekonèt li kòm libète kondisyonèl antisipe. Li montre ofisye imigrasyon yo ke ou gen dwa pou vwayaje aletranje epi retounen Etazini.

Ou ka aplike pou yon pèmi vwayaj lè ou ranpli Fòm I-131, Aplikasyon pou Dokiman Vwayaj. Suiv enstriksyon nan avi Rejis Federal la lè w ap aplike pou yon pèmi vwayaj.

Ou ka aplike pou yon pèmi travay ak vwayaj an menm tan oswa separeman.

Kisa ki rive lè EPT Ayiti a ekspire?

DST ap kontinye pwolonje EPT Ayiti a jiskake gen yon dezisyon final ki soti nan tribinal. Si dezisyon final tribinal la kanpe EPT Ayiti, moun ki gen EPT yo ap gen 365 jou avan DST ka kòmanse depòtasyon yo.

Si EPT Ayiti a ekspire, ou pral gen menm estati imigrasyon ou te genyen avan ou te gen estati pwoteksyon tanporè a.

Si ou pa t gen yon estati imigrasyon legal avan ou te aplike pou EPT, ou ka vin san papye. Ou ka aplike pou lòt fòm estati imigrasyon si ou kalifye.

Si w rete san okenn estati legal, ou pral riske chans pou yo arete ou oswa depòte ou.

Èske mwen ka chanje estati imigrasyon mwen an?

Ou ka gen EPT an menm tan ak lòt estati imigrasyon.

Ou ka aplike pou azil, estati pèman legal (kat vèt), oswa lòt estati pwoteksyon si ou ranpli kondisyon pou aplikasyon sa yo.

Yon reprezantan legal imigrasyon ka ede w konplete aplikasyon w lan epi revize tout opsyon imigrasyon ou yo. Chèche èd legal nan zòn ou an lè w itilize FindHello aplikasyon nou an. Aprann plis sou fason pou jwenn èd legal gratis epi ki pa chè.

Anbasad Ayiti a ka bay plis enfòmasyon. Ou ka kontakte Anbasad Ayiti a nan (202) 332-4090 oswa vizite biwo konsila li yo nan Atlanta, Boston, Chicago, Miami, New York City, Orlando, oswa Washington, D.C.

lawyer reviewing information
Avoid immigration scams

Learn about the most common immigration scams like notarios and fake websites. Know how to protect yourself and what to do if you have been a victim of fraud.

Learn more

Enfòmason sou paj sa a soti nan Depatman Sekirite Tèritwa a, nan Rejis Federal, SSIE, ak lòt sous yo fè konfyans. Li fèt pou enfòmasyon sèlman epi yo mete l ajou osi souvan ke posib.

USAHello pa bay konsèy legal, okenn nan dokiman nou yo pa fèt nan entansyon pou moun pran yo kòm konsèy legal.