How to be a mobile application developer

անգլերեն նաեւՈչ անգլերեն

People who design and make the programs for smartphones and other mobile devices are called mobile application developers, or app developers. Find out how to become a mobile app developer.

People who design and make the programs for smartphones and other mobile devices are called mobile application developers, or app developers. Find out how to become a mobile app developer.

a mobile app developer talking to her coworker via chat

a mobile app developer talking to her coworker via chat

What is a mobile application developer?

What is a mobile application developer?

People get information and connect to others through their mobile devices. Applications are programs on phones and other devices. “App” is short for application. Mobile application developers (usually called app developers) create and run those programs. Another name for the job is software developer.

People get information and connect to others through their mobile devices. Applications are programs on phones and other devices. “App” is short for application. Mobile application developers (usually called app developers) create and run those programs. Another name for the job is software developer.

Մասին աշխատանքից

About the job

What can you expect in the job of mobile application developer?

What can you expect in the job of mobile application developer?

Duties of a mobile application developer

Duties of a mobile application developer

Mobile application developers create code for the programs that run applications. They also help plan and design new apps. They test the apps and solve the problems that show up. They keep existing applications going and update them.

Mobile application developers create code for the programs that run applications. They also help plan and design new apps. They test the apps and solve the problems that show up. They keep existing applications going and update them.

Watch an app developer talk about his job.

Watch an app developer talk about his job.

Աշխատավայր

Workplace

Mobile application developers may work for large technology companies or small startup business. Some developers work for themselves from home.

Mobile application developers may work for large technology companies or small startup business. Some developers work for themselves from home.

Salary for mobile application developers

Salary for mobile application developers

The hourly wage for mobile application developer varies widely from $21 դեպի $150 to per hour, depending on experience and location. The national average salary in 2018 was around $100,000 տարում. But individual jobs may pay a lot more or a lot less.

The hourly wage for mobile application developer varies widely from $21 to $150 to per hour, depending on experience and location. The national average salary in 2018 was around $100,000 per year. But individual jobs may pay a lot more or a lot less.

Այն մարդու մասին,

About the person

What kind of person makes a good mobile app developer? You need to be both technical and creative.

What kind of person makes a good mobile app developer? You need to be both technical and creative.

Որակները դուք պետք է

Qualities you should have

 • Patience with small details and constant corrections and adjustment
 • Good at problem-solving
 • Good at working with other team members
 • Good at communicating technical matters to people who are not experts
 • Ability to working on several different projects at the same time
 • Patience with small details and constant corrections and adjustment
 • Good at problem-solving
 • Good at working with other team members
 • Good at communicating technical matters to people who are not experts
 • Ability to working on several different projects at the same time

Հմտությունները դուք պետք

Skills you will need

 • Expert in programming languages, such as Java and Objective C
 • Able to code, փորձարկում, debug, and monitor changes in mobile applications
 • Knowledge of mobile application terms, concepts and best practices
 • Able to adapt existing web applications for mobile apps
 • Expert knowledge of user interface (UX)
 • Expert in programming languages, such as Java and Objective C
 • Able to code, test, debug, and monitor changes in mobile applications
 • Knowledge of mobile application terms, concepts and best practices
 • Able to adapt existing web applications for mobile apps
 • Expert knowledge of user interface (UX)

ստանալ որակյալ

Get qualified

Training for mobile app developers

Training for mobile app developers

You will need a bachelor’s degree in software engineering and mobile application development. Find out how to apply for college

You will need a bachelor’s degree in software engineering and mobile application development. Find out how to apply for college

If you have no training at all in computers, or if you are not ready for college, you can start with a computer or coding course. Շատ համայնքային քոլեջների առաջարկում էժան համակարգիչ վերապատրաստման դասընթացներ. Նրանք կարող են ունենալ դասեր հատկապես սկսնակներին եւ անգլերեն սովորողների. Գտնել համայնքային քոլեջի մոտ ձեզ.

If you have no training at all in computers, or if you are not ready for college, you can start with a computer or coding course. Many community colleges offer low-cost computer training classes. They may have classes especially for newcomers and English learners. Find a community college near you.

վավերացում

Certification

Employers do not usually ask for certification. They will be looking more for experience and knowledge. But some certificates are well-known to employers and will be worth listing on your resume.

Employers do not usually ask for certification. They will be looking more for experience and knowledge. But some certificates are well-known to employers and will be worth listing on your resume.

Here are the best-known certificates. Select the name to get more information for each certification:

Here are the best-known certificates. Select the name to get more information for each certification:

փորձառություն

Experience

You will need experience in computer technology or information technology before you can start building programs and applications. The best way to get experience is to work for a technology business, a web design business, or a business that develops apps.

You will need experience in computer technology or information technology before you can start building programs and applications. The best way to get experience is to work for a technology business, a web design business, or a business that develops apps.

Ինչ անել, եթե ես որեւէ փորձ դեռեւս? Որտեղ կարող եմ սկսել?

What if I have no experience yet? Where do I start?

Դուք կարող եք գտնել մուտքի մակարդակի աշխատանք համակարգչային տեխնոլոգիաների. Իմացեք, թե հիմնական համակարգչային տեխնոլոգիական հմտությունները, ինչպես, օրինակ, կոդավորման կամ ծրագրավորման. Ապա դուք կարող եք ստանալ մուտքի մակարդակի աշխատանք եւ ձեռք բերել փորձ, դուք պետք է.

You can find an entry-level job in computer technology. Learn basic computer technology skills, such as coding or programming. Then you can get an entry-level job and gain the experience you need.

Պարզելու ավելին, թե ինչպես պետք է սկսել Ձեր կարիերան եւ ստացեք Աշխատանք համակարգչային տեխնոլոգիաների. Օրինակ, դու կարող ես:

Find out more how to start your career and get jobs in computer technology. For example, you can:

 • Աշխատանք գտնում զառախաղ, է առցանց զբաղվածության կայքը համար տեխնոլոգիական աշխատողների
 • Գտնել աշխատանքը Upwork, մի գործ noticeboard ինտերնետի վրա հիմնված անկախ
 • Find jobs at Dice, an online employment site for tech workers
 • Find work at Upwork, a job noticeboard for internet-based freelancers

Իմացեք ավելին

Learn more

Այլ ռեսուրսներ

Other resources

Արդյոք սա էջ օգնել ձեզ? smiley դեմքը այո կնճիռ դեմքը ոչ
Շնորհակալություն ձեր արձագանքի համար!