Dhanka waalidiinta iyo caruurta

Boggan waxaa markii ugu dambaysay la cusbooneysiiyay 5/25/2020. Wixii cusbooneysiin ah taariikhdaas kadib, fadlan tag bogga Ingiriisiga.

Waqtigaan waamid aad ugu adag waalidiinta. Laakiin waxaa jiro wadooyin ay waalidku ku heli karaan waxii taageero ah sai ay u caawiyaan badqabka iyo caafimaadka caruurtooda.

Dhanka waalidka

Iskuulka ayaa ku caawini karo

Inkastoo sida badan caruurtu aynan aad uxanuunsanin, laakiin hadana way qaadi karaan feyraska . Damaan iskuuladii maraykan waa laxiray si’uusan xanuunkan usiifaafin. Waxayna ubadan tahay inaad kaheshay iskuulka cunugaaga warqad/akhbaar sheegaysa in iskuuladii laxiray. Laga yaabo in lagugu soo ogaysiiyay taleefoon , iimayl, ama aad ka ogaatay boga internetka(wabseetka) uuku leeyahay iskuulka.

Ma’ubaantahay inaad la hadasho qof kamida shaqaalaha iskuulka ilmahaaga? Waxaa laga yaabaa in aadan aqoonin qof aad wacdo. Saad u hesho iskuulka ilmahaaga, waxaad internetka ku qortaa “find my local school”/”raadi iskuulka deegaankayga” kadibna waxaad ka doorataa liiska soobaxay . Hadii aadan ka helin warbixintii aad ubaahnayd barta internetka ee iskuulka, waxaa isku daydaa inaad wacdo lambarka taleefonka iskuulka ee boga internetka kuqoran.

Talooyinka loogu talagalay waalidiinta iyo caruurtooda marka guriga la’joogo

Xarunta kahortaga xanuunada eemaraykanka ee loosoo gaabiyo CDC waxa laga hela talobixintan waalidiinta:

  • Aad isu xasili daganaan badana muuji.
  • Marwalba udiyaar noqo inaad hadasho ood adna wax dhagaysato.
  • Ka fogow luqadda eedeyn karto dadka kale una horseedi karto dhaleeceyn.
  • Aad ooga foojignow waxa ay caruurtaadu ka daawanayaan mise ka maqlayaan taleefishika radiyowga mise kadaawanayaan internetka.
  • Marwalba sii caruurta warbixin daacad ah hadana aan wax khalad ah aan ku jirin.
  • Bar carruurta sida caafimaad u qabaan.

Ee carruurta

Waa kuwan waxyaabo aad carruurtaada ka tusi karto kombuyuutarkaaga ama aaladda moobeelka.

Macluumaadkaan wuxuu ka imaadeen ilo lagu kalsoon yahay, sida UNICEF, Badbaadinta carruurta , iyo Xarumaha Xakamaynta Cudurrada iyo Ururka Caafimaadka Adduunka. USAHello ma bixiso talo sharci iyo talo caafimaad, mana jiraan wax aaladeena ah oo loogu talagalay in loo qaado talo sharci iyo caafimaad.

Miyaad qabtaa su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan taageerada waalidiinta iyo carruurta? Waad awoodaa [email protected].