Etiopi: Understanding your students from Ethiopia and their cultural backgrounds

English gjithashtuJo anglisht

Shumë edukatorë mësim nxënësve të ndryshme raportojnë se ata nuk marrin mjaft informata kulturor për nxënësit e tyre. Nëse jeni të mësuar studentët e refugjatëve, është e rëndësishme të jetë i vetëdijshëm për të sapoardhurit’ prejardhje. Informacioni i mëposhtëm ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë të nxjerr në pah kyçe, kështu që ju të zhvilluar strategji kulturore të përgjegjshëm të mësimdhënies që janë në një mendje me nxënësit tuaj’ stilin unik të mësuarit.

Many educators teaching diverse students report that they do not receive enough cultural background information on their students. If you are teaching refugee students, it is important to be aware of newcomers’ backgrounds. The information below is meant to provide an overview of key highlights, so you develop culturally responsive teaching strategies that are in tune with your students’ unique learning styles.

Photo by UNHRC
Photo by UNHRC
Photo by UNHRC
Photo by UNHRC

Ethiopian Map

Ethiopian Map

Gjuhe

Language

Amharic and English

Amharic and English

Mësim në klasë

Teaching in the Classroom

Ethiopia has one of the highest illiterate populations in the world (mbi 60%). Primary education (notat 1 në 8) is free and in theory compulsory. Secondary education is grades 9-11. Many low-income students struggle to adapt to the culture in public schools designed for middle-class families. Si rezultat, many students drop out of school.

Ethiopia has one of the highest illiterate populations in the world (over 60%). Primary education (grades 1 to 8) is free and in theory compulsory. Secondary education is grades 9-11. Many low-income students struggle to adapt to the culture in public schools designed for middle-class families. As a result, many students drop out of school.

Boys have more educational opportunities than girls. There is a widespread stereotype that girls are less competent than boys, and that girls’ education is a poor investment. Discrimination and physical abuse are some of the challenges girls face when they attend school. Many Ethiopian children lack exposure to group work and leadership opportunities in organizational settings.

Boys have more educational opportunities than girls. There is a widespread stereotype that girls are less competent than boys, and that girls’ education is a poor investment. Discrimination and physical abuse are some of the challenges girls face when they attend school. Many Ethiopian children lack exposure to group work and leadership opportunities in organizational settings.

Fasting periods (see below, under culture) may be a physically and emotionally challenging experience for students.

Fasting periods (see below, under culture) may be a physically and emotionally challenging experience for students.

Family / School Engagement

Family/School Engagement

Many Ethiopian families migrate to escape poverty but find themselves underemployed or unemployed after coming to the US. Many end up working in low wage service (parking lots, gas stations, dyqane komoditet, restorante, etj). Shumë refugjatë nuk e di se si të përzënë apo nuk kanë qasje në një makinë, so transportation to school events will be a challenge for parents who would like to be involved.

Many Ethiopian families migrate to escape poverty but find themselves underemployed or unemployed after coming to the US. Many end up working in low wage service (parking lots, gas stations, convenience stores, restaurants, etc.). Many refugees do not know how to drive or lack access to a car, so transportation to school events will be a challenge for parents who would like to be involved.

përgjithësisht, people greet each other with multiple kisses on both cheeks. The elderly are treated and regarded with high respect.

Generally, people greet each other with multiple kisses on both cheeks. The elderly are treated and regarded with high respect.

It is good to be aware that Ethiopia has a history of ethnic division. gjithashtu, Ethiopia has four major social classes and castes with high-ranking lineages at the top, followed by low-ranking lineages. Caste membership is assigned by birth.

It is good to be aware that Ethiopia has a history of ethnic division. Furthermore, Ethiopia has four major social classes and castes with high-ranking lineages at the top, followed by low-ranking lineages. Caste membership is assigned by birth.

Soccer is an activity that many Ethiopians participate in to bolster their sense of belonging. Joining social and economic support groups called Ekub can also enhance refugees’ sense of belonging.

Soccer is an activity that many Ethiopians participate in to bolster their sense of belonging. Joining social and economic support groups called Ekub can also enhance refugees’ sense of belonging.

gjini, kulturë, dhe Familja

Gender, Culture, and Family

Many Ethiopians still believe that women are subordinate to men. Women are usually less educated and have less economic freedom. The oldest male is the head of the household and decision maker. There are usually three to four generations in one household. Men engage in physical labor outside the house and women are in charge of household labor. Children are responsible for caring for their parents. Girls have more responsibilities than boys.

Many Ethiopians still believe that women are subordinate to men. Women are usually less educated and have less economic freedom. The oldest male is the head of the household and decision maker. There are usually three to four generations in one household. Men engage in physical labor outside the house and women are in charge of household labor. Children are responsible for caring for their parents. Girls have more responsibilities than boys.

Because of the difference in gender roles, adjustment to American culture is often difficult for Ethiopian immigrant families. Sometimes married couples experience tension because of the social, politik, and economic freedom granted to women in the US. Në disa raste, this tension has led to domestic violence or divorce for many Ethiopian refugee households in the US.

Because of the difference in gender roles, adjustment to American culture is often difficult for Ethiopian immigrant families. Sometimes married couples experience tension because of the social, political, and economic freedom granted to women in the US. In some cases, this tension has led to domestic violence or divorce for many Ethiopian refugee households in the US.

Ethiopians must always wash their hands before eating since all food is eaten with the hands from a shared dish/tray. tradicionalisht, guests initiate eating. While eating, it is proper to pull injera only from the space directly in front of you. It is polite to engage in conversation while eating since paying complete attention to the food is perceived as ill-mannered.

Ethiopians must always wash their hands before eating since all food is eaten with the hands from a shared dish/tray. Traditionally, guests initiate eating. While eating, it is proper to pull injera only from the space directly in front of you. It is polite to engage in conversation while eating since paying complete attention to the food is perceived as ill-mannered.

During Christian fasting periods (varies by individual or church), no animal products can be eaten and no food or drink can be consumed from midnight until 3:00PM. This is the standard way of fasting during the week, and on Saturday and Sunday no animal products may be consumed, although there is no time restriction on the fast.

During Christian fasting periods (varies by individual or church), no animal products can be eaten and no food or drink can be consumed from midnight until 3:00PM. This is the standard way of fasting during the week, and on Saturday and Sunday no animal products may be consumed, although there is no time restriction on the fast.

Burime të tjera

Additional Resources

BRYCS RESOURCES

BRYCS RESOURCES

World Factbook

WORLD FACTBOOK

REFUGJAT BACKGROUNDERS

REFUGEE BACKGROUNDERS

IRC REFUGJAT TEACHER Packet

IRC REFUGEE TEACHER PACKET

ETHIOPIAN AMERICANS

ETHIOPIAN AMERICANS

SHËNDETI

HEALTH

Ndani idetë tuaja

Share Your Ideas

If you have comments or additional information or ideas to share on teaching Ethiopian students, ju lutem: info@usahello.org.

If you have comments or additional information or ideas to share on teaching Ethiopian students, please email: info@usahello.org.

Marrë kursin tonë për edukatorët

Take our Course for Educators

Nëse dëshironi më shumë trajnime se si për të edukuar e refugjatëve dhe imigrantëve studentët, ju lutem konsideroni regjistrimin në kursin tonë, Edukimin e refugjatëve dhe Studentët emigrant: Një Kursi Online për Mësuesit.

If you would like more training on how to educate refugee and immigrant students, please consider enrolling in our course, Educating Refugee and Immigrant Students: An Online Course for Teachers.

Printo këtë informacion si PDF

Print this Information as a PDF

Ju mund të shkarkoni dhe të shtypura këtë Ethiopian learner profile si një PDF dhe për të mbajtur atë si një burim në klasën tuaj.

You can download and print this Ethiopian learner profile as a PDF and keep it as a resource in your classroom.

A këtë faqe ju ndihmojnë? përballen me smiley po fytyra vrenjt jo
Faleminderit për komentin tuaj!