Chia sẻ

Các miễn trừ và điều chỉnh trong bài thi quốc tịch Hoa Kỳ

USCIS cung cấp cho một số trường hợp ngoại lệ trong bài kiểm tra quốc tịch. Họ cũng cung cấp chỗ ở trong cuộc phỏng vấn nhập tịch. Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không và cách yêu cầu.


Một số đối tượng có thể không cần phải tham gia tất cả các phần trong bài thi tiếng Anh và bài thi kiến thức công dân trong buổi phỏng vấn nhập tịch. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ USCIS cho phép một số cá nhân được miễn thi và có điều chỉnh bài thi. Bạn có thể yêu cầu việc này khi nộp Mẫu đơn N-400.

Miễn trừ là khi bạn được phép không làm điều mà bình thường bạn lẽ ra phải làm. Ngoại lệ là trường hợp không cần tuân thủ theo luật lệ. Cả hai được sử dụng theo cùng một cách ở đây.

Người hội đủ điều kiện

Bạn có thể sẽ được hưởng chế độ ngoại lệ tùy vào độ tuổi, thời gian thường trú và nếu bạn bị khuyết tật.

Ngoại lệ
Bài thi tiếng Anh
Bài thi kiến thức công dân
Trên 50 tuổi
Là thường trú nhân trên 20 năm
Miễn trừ – Không cần phải tham gia
Vẫn bắt buộc song bạn có thể làm bài thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình
Trên 55 tuổi
Là thường trú nhân trên 15 năm
Miễn trừ – Không cần phải tham gia
Vẫn bắt buộc song bạn có thể làm bài thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình
65 tuổi trở lên &
Là thường trú nhân trên 20 năm
Miễn trừ – Không cần phải tham gia
Vẫn bắt buộc song bạn có thể làm bài thi bằng tiếng mẹ đẻ của mình với ít câu hỏi hơn
Khuyết tật hoặc khiếm khuyết
Miễn trừ – Không cần phải tham gia
Miễn trừ – Không cần phải tham gia

Miễn tiếng Anh

Bài thi tiếng Anh là một phần của buổi phỏng vấn nhập tịch. Bài thi cho thấy bạn có khả năng nói tiếng Anh cơ bản. Bạn không cần phải làm bài thi này nếu bạn đã đạt độ tuổi nhất định và sống tại Hoa Kỳ đã đủ lâu.

Ngoại lệ 50/20

Bạn không cần phải làm bài kiểm tra tiếng Anh nếu bạn:

 • Nộp hồ sơ khi bạn từ 50 tuổi trở lên 
 • Đã sống tại Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên với tư cách là thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh

Ngoại lệ 55/15

Bạn không cần phải làm bài kiểm tra tiếng Anh nếu bạn:

 • Nộp hồ sơ khi bạn trên 55 tuổi 
 • Đã sống tại Hoa Kỳ trên 15 năm với tư cách là thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh
Nếu đáp ứng ngoại lệ 50/20 hoặc 55/15, bạn vẫn phải làm bài thi kiến thức công dân song bạn có thể làm bài thi đó bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình. Bạn phải đưa theo phiên dịch riêng.

Miễn trừ trong bài thi kiến thức công dân

Bài thi kiến thức công dân là một phần của buổi phỏng vấn nhập tịch. Bài thi co thấy bạn có hiểu biết về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ. Bạn có thể sẽ được làm một phiên bản khác của bài thi nếu bạn đã đạt một độ tuổi nhất định và sống tại Hoa Kỳ đã đủ lâu.

Xem xét đặc biệt 65/20

Bạn sẽ được xem xét đặc biệt đối với bài thi kiến thức công dân nếu:

 • Nộp hồ sơ khi bạn từ 65 tuổi trở lên
 • Đã sống tại Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên với tư cách là thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh

Nếu bạn đủ điều kiện để được xem xét đặc biệt:

 • Bạn có thể làm bài thi kiến thức công dân bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình. Bạn phải đưa theo phiên dịch riêng. 
 • Bạn chỉ cần học 20 câu hỏi về kiến thức công dân thay vì 100 câu. Bạn phải trả lời được 6 trên 10 câu hỏi từ danh sách 20 câu để vượt qua bài thi này.

