នៅពេលដែលខ្ញុំគួរតែទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់?

ភាសាអង់គ្លេសផងដែរទេភាសាអង់គ្លេស

الخدمات والمساعدة القانونية في الولايات المتحدة يمكن أن تكلف الكثير من المال. القضايا القانونية يمكن أن تكون مربكة جداً. إذا كانت لديك مشكلة قانونية ، يمكنك أن تطلب من وكالة إعادة التوطين الخاصة بك طلب المساعدة.

الخدمات والمساعدة القانونية في الولايات المتحدة يمكن أن تكلف الