Txiav koj txoj hauj lwm

English kujTsis English

There are many reasons that people decide to leave a job. Learn how to resign from your job. Find out what to say when you are quitting your job and how to leave a good impression.

There are many reasons that people decide to leave a job. Learn how to resign from your job. Find out what to say when you are quitting your job and how to leave a good impression.

A man talking to his managers - quitting your job

A man talking to his managers - quitting your job

Quitting a job is also called resigning from los yog leaving a job. There are good ways and bad ways to leave a job. When you decide to quit, it’s important to tell your boss in the right way. You should continue to try your best until you leave the company. Npaj yuav ua li cas ua tau koj ua haujlwm ua ke ces lawv yuav pab tau koj nyob rau hauv lub neej yav tom ntej.

Quitting a job is also called resigning from or leaving a job. There are good ways and bad ways to leave a job. When you decide to quit, it’s important to tell your boss in the right way. You should continue to try your best until you leave the company. Plan how to act with your coworkers so they will help you in the future.

Before quitting your job

Before quitting your job

If you are leaving because you have found a new job, be 100 feem pua ​​nco ntsoov hais tias koj yuav pib lub tshiab txoj hauj lwm! Make sure you have signed an offer letter before you resign from your old job. Tej zaum, Tuam txhab uas muag hloov lawv lub siab txog lawv kev. Tiam sis yog tias koj tau kos npe rau ib daim ntawv cog lus thiab muaj ib tug pib hnub, it is time to tell to your boss.

If you are leaving because you have found a new job, be 100 percent sure that you can start the new job! Make sure you have signed an offer letter before you resign from your old job. Sometimes, companies can change their mind about their offer. But if you have signed a contract and have a start date, it is time to tell to your boss.

Here are six good things to do when you are quitting your job.

Here are six good things to do when you are quitting your job.

1. Tell your manager in the right way

1. Tell your manager in the right way

 • Ask your employer or manager to talk to you in a private place where other people can’t hear you.
 • Tej zaum managers yog heev tibneeg hu tauj coob thiab yuav tsis tau raws li. Yog hais tias yog cov ntaub ntawv, then resigning with by email, by letter, or with a phone call are acceptable.
 • You may want to tell your boss you enjoyed your time at the company. If that is not true, you can say you appreciated what you learned.
 • Piav vim li cas koj yuav ncaim, tiam sis tsis txhob muab koj tus kheej kom paub meej. Piv txwv li, tej zaum koj yuav ncaim rau lwm txoj hauj lwm uas them ntau. You can just say that you have found another position.
 • You do not have to share any information or answer any questions that make you uncomfortable. You can always say, “I prefer not to answer.
 • Do not qhia rau koj tus ua haujlwm ua ke ua ntej koj tus thawj tswj. But do tell your coworkers as soon as your boss knows.
 • Ask your employer or manager to talk to you in a private place where other people can’t hear you.
 • Sometimes managers are too busy and cannot meet. If that is the case, then resigning with by email, by letter, or with a phone call are acceptable.
 • You may want to tell your boss you enjoyed your time at the company. If that is not true, you can say you appreciated what you learned.
 • Explain why you are leaving but do not give personal details. For example, maybe you are leaving for another job that pays more. You can just say that you have found another position.
 • You do not have to share any information or answer any questions that make you uncomfortable. You can always say, “I prefer not to answer.”
 • Do not tell your coworkers before your manager. But do tell your coworkers as soon as your boss knows.

2. Muab koj tus thawj tswj tsawg kawg yog 2 lub lis piam’ daim ntawv ceeb toom

2. Give your manager at least 2 weeks’ notice

Your work contract may say how much notice you have to give. Notice means how far ahead you must say you are leaving before you actually leave. If there is no stated notice period, qhia rau koj tus neeg saib xyuas tsawg kawg yog 2 lub lis piam ua ntej ntawm lub sij hawm. Giving advance notice shows consideration and allows time for you to be replaced.

Your work contract may say how much notice you have to give. Notice means how far ahead you must say you are leaving before you actually leave. If there is no stated notice period, tell your manager at least 2 weeks ahead of time. Giving advance notice shows consideration and allows time for you to be replaced.

Tej zaum, your new employer might need you to start sooner. Unless your contract says otherwise, you can apologize to your current boss and explain why you need to leave quickly. You could offer to answer questions from the person replacing you for a while after you start your new job.

Sometimes, your new employer might need you to start sooner. Unless your contract says otherwise, you can apologize to your current boss and explain why you need to leave quickly. You could offer to answer questions from the person replacing you for a while after you start your new job.

Tej zaum koj tus thawj tswj yuav nug koj kom koj nyob twj ywm lawm. You do not have to say yes unless you want to or unless your contract says you must.

Sometimes your manager might ask you to stay longer. You do not have to say yes unless you want to or unless your contract says you must.

3. Sau ib tsab ntawv resignation

3. Write a resignation letter

Ib tug resignation tsab ntawv piav qhia txog tias koj yuav ncaim. Feem ntau cov chaw ua hauj lwm xav tau ib tug thaum koj tawm koj txoj hauj lwm. Nws yog qhov zoo tshaj plaws yog qhov no yog luam tawm los ntawm ib lub computer thiab kos npe rau. Yog hais tias koj tsis muaj ib lub tshuab luam, koj muaj peev xwm kuj cia li sau nws rau ib daim ntawm daim ntawv. Ntawm no yog ib tug sample resignation letter koj muaj peev xwm siv.

A resignation letter explains that you are leaving. Most employers want to receive one when you quit your job. It is best if this is printed from a computer and signed. If you don’t have a printer, you can also just write it on a piece of paper. Here is a sample resignation letter you can use.

4. Ua kom zoo tshaj txog rau thaum xaus

4. Try your best until the end

Nws yog ib qho tseem ceeb mus rau tawm ib tug zoo tswv yim. Mus tuaj nyob rau hauv rau lub sij hawm thiab tsis tawm thaum ntxov. Khaws ua hauj lwm nyuaj kom txog thaum koj tawm. If you run out of things to do, ask your coworkers if you can help them.

It is important to leave a good impression. Continue to come in on time and do not leave early. Keep working hard until you leave. If you run out of things to do, ask your coworkers if you can help them.

You may need to train someone who will take over your job. Ua koj zoo tshaj plaws los mus qhia txhua yam uas koj kawm tau nrog lawv. It will make the change easier for your company.

You may need to train someone who will take over your job. Do your best to share everything you learned with them. It will make the change easier for your company.

5. Ua tsaug koj ua haujlwm ua ke

5. Thank your coworkers

Nco ntsoov hais tias sib ntsib dua rau tag nrho cov neeg uas koj ua hauj lwm nrog zoo. Ua lawv tsaug rau ua zoo ua haujlwm ua ke. Yog hais tias koj yog searching rau ib txoj hauj lwm nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, you can ask them to give you a professional reference. References yog cov neeg uas yuav hais lus zoo ntawm koj mus rau ib tug tej zaum chaw ua hauj lwm. Koj yuav tau ask coworkers to write you a recommendation on LinkedIn.

Make sure to say goodbye to all of the people you worked with closely. Thank them for being good coworkers. If you are searching for a job in the future, you can ask them to give you a professional reference. References are people who will speak kindly of you to a potential employer. You can also ask coworkers to write you a recommendation on LinkedIn.

6. Mus tham nrog koj tus qub ua haujlwm ua ke

6. Continue to talk to your old coworkers

Tom qab koj tau ncaim koj tus qub txoj hauj lwm, you can still message, hu, los yog mus saib koj ua haujlwm ua ke. Yog hais tias koj yog nyob ze, koj yuav tsis txhob los ntawm hais nyob zoo. Yog hais tias koj nyob deb deb, koj muaj peev xwm xa ib tug email rau koj tus thawj coj los yog koj nyiam ua haujlwm ua ke. Muab lawv cov xov xwm hais txog koj lub neej los yog txoj hauj lwm tshiab. Nyob hauv hu qhia tau hais tias koj menyuam koj lub sij hawm ntawm lub tuam txhab.

After you have left your old job, you can still message, call, or visit your coworkers. If you are nearby, you can stop by to say hello. If you are far away, you can send an email to your boss or your favorite coworkers. Give them news about your life or new job. Staying in contact shows you appreciated your time at the company.

Maybe you left your company because you were not treated well. In that case, you do not need to do this.

Maybe you left your company because you were not treated well. In that case, you do not need to do this.

Tej yam uas tsis tau ua li cas thaum txiav koj txoj hauj lwm

Things not to do when quitting your job

There are also things you should tsis do when quitting your job!

There are also things you should not do when quitting your job!

 • Tsis txhob khav hais txog dab tsi koj yuav ua tom ntej no
  Tej zaum koj yuav zoo siab heev rau siv sij hawm ntxiv nrog koj tsev neeg. Tej zaum koj yog kev zoo siab vim hais tias koj yuav tsiv lwm qhov chaw. tseem, tsis khav rau koj ua haujlwm ua ke. Lawv tej zaum yuav tsis muaj kev zoo siab nrog lawv cov teeb meem thiab qhov no yuav ua rau lawv txoj kev xav.
 • Do not brag about what you are doing next
  You may be excited to spend more time with your family. Maybe you are happy because you are moving somewhere else. Still, do not brag to your coworkers. They might not be happy with their situation and this will hurt their feelings.

 

 

 • Tsis txhob yuav tsis zoo nyob rau hauv koj txoj hauj lwm tam sim no
  Nws yog tau hais tias koj twb tsis zoo siab nrog koj txoj hauj lwm los yog ua haujlwm ua ke. Tsis txhob hais tias tsis zoo rau nej txog lawv rau cov neeg ntawm koj tus qub txoj hauj lwm los yog txoj hauj lwm tshiab. Yog hais tias koj tsis zoo siab, confide in your friends or family.
 • Do not be negative at your current job
  It is possible that you were not happy with your job or coworkers. Do not say unkind about them to people at your old job or new job. If you are unhappy, confide in your friends or family.

 

 

 • Tsis txhob cia koj tus ntshoo sw
  Nco ntsoov coj koj tus kheej tej yam uas lub tsev. Rov qab mus puas tsav puas yam uas tau txais ntawm koj lub chaw ua hauj lwm. Yog hais tias koj muaj ib tug ntshoo, clean it for the next person.
 • Do not leave your workspace messy
  Make sure to take your personal things home. Return everything that was borrowed from your work. If you had a workspace, clean it for the next person.

Xav paub ntau ntxiv

Learn more

Yuav muaj ib lub tsho rau zoo siab txais tos cov neeg tawg rog & cov neeg tsiv teb

Xa tuaj tshiab ib cov lus lawv yuav nkag siab. Tsho muaj nyob rau hauv 8 lus. "Zoo siab txais tos. Qhov no yog koj lub tsev, heev."

Yuav muaj ib lub tsho tam sim no!
Puas nplooj ntawv no pab tau koj? Nyuj nyav ntsej muag Yog frown lub ntsej muag Tsis
Ua tsaug rau koj cov tswv yim!