DED Либерия – какво можете да направите, когато си DED изтича?

Също така по английскиНе английски

Информация за DED за хора от Либерия

Information about DED for people from Liberia

Гимназия ученик Габриел Gworlekaju, десен, с майка си, DED притежател Magdelene Menyongaro, в дома в Минеаполис. Снимка от Джаред Goyette, с любезното съдействие на "Гардиън".
High school student Gabrielle Gworlekaju, right, with her mother, DED holder Magdelene Menyongaro, at home in Minneapolis. Photograph by Jared Goyette, courtesy of the Guardian.

DED Либерия – кога ми DED изтече?

DED Liberia – when does my DED expire?

DED Либерия-правителството на САЩ обяви, че отлага изпълнено заминаване (DED) за хората от Либерия е бил удължен до март 30, 2020. To find out more, Можеш:

DED Liberia – the US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020. To find out more, you can:

Ако сте притежател на DED от Либерия, вашата защита ще свърши на тази дата.

If you are a DED holder from Liberia, your protection will end on this date.

Какво се случва след?

What happens next?

Ще трябва да промените състоянието си или да напусне Съединените щати до март 30, 2020. Ако не предприемете нищо, ще рискувате ареста и депортирането.

You will need to change your status or leave the United States by March 30, 2020. If you do nothing, you will risk arrest and deportation.

Може все още да работи?

Can I still work?

You are eligible for employment authorization during the transitional period if you:

You are eligible for employment authorization during the transitional period if you:

  • постоянно са пребивавали в Съединените щати от ОСТ. 1, 2002, and
  • са на текущата бенефициент по DED за Либерия.
  • have continuously resided in the United States since Oct. 1, 2002, and
  • are a current beneficiary under DED for Liberia.

Трябва нов ЕАД?

Do I need a new EAD?

EADs with an expiration date of March 31, 2019 are automatically extended for 180 days until Sept. 27, 2019. USCIS is accepting applications for work authorization through March 30, 2020. Ако сте все още отговаря на условията за разрешително за работа, но си работни пълномощни документ (ЕАД) has expired or is due to expire, трябва да файл за подновяване.

EADs with an expiration date of March 31, 2019 are automatically extended for 180 days until Sept. 27, 2019. USCIS is accepting applications for work authorization through March 30, 2020. If you are still eligible for work authorization but your Employment Authorization Document (EAD) has expired or is due to expire, you should file for a renewal.

You may request work authorization by filing a Форма I-765, Заявление за разрешително за работа. You can find more details on the USCIS DED information page.

You may request work authorization by filing a Form I-765, Application for Employment Authorization. You can find more details on the USCIS DED information page.

Ами моя работодател?

What about my employer?

Може да покажете вашите изтекъл ЕАД и копие от Федералния регистър предизвестие работодателите или държавни служители. Работодателите могат да разчитат на Федерална бележка се регистрирайте като доказателство, че вашият ЕАД е все още валиден.

You may show your expired EAD and a copy of the Federal Register notice to employers or government officials. Employers may rely on the Federal Register notice as evidence that your EAD is still valid.

Ако вашите работодатели имат въпроси относно разширението автоматично ЕАД, те могат да се свържат с:

If your employers have questions about the automatic EAD extension, they may contact:

  • USCIS форма I-9 поддръжка: 888-464-4218 или
  • САЩ. Министерство на правосъдието, Имигрантски и служителите права секция (IER) Работодателя гореща линия: 800-255-8155
  • USCIS Form I-9 Support: 888-464-4218 or
  • U.S. Department of Justice, Immigrant and Employee Rights Section (IER) Employer Hotline: 800-255-8155

Ако имате въпроси или притеснения себе си за разширението на ЕАД, обадете офис на специални Съвета служител с горещата линия 800-255-7688.

If you have questions or concerns yourself about the EAD extension, call the Office of Special Council Employee Hotline at 800-255-7688.

Ами ако искам да пътувам?

What if I want to travel?

Ако искате да пътуват извън Съединените щати и да се върнете преди датата на изтичане, Вие трябва да внесе за предварително parole. Адванс parole ви дава разрешение да напусне Съединените щати и връщане през определен период. Да поиска предварително parole, Вие трябва да внесе Форма I-131, Заявлението за документ за пътуване.

If you want to travel outside the United States and return before the expiration date, you must file for advance parole. Advance parole gives you permission to leave the United States and return during a specified period. To request advance parole, you must file Form I-131, Application for Travel Document.

Какво се случва когато DED Либерия изтича?

What happens when DED Liberia expires?

Когато си DED изтича, Вашият правен статут ще се върне към това, което е било преди. You can apply to change your status or you can leave the USA.

When your DED expires, your legal status will go back to what it was before. You can apply to change your status or you can leave the USA.

Какво да направя?

What can I do?

Можете да се срещнете с адвокат

You can meet with a lawyer

Ако можете да, най-доброто нещо да направите е да се срещне с адвокат. Можете да търсите за адвокат, ниска цена ImmigrationLawHelp.com или на КЛИНИКА правен справочник.

If you can, the best thing to do is meet with a lawyer. You can search for a low-cost lawyer on ImmigrationLawHelp.com or on the CLINIC legal directory.

Ако не отговарят един адвокат лично, LegalZoom е почтен сайт, който ще ви даде един час безплатна консултация с адвокат. Това означава, че можете да се срещнете онлайн за един час с имиграцията адвокат или юридически съветник. Ако направите това, се уверете, че имате всички ваши въпроси, готов преди време и някой да интерпретира за вас, ако имате нужда от. След вашия един час консултация, they will try to have you sign up as a paying client. Не подписват нищо освен ако имате пари да плащат за адвокат.

If you cannot meet a lawyer in person, LegalZoom is a reputable website that will give you a one-hour free consultation with a lawyer. This means you can meet online for one hour with an immigration lawyer or legal aide. If you do this, make sure you have all of your questions ready ahead of time and someone to interpret for you if you need. After your one-hour consultation, they will try to have you sign up as a paying client. Do not sign anything unless you have money to pay for the lawyer.

Какво става, ако не може да се срещне с адвокат? Какво става, ако не могат да си позволят адвокат?

What if I can’t meet with a lawyer? What if I can’t afford a lawyer?

Знаем, че много хора не може да се срещне с адвокат. Ето повече информация за да ви помогне да разберете вашите опции. Това е не правни съвети но вместо информация да ви помогне да разгледа възможностите за избор.

We know many individuals cannot meet with a lawyer. Here is more information to help you understand your options. This is not legal advice but instead information to help you consider your choices.

Намерете помощ онлайн

Find help online

Имигранти помага на имигранти, които разбират своите правни възможности. Можете да използвате техните онлайн скрининг инструмент да ви помогне да си най-добрите възможности. Вземете имигранти интервюто за да видите дали отговаряте на изискванията за различен имиграционен статут. На имигранти в правна информация и сезиране консултации винаги са безплатни.

Immi helps immigrants understand their legal options. You can use their online screening tool to guide you to your best options. Take the immi interview to see if you qualify for a different immigration status. Immi’s legal information and referral advice are always free.

Можете да опитате да промените статута си

You can try to change your status

Американско гражданство и имиграционни услуги (USCIS) казва:

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) says:

"Този 12-месечен преходен период на DED, позволява засегнатите лица да се организира за заминаването им от САЩ, или търсят алтернативна законна имиграция статут в САЩ, Ако допустими, преди DED приключва на март 31, 2019.”

“This 12-month transitional period of DED allows affected individuals to arrange for their departure from the United States, or seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible, before DED ends on March 31, 2019.”

Кандидатстващи за не имигрантски статут

Applying for non-immigrant status

Трябва да могат да кандидатстват. Може да кандидатства за зелена карта, ако сте въвели законно и отговарят на други изисквания. Те могат да бъдат тъй като семейството ви или вашата работа. Разберете дали отговаряте на условията и как да кандидатстват за гражданство.

You must be eligible to apply. You may apply for a green card if you entered lawfully and meet other requirements. These may be because of your family or your job. Find out if you are eligible and how to apply for citizenship.

Кандидатстващи за други статут на защитени

Applying for other protected status

Някои DED притежателите могат да бъдат в състояние да остане в САЩ под специални визи. Има визи за жертвите на трафика на хора, жертвите съпрузите, деца или родители и жертвите на други престъпления.

Some DED holders may be able to stay in the United States under special visas. There are visas for victims of human trafficking, battered spouses, children or parents and victims of other crimes.

Ако сте жена и мисля, че отговаряте на специална виза поради насилие, злоупотреба или друга причина, Можете да се свържете Търсещият убежище застъпничеството на проект.

If you are a woman and think you might qualify for a special visa because of violence, abuse or another reason, you can contact the Asylum Seeker Advocacy Project.

Какво ще се случи, ако остана в страната без документи? (Ами ако стана нелегален имигрант?)

What will happen if I stay in the country without documents? (What if I become an illegal immigrant?)

Ако сте престой в страната без документи, Можете рискуват да бъдат депортирани или арестуван. Ето някои страници с повече информация, за да ви помогне да разберете правата си и какво да направите ако са задържани.

If you stay in the country without documents, you risk being deported or arrested. Here are some pages with more information to help you understand your rights and what to do if you are detained.

Знаете ли вашите права? Тези лесни за използване средства за различни ситуации са създадени от ACLU, така че можете да имате правата си на една ръка разстояние.

Do you know your rights? These easy-to-use resources about different situations were created by the ACLU so you can have your rights at your fingertips.

Арабски, Английски, Испански, Сомалийски, Урду, Мандарин, Френски, Хинди, и турски езици. Наръчници за LGBTQ имигранти, възрастни, и непридружени деца.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabi languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Как да се свържете с посолството на Либерия в Съединените щати

How to contact the Embassy of Liberia in the United States

Можете да намерите на вашата страна САЩ посолство сайт тук. Посолството ще пост актуализации за DED на своя начална страница.

You can find your country’s US embassy website here. The embassy will post updates about DED on its home page.

Адрес на посолството е 5201 16та улицата N.W., Вашингтон 20011.

The address of the embassy is 5201 16th Street N.W., Washington DC 20011.

Телефонният номер е: (202) 723-0437.

The phone number is: (202) 723-0437.

Научете повече

Learn moreИнформацията, предоставена с подкрепата на ПРО ХЮМАН and КЛИНИКА. Other information on this page comes from the Министерството на вътрешната сигурност, The Федерален регистър, USCIS и други надеждни източници. Тя е предназначена за насоки и се актуализира толкова често, колкото е възможно. USAHello не дава правни съвети, нито са ни материали, предназначени да бъдат взети като юридически съвети. Ако търсите за безплатни или евтини адвокат или правна помощ, можем да ви помогнем Намери свободни и евтини правни услуги.

Information provided with the support of CWS and CLINIC. Other information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Намиране на помощ близо до вас

Използвайте FindHello за търсене на услуги и ресурси във вашия град.

Започнете вашето търсене
Тази страница ви помогне? Усмихнато лице Да Намръщване на лицето Не
Благодаря ви за вашето мнение!