Nhiệm vụ

USAHello sử dụng công nghệ để kết nối các cộng đồng người nhập cư với thông tin và nguồn lực mà họ cần để phát triển.

Giá trị

USAHello đánh giá cao sự đa dạng, công tác giáo dục và sự hợp tác. USAHello tôn trọng và tán dương kiến thức và kinh nghiệm sống phong phú của người tị nạn và người nhập cư.

Tầm nhìn

USAHello hình dung một thế giới trong đó tất cả những người mới đến có thể học hỏi và phát triển mạnh việc chào đón các cộng đồng hội nhập.

nhóm lớp học của người trưởng thành ở học bên ngoài
Ảnh: iStock/lisegagne