How to use public transportation

English kujTsis English

Do you need to get to places in the USA? Some of the distances you need to go are too far to walk. You will need different types of transportation to get to work, lub tsev kawm ntawv, thiab qhov chaw mus kav. Services such as buses and subway trains are called public transportation, or mass transit. Here is some information to help you understand buses and subway systems.

Do you need to get to places in the USA? Some of the distances you need to go are too far to walk. You will need different types of transportation to get to work, school, and places to shop. Services such as buses and subway trains are called public transportation, or mass transit. Here is some information to help you understand buses and subway systems.

woman getting on public transportation train

woman getting on public transportation train

Public transportation is an important part of life in the USA. Getting around can take up a lot of your time. If you live in a big city, you will have access to public transportation, xws li tsheb thauj mus los, taxis, lub subway. Many cities also have vans or cars especially for senior citizens and the disabled. Yog hais tias koj xaiv qhov twg nyob, sim mus nrhiav ib tug chav tsev los yog lub tsev nyob ze pej xeem kev thauj mus los, yog tias ua tau.

Public transportation is an important part of life in the USA. Getting around can take up a lot of your time. If you live in a big city, you will have access to public transportation, including buses, taxis, the subway. Many cities also have vans or cars especially for senior citizens and the disabled. If you are choosing where to live, try to find an apartment or house near public transportation, if possible.

Thaum xub thawj, tej zaum nws yuav tsis yooj yim rau to taub cov lus qhia thiab tej zaum koj yuav tau poob. Google Maps yog ib tug ntawm qhov zoo tshaj plaws kev pab los pab koj nrhiav tau dab tsi koj tab tom nrhiav rau. Nws yog ib qho hauv internet lub cuab tam uas yuav muab rau koj cov lus qhia rau qhov chaw uas koj yuav mus ntawm taug kev, pej xeem kev thauj mus los, los yog tsav tsheb.

At first, it may be difficult to understand directions and you may get lost. Google Maps is one of the best resources to help you find what you are looking for. It is an online tool that will give you directions to where you are going via walking, public transportation, or driving.

You will also need to learn how the buses and subways work.

You will also need to learn how the buses and subways work.

Tsheb thauj mus

Buses

Public tsheb npav yog feem ntau pheej yig tshaj txoj kev uas yuav tau txais los ntawm ib qhov chaw mus rau lwm lub. They can be crowded and slow, Txawm li cas los.

Public buses are usually the cheapest way to get from one place to another. They can be crowded and slow, however.

Koj muaj peev xwm feem ntau yuav ib tug txhua lub limtiam los yog txhua lub hlis bus pass. Cov laus thiab cov me nyuam kawm ntawv tej zaum yuav txawm yuav tau caij cov pej xeem kev thauj mus los bus dawb.

You can often buy a weekly or monthly bus pass. Seniors and students may even be able to ride the public transportation bus for free.

You can find out how to buy a bus pass in your city by searching online. Type the name of your city and then the wordsbus pass information.

You can find out how to buy a bus pass in your city by searching online. Type the name of your city and then the words “bus pass information.”

 

 

Traveling by bus can be confusing. Ntawm no yog ib co tswv yim los pab koj kawm tau caij tsheb npav.

Traveling by bus can be confusing. Here are some tips to help you learn to ride the bus.

Planning your bus journey

Planning your bus journey

• Feem ntau cov tsheb npav muaj ib tug lawv lub npe los yog xov tooj. Piv txwv li, tej zaum koj yuav caij lub npav naj npawb 52. Qhov no npav yuav ua raws li cov tib txoj kev txhua txhua lub sij hawm thiab yuav tsis nyob rau tib lub qhov chaw.

• Most buses have a route name or number. For example, you may ride bus number 52. This bus will follow the same route every time and will stop at the same places.