Miễn trừ do tình trạng khuyết tật

Bạn có thể được miễn thi tiếng Anh và thi kiến thức công dân nếu:

 • Bạn mắc khuyết tật về thể chất hoặc về phát triển hoặc bị khiếm khuyết về mặt y học
 • Khuyết tật về mặt y học tác động đến khả năng hiểu tiếng Anh và hiểu kiến thức công dân Hoa Kỳ của bạn

Thích nghi dành cho người khuyết tật

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cũng đưa ra các điều chỉnh dành cho người bị khuyết tật hoặc khiếm khuyết về mặt y học.

Thích nghi là một thay đổi nhằm giúp một cách công bằng người khuyết tật đạt được kết quả tương tự như người lành lặn. 

Bạn có thể yêu cầu một vài thay đổi nhất định trong bài thi nhập tịch, chẳng hạn như:

 • Có thêm thời gian để làm bài kiểm tra của bạn
 • Nghỉ giải lao trong quá trình làm bài thi
 • Làm bài thi viết dưới dạng vấn đáp
 • Làm bài thi đọc dưới dạng bản in chữ lớn hoặc chữ nổi
 • Được hỗ trợ phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu
 • Thân nhân, người giám hộ hợp pháp hoặc người đại diện được phép tham dự buổi phỏng vấn cùng bạn
 • Làm bài thi tại nhà

Cư trú liên tục 

Bạn có thể được miễn trừ yêu cầu cư trú liên tục khi xin nhập tịch nếu bạn đang làm việc ở nước ngoài cho một trong các tổ chức sau:

 • Chính phủ hoặc quân đội Hoa Kỳ
 • Các viện nghiên cứu Mỹ
 • Công ty Mỹ
 • Tổ chức truyền thông
 • Tổ chức tôn giáo Mỹ

Bạn phải nộp Mẫu đơn N-470 (Đơn duy trì thời gian cư trú cho việc xin quốc tịch) để tính thời gian bạn ở nước ngoài theo diện cư trú liên tục tại Hoa Kỳ.

Xin hưởng miễn trừ hoặc thích nghi

Bạn có thể xin miễn trừ hoặc điều chỉnh đối với bài thi quốc tịch trong đơn đăng ký nhập tịch trong Mẫu đơn N-400.

Miễn trừ dựa theo độ tuổi và thời gian cư trú liên tục

 • Trả lời “có” đối với Câu hỏi 13 trong phần 2 của đơn đăng ký

Miễn trừ dựa trên khuyết tật hoặc khiếm khuyết về tâm lý

N-400 Part 2 Questions 12-13

Điều chỉnh dựa trên khuyết tật hoặc khiếm khuyết về tâm lý

 • Trả lời “có” đối với Câu hỏi 1 trong phần 3 của đơn đăng ký
 • Bạn cũng có thể nộp yêu cầu xin điều chỉnh trực tuyến hoặc yêu cầu xin điều chỉnh với văn phòng địa phương

Đề xuất hỗ trợ pháp lý

Nếu bạn nghĩ mình đủ điều kiện được hưởng miễn trừ hoặc thích nghi, bạn nên có hỗ trợ pháp lý khi điền đơn đăng ký. Bạn nên có người hỗ trợ thay mặt bạn trong quy trình nhập tịch.

Nhiều tổ chức và luật sư cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc với mức phí thấp.

Phiên dịch viên

Nếu bạn đủ điều kiện làm bài thi kiến thức công dân bằng tiếng mẹ đẻ, bạn phải đi cùng phiên dịch viên đến buổi phỏng vấn, trừ khi có những lựa chọn khác. Phiên dịch viên của bạn phải nói được tiếng mẹ đẻ của bạn và tiếng Anh lưu loát. 

Bạn cùng phiên dịch viên sẽ được yêu cầu hoàn thành và ký vào Mẫu đơn G-1256, Tuyên bố có Sử dụng Phiên dịch trong buổi Phỏng vấn của USCIS trước khi tham gia phỏng vấn. 

Tiếp theo: Tìm hiểu cách nộp hồ sơ nhập tịch Hoa Kỳ


Thông tin trên trang này đến từ USCIS, USA.gov, và các nguồn đáng tin cậy khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp thông tin dễ hiểu được cập nhật thường xuyên. Thông tin này không phải là tư vấn pháp lý.

Chia sẻ