Humingi ng tulong kung may sakit

Huling na-update ang page na ito noong 5/25/2020. Para malaman ang mga update pagkalipas ng petsang iyon, pumunta sa page sa Ingles.

Lahat tayo ay natatakot kung ano ang mangyayari kapag tayo ay magkakasakit. Pero ikaw ay makahihingi ng tulong kung magkakasakit. Ihanda ang iyong sarili at ang iyong pamilya kung sakaling mayroong magkakasakit.

Ano ang mga sintomas?

Sintomas ay mga senyales na ikaw ay may sakit. Hindi lahat ng may COVID-19 ay may sintomas. Karamihan ng tao ay nagkakasakit at nagiging mabuti din ang kalagayan nang hindi nangangailangan ng paggagamot. Mayroong iilan na walang sintomas. May ilan naman na napakalala ng sintomas.

Ang mga pangunahing sintomas ng COVID-19 ay:

  • Lagnat
  • Ubo
  • Pangangapos ng hininga
coronavirus symptoms graphic
Image courtesy of CDC

Karamihan sa mga tao na may COVID-19 ay nakakaramdam din ng pagod. Ang iba pang sintomas ay: sakit ng katawan, baradong ilong (parang sa lagnat), namamagang lalamunan, pagsakit ng tiyan, at kawalan ng pang-amoy.

Invisible sintomas

Mahalaga: kahit na ang iyong mga sintomas ay banayad, hilingin na ang iyong mga antas ng oxygen check. Maraming mga tao na may COVID-19 ay may mababang mga antas ng oxygen at hindi alam. Mababang antas ng oxygen ay lubhang malubhang. Ngunit kung ang iyong mga antas ng oxygen ay ginagamot mabilis, maaari kang makakuha ng mas madali.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay may sakit?

Dapat ba akong i-test para sa coronavirus?

Maaari kang magpa-test para malaman kung may COVID-19 ka. Ang manggagawang pang-medikal ay maglalagay ng maliit na istik sa inyong ilong at kukuha ng sampol ng iyong selula. Ang sampol mo ay titingnan sa laboratoryo. Ang positibong resulta ay nangangahulugan na mayroon kang COVID-19. Kung negatibo ang resulta ng iyong pagsubok, malamang na wala kang COVID-19.

Sinasabi ng CDC na hindi kailangang i-test ang lahat para sa COVID-19. Pero ang pagpapatest ay makatutulong upang malaman mo ang dapat gawin upang alagaan ang sarili at ang ibang tao. Kung ikaw ay may sintomas at nais magpa-test, tumawag sa inyong departamentong pangkalusugan o doktor. Pumunta sa website ng CDC upang mahanap ang departamentong pangkalusugan ng inyong lugar.

coronavirus testing kit

Paano kung ako ay hindi nakalista?

Maaari kang makakuha ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw ay hindi nakalista ngunit kailangan mo munang tumawag bago pumunta sa ospital. Kung ikaw ay may sintomas, tawagan ang inyong pampublikong departamento ng kalusugan bago pumunta sa inyong doktor o sentrong pangkalusugan. Ang mga ospital na tumutulong sa mga imigrante at mga Amerikano na may mababang kita ay hindi kinakailangan na magreport ng legal na kalagayan, dahil ang mga pasyente ay protektado ng pribadong batas ng US. Maaari mong makita ang marami pang impormasyon ukol sa imigrante, naghahanap ng asylum at refugees habang may emergency.

Paano kung wala akong health insurance?

Sa maraming kominidad sa USA, may mga makikita kang klinikang pangkalusugan na tumutulong sa mga may mabababang kita o pasyenteng walang insurance. Maaari kang maghanap ng mura o libreng sentrong pangkalusugan na malapit sa iyo.

Ang impormasyon na ito ay nanggaling mula sa mga pinagkakatiwalaang pinagkunan, gaya ng Centers for Disease Control at ng World Health Organization. Hindi kami nagbibigay ng legal na payo, at hindi rin dapat ituring na legal na payo ang alinman sa aming mga materyal. Ang aming impormasyon ukol sa kalusugan ay binasa at inusisa ng USAHello board member Tej Mishra, isang pampublikong eksperto sa kalusugan sa US at isang epidemiologist.

May mga tanong ka pa ba kung ano’ng gagawin kung magkasakit? Maaari kang [email protected].