English kujTsis English

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Peb muaj cov kev pab los pab koj, los ntawm ib tug online kev loj hlob hauv chav kawm ntawv, rau lus qhia cov nplooj ntawv txog haiv, tsis ntev los no cov xov xwm thiab ntaub ntawv uas yuav ua rau koj thiab koj cov menyuam. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten los yog cov laus.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Thov hu rau peb yog hais tias koj muaj ntxiv thov los yog cov lus nug txog txoj kev qhia cov neeg tawg rog. Peb xav kom muaj ib qho chaw rau koj.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Xib Fwb kev

Kawm cov lus qhia thiab cov tswv yim rau cov kev qhia koj neeg tawg rog thiab neeg txawv teb chaws cov tub ntxhais kawm.

Kev cob qha cov kev loj hlob rau cov kws qhia ntawv
Zoo siab txais tos cov neeg tawg rog kev

Learn about your students with our cultural background profiles.

Saib kev cai tom qab profiles

Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam uas yuav pab tau cov neeg tawg rog

By tso rau USAHello, koj txhawb technology thiab kev kawm ntawv uas yuav pab cov neeg tawg rog ua tau zoo nyob rau hauv lub teb chaws USA.

pub hnub no

Tseeb los ntawm peb lub rooj