• Nrhiav koj chaw tos tsheb loj txoj kev. Yuav tsum muaj maps online ntawm tag nrho cov chaw tos tsheb loj tseem khiav nyob rau hauv koj lub zos los yog lub nroog. Yog hais tias koj xav tau kev pab, mus rau lub ntsiab chaw nres tsheb npav nyob rau hauv lub zos thiab thov kev pab los ntawm cov ntaub ntawv lub rooj. Tej zaum lawv yuav tau luam maps muab rau koj, thiab feem ntau lub tsheb npav noj muaj maps rau loj ntaub ntawv boards. Muaj ntau cov tsheb npav kuj tau teem lub sij hawm tuaj txog ntawm txhua nres.

• Find your bus route. There should be maps online of all bus routes in your town or city. If you need help, go to the main bus station in town and ask for help from the information desk. They may have printed maps to give you, and most bus stations have maps on large information boards. Many buses also have scheduled times to arrive at each stop.

• Tsheb thauj mus feem ntau yog muaj ntau lub sij hawm nyob rau hauv hnub ua hauj lwm (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, thiab Friday) and weekends (Hnub Saturday thiab hnub Sunday). Lub tsheb npav tej zaum kuj muaj ntau lub sij hawm los yog tsis khiav rau cov hnub caiv, xws li Christmas.

• Buses usually have different hours on weekdays (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday) and weekends (Saturday and Sunday). The bus may also have different hours or not run on holidays, such as Christmas.

• Xyaum koj lub tsheb caij ua ntej koj thawj thawj hnub ua hauj lwm los yog tsev kawm ntawv. Qhov no txoj kev, koj yuav paub lub tsheb npav lawv (hauv txoj kev rau lub tsheb npav lub ntsiab rau) thiab paub txog qhov chaw tos tsheb uas koj yuav tsum tau tawm.

• Practice your bus ride before your first day of work or school. This way, you will know the bus route (the roads the bus drives on) and recognize the bus stop where you need to get off.

Starting your bus journey

Starting your bus journey

• Nrhiav koj nyob ze chaw tsheb npav nres. Sim yuav ib tug ob peb feeb thaum ntxov nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm lub tsheb npav yog thaum ntxov. ntau zaus, yog hais tias muaj yog ib tug ntau ntawm cov tsheb khiav los yog kev siv, lub tsheb npav tej zaum yuav lig. Tej zaum koj yuav xav tau ib tug thaum ntxov caij tsheb npav kom paub tseeb tias koj tuaj txog ua hauj lwm rau lub sij hawm.

• Find your nearest bus stop. Try to be a few minutes early in case the bus is early. More often, if there is a lot of traffic or road construction, the bus may be late. You may want to take an early bus to make sure you arrive to work on time.

• Thaum koj pom cov tsheb loj uas muaj koj tus xov tooj los, sawv ntsug ntawm lub tsheb npav nres kos npe rau thiab yoj tes koj sab caj npab. Qhov no txoj kev, tus neeg tsav tsheb yuav paub tau nres thiab tuaj tos koj. Feem ntau, koj tau txais rau ntawm lub qhov rooj ntawm lub tsheb thauj mus los ntawm tus neeg tsav tsheb.

• When you see the bus with your number coming, stand by the bus stop sign and wave your arm. This way, the driver will know to stop and pick you up. Usually, you get on at the front door of the bus by the driver.

On the bus

On the bus

• Them tus neeg tsav npav koj nqi, uas yog tus nqi rau koj lub tsheb npav caij. Nws yog feem ntau pheej yig dua mus yuav ib tug txhua hli bus pass hais tias koj yuav tsum caij lub tsheb npav ntau. Koj yuav tsum muaj lub caij nyoog hloov rau lub tsheb npav. Qhov no txhais tau tias yog caij lub tsheb npav nqi $1.50 koj yuav tsum muaj ib tug duas thiab tsib caug xees. Lub tsheb npav tsav tsheb yuav tsis muab koj hloov.

• Pay the bus driver your fare, which is the price for your bus ride. It is often cheaper to buy a monthly bus pass if you will be riding the bus a lot. You need to have the exact change for the bus. This means if the bus costs $1.50 you need to have one dollar and fifty cents. The bus driver will not give you change.

• Yog hais tias koj tsis paub qhov twg kom tau tawm ntawm lub tsheb npav, qhia rau tus neeg tsav tsheb npav. Koj muaj peev xwm coj ib daim ntawm daim ntawv nrog koj uas hais tias lub npe ntawm qhov chaw koj yuav mus. Tej zaum koj kuj xav kom muaj koj lub npe rau ntawm daim ntawv.

• If you are unsure where to get off the bus, tell the bus driver. You can bring a piece of paper with you that says the name of the place you are going. You may also want to have your name on the paper.

• Nrhiav ib qho kev npliag lub rooj los yog ib yam dab tsi tuav mus rau yog hais tias muaj yog tsis muaj rooj zaum.

• Find an empty seat or something to hold onto if there are no seats.

• Zaum rau cov xiam los yog cov neeg laus feem ntau yog nyob rau hauv lub hauv pem hauv ntej ntawm ib lub tsheb npav. Koj yuav tsum muab tej no los rooj rau cov neeg laus, xiam oob qhab neeg, los yog cev xeeb tub cov poj niam. Yog hais tias koj tseem hluas thiab koj pom ib tug neeg laus neeg nyob rau hauv lub tsheb npav, nws yog neeg paub cai muab rau lawv koj lub rooj lawm. Tab sis nco ntsoov nyob rau hauv lub US, thawj thawj tus ua kom tau ib lub rooj zaum muaj cai mus rau lub rooj zaum, yog li ntawd tsis txhob xav tias phem yog hais tias koj laus thiab tsis muaj ib tug muab koj lawv lub rooj.

• Seating for the disabled or elderly is usually located at the front of a bus. You must give up these seats to seniors, disabled people, or pregnant women. If you are young and you see an elderly person on the bus, it is polite to give them your seat anyway. But remember in the US, the first person to get a seat has the right to the seat, so do not feel bad if you are older and no one gives you their seat.

Getting off the bus

Getting off the bus

• Ua ntej koj mus cuag koj nres, koj tej zaum kuj yuav tau nplhaib ib lub tswb los yog lub suab, feem ntau nyob rau ntawm cov phab ntsa los yog qab nthab ntawm lub tsheb npav, qhia rau tus neeg tsav npav kom txhob. Ua li no tshwj tsis yog tias koj yeej paub hais tias lub tsheb npav nres nyob rau txhua txhua lub tsheb. Thov kev pab yog tias koj xav tau.

• Before you reach your stop, you sometimes need to ring a bell or buzzer, typically located on the wall or ceiling of the bus, to tell the bus driver to stop. Do this unless you are sure the bus stops at every stop. Ask for help if you need it.

• Feem ntau, koj siv tau cov rov qab los yog sab qhov rooj kom tau tawm ntawm lub tsheb npav. Tos kom txog thaum lub tsheb npav nres mus tau tawm. Koj yuav saib tau li cas lwm tus coob uas xam nrog tau tawm thiab luam lawv ua dab tsi.

• Normally, you use the back or side door to get off of the bus. Wait until the bus has stopped moving to get off. You can watch how other passengers get off and copy what they do.

• Yog hais tias lub tsheb npav tsis coob, nws yog qhov zoo mus ua tsaug rau tus neeg tsav npav thaum koj tau txais tawm.

• If the bus is not crowded, it is nice to thank the bus driver when you get off.

Subway thiab metro tshuab

Subway and metro systems

Subways and metro systems are city railways that move large numbers of people from station to station. Most of the trains travel underground in tunnels, but sometimes the trains go above the ground too. Nyob rau hauv loj lub zos, lub subway los yog metro system yog feem ntau cov feem ntau yooj yim thiab ceev tshaj txoj kev mus ncig teb chaws vim hais tias lawv yog unaffected los ntawm tsheb. Txawm li cas los, lub metro system feem ntau raug nqi ntau dua caij tsheb npav.

Subways and metro systems are city railways that move large numbers of people from station to station. Most of the trains travel underground in tunnels, but sometimes the trains go above the ground too. In big cities, the subway or metro system is often the most convenient and fastest way to travel because they are unaffected by traffic. However, the metro system often costs more than riding the bus.

Each big city has a different subway system. For all subway systems, some things are the same:

Each big city has a different subway system. For all subway systems, some things are the same:

• You will need to buy a ticket or pass before you can travel. There are ticket machines in every station. Yog hais tias koj xav tau kev pab, there will be a person at the station. There may be a ticket window with a person to help.

• You will need to buy a ticket or pass before you can travel. There are ticket machines in every station. If you need help, there will be a person at the station. There may be a ticket window with a person to help.

• Every subway system has a map to show lines and stations. Subway lines are like train lines. They have set routes and stations to stop at. You will need to learn how to read the subway map.

• Every subway system has a map to show lines and stations. Subway lines are like train lines. They have set routes and stations to stop at. You will need to learn how to read the subway map.

• Each station will have more than one platform for getting on and off the train. You will need to know which direction you are going to choose the platform.

• Each station will have more than one platform for getting on and off the train. You will need to know which direction you are going to choose the platform.

• Most subway systems have more than one line. You will need to know what line your starting station and destination station are on. You may have to change lines and platforms at another station during your journey.

• Most subway systems have more than one line. You will need to know what line your starting station and destination station are on. You may have to change lines and platforms at another station during your journey.

• Many big cities have online guides with instructions on how to use the subway system. There are online guides for Boston, Los Angeles, New York, San Francisco Bay Area, thiab Washington DC.

• Many big cities have online guides with instructions on how to use the subway system. There are online guides for Boston, Los Angeles, New York, San Francisco Bay Area, and Washington DC.

You can find information for other subway systems by searching online. Type the name of your city and then the wordssubway system information.

You can find information for other subway systems by searching online. Type the name of your city and then the words “subway system information.”

Other forms of transportation

Other forms of transportation

Yog hais tias koj nyob rau hauv ib tug me me lub zos los yog nyob rau hauv lub nyob deb nroog qhov chaw ntawm lub teb chaws, tej zaum koj yuav xav tau kom tau ib tug lub tsheb thiab ib tug tsav tsheb daim ntawv tso cai. Tej zaum koj kuj yuav tau tsheb-pas dej ua ke (tau txais ib lub caij nrog ib tug neeg uas muaj ib lub tsheb). Tej zaum, qhov zoo tshaj plaws kev thauj mus los yog mus taug kev los yog caij tsheb kauj vab.

If you live in a smaller town or in the rural areas of the country, you may need to get a car and a driver’s license. You may also be able to car-pool (get a ride with someone who has a car). Sometimes, the best transportation is walking or riding a bicycle.

tsav

Driving

Yog hais tias koj nyob rau hauv ib lub nroog loj uas muaj pej xeem kev thauj mus los, tej zaum koj yuav tsis tau ib lub tsheb. Txawm li cas los, Yog hais tias koj nyob rau hauv lub suburbs los yog nyob rau hauv ib lub nroog tsis muaj ib tug zoo lub tsheb npav los yog metro system, tej zaum koj yuav xav tau ib lub tsheb. Muaj ib lub tsheb yog heev yooj yim. Ua ntej koj yuav tau txais ib lub tsheb, koj yuav tsum xeem dhau ib tug tsav tsheb xeem. Koj kuj yuav tsum tau them rau lub tsheb thiab rau lub tsheb daim ntawv kho mob. Nyob rau hauv lub teb chaws USA, txoj cai hais tias koj yuav tsum muaj tsheb daim ntawv kho mob. Koj yuav tsum tau information about driving in the USA. You will need to learn the driving regulations. Ua li no, koj ua tau read the US driver’s manual in many languages.

If you live in a big city with public transportation, you probably do not need a car. However, if you live in the suburbs or in a city without a good bus or metro system, you may want to get a car. Having a car is very convenient. Before you can get a car, you must pass a driving test. You also have to be able to pay for the car and for car insurance. In the USA, the law says you must have car insurance. You will need information about driving in the USA. You will need to learn the driving regulations. To do this, you can read the US driver’s manual in many languages.

Studies

Bicycles

Vab yog ib tug kuj zoo kawg thiab uas tsis muaj nqi txoj kev uas yuav tau txais nyob ib ncig ntawm koj lub zos. Vab yog tshwj xeeb tshaj yog zoo yog hais tias koj nyob rau hauv ib tug me me lub zos. Many larger cities now have bicycle routes and biking lanes to make it easier to bike around the city.

Biking is a great and low-cost way to get around your city. Biking is especially good if you live in a smaller town. Many larger cities now have bicycle routes and biking lanes to make it easier to bike around the city.

Txawm li cas los, tsheb kauj vab yog ib qho yooj yim mus ua tub sab thiab yog nyob rau hauv zoo kawg thov, li ntawd, nqis peev pab rau ib tug zoo xauv thiab nco ntsoov mus yeej ib txwm muaj kev ruaj ntseg rau tag nrho cov ncej thiab log rau ib tug khoom hlau yam khoom. kawm how to lock your bike. Feem ntau cov tsev kawm ntawv thiab chaw ua hauj lwm muaj tsheb kauj vab chaw nres tsheb.

However, bicycles are easy to steal and are in great demand, so invest in a good lock and be sure to always secure the entire frame and wheels to a solid metal object. Learn how to lock your bike. Most schools and workplaces have bicycle parking areas.

Taxis

Taxis

Ib tug lub tsheb tavxij yog ib lub tsheb koj ntiav coj koj los ntawm ib qhov chaw mus rau lwm lub. Taxis muaj ntau nyob rau hauv loj lub zos zoo li New York, thiab ib co ua lag ua luam neeg coj taxis txhua txhua hnub. Txawm li cas los, taxis are very expensive, and they can get stuck in traffic, cia li zoo li cov tsheb npav.

A taxi is a car you hire to take you from one place to another. Taxis are common in big cities like New York, and some business people take taxis every day. However, taxis are very expensive, and they can get stuck in traffic, just like buses.

Carpooling thiab caij-shares

Carpooling and ride-shares

Ib txoj kev zoo mus tau qhov chaw yog rau carpool nrog lwm tus neeg uas muaj ib lub tsheb los yog siv ib tug caij-sib qhia. Qhov no txhais tau tias ib tug pab pawg neeg ntawm cov neeg caij ua ke nyob rau hauv ib lub tsheb mus rau cov tib qhov chaw. Piv txwv li, tej zaum koj yuav carpool mus ua hauj lwm yog tias koj nyob ze ib tug neeg uas ua hauj lwm nyob rau tib lub txoj hauj lwm raws li koj. Los yog tej zaum koj yuav muaj koj cov me nyuam koom rau hauv ib lub carpool mus rau lub tsev kawm ntawv cov kev ua ub. Yog hais tias koj yeej yuav tau mus carpool, koj yuav tsum tau kom paub tseeb tias tus neeg tsav tsheb ntawm lub tsheb muaj ib tug siv tau daim ntawv tsav tsheb thiab mus txog-rau-hnub kev tuav pov hwm.

One great way to get places is to carpool with someone else who has a car or to use a ride-share. This means a group of people ride together in one car to the same location. For example, you might carpool to work if you live near someone who works at the same job as you. Or you might have your children participate in a carpool to go to school activities. If you are going to carpool, you must make sure the driver of the car has a valid driver’s license and up-to-date insurance.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!