Manatiling malusog

Huling na-update ang page na ito noong 5/25/2020. Para malaman ang mga update pagkalipas ng petsang iyon, pumunta sa page sa Ingles.

Aralin natin ang anumang kayang gawin upang manatiling malusog. Alamin kung paano natin kayang proteksyunan ang ating mga sarili at ang iba pa laban sa impeksyon. Unawain ang gabay at mga dapat gawin. Hanapin ang mga patakaran ng iyong estado.

Panuorin ang video tungkol sa pananatiling ligtas mula sa COVID-19

  • Panuorin ang video sa Amharic o sa Hindi. Salamat sa Kentucky’s Office of Globalization para sa mga videos na ito.

Paano manatiling malusog

Ang dalawang mabisang paraan upang maproteksyunan ang sarili at ang iba pa ay ang paghuhugas ng kamay at pananatili ng tamang distansya mula sa iba. Kung tayo ay magsisikap na manatiling malakas at malusog, tayo ay tumutulong na rin sa iba. Narito ang ilang kaalaman upang manatiling malusog.

Alagaan ang sarili pati na ang iyong damdamin

Ang coronavirus ay nakaaapekto sa kahit sino. Karamihan sa atin ay natatakot, at marami rin ang nakakaramdam ng pag-iisa. Kung ikaw ay bago sa USA, maaaring mas mahirap pa ito. Kailangan mong matuto ng iba’t ibang wika at unawain ang magkakaibang kultura. Maaaring ang pamilya mo ay nasa malayo. Mga takas o ampon ng lipunan, mga nangingibang bansa na walang papeles at ang iba pa ay mga matatag dahil sa kanilang mga naging karanasan. Ang iyong mga malalapit na kapamilya ay magbibigay sa’yo ng lakas at suporta. Ang iyong paniniwala o ang iba pang mahalagang bagay sa iyo ay gagawin kang matatag.

Ikaw ba o ang kakilala mo ay nakararanas ng kalungkutan o pagkatakot sa kanilang bahay?

Binanggit ng CDC na kung ikaw, o ang sinuman na pinapahalagahan mo, ay nakararanas ng labis na kalungkutan, pagkabalisa o pag-iisip nang sobra, o kung ikaw ay nag-iisip na nais mong saktan ang iyong sarili, ay dapat na kumonsulta ka para matulungan:

  • Kung nakararanas ng emerhensya, mangyaring tumawag kaagad sa 911
  • Bisitahin ang Disaster Distress Helpline o tumawag sa 1-800-985-5990 at TTY 1-800-846-8517 o i-text ang TalkWithUs sa 66746

Karahasan sa tahanan at pang-aabuso

Ang karahasan sa tahanan ay karahasan na ginagawa ng isang kasosyo o miyembro ng pamilya, sa bahay. Ang karahasan na ito ay nadagdagan sa panahon ng COVD-19 malawakang epidemiya dahil ang mga tao at pamilya ay gumugugol ng mas maraming oras sa bahay. Karamihan sa karahasan ay laban sa mga asawa at magkatuwang. Ngunit madalas makita ng mga bata ang karahasan na ito, at maaari din silang maging biktima.

Takot ka ba sa isang taong kapiling mo?

Mahirap lumayo upang makakuha ng tulong dahil ang bawat isa ay magkakasama sa tahanan. Ngunit may mga serbisyo na makakatulong sa iyo:

  • Kung ikaw ay nakararamdam ng takot mula sa iyong kasamang manirahan, bisitahin lang ang National Domestic Violence Hotline o tumawag sa 1-800-799-7233 at TTY 1-800-787-3224
  • Teksto Crisis Text Line sa 741741
  • Kung ikaw ay natatakot para sa iyong buhay at para sa buhay ng isang miyembro ng pamilya, tumawag sa 911

Ang mga impormasyon na ito ay nagmula sa mga pinagkakatiwalaang samahan, gaya ng Centers for Disease Control at ng World Health Organization. Kami, ang USAHello, ay hindi nagbibigay ng legal na payo, at hindi rin dapat ituring na legal na payo ang alinman sa aming mga materyal. Ang aming impormasyon ukol sa kalusugan ay tiningnan ng miyembro ng USAHello na si Tej Mishra, isang propesyonal sa kalusugan sa US at isang epidemioligist.

May mga katanungan ka pa ba ukol sa kung paano manatiling malusog? Pwede kang mag-email sa [email protected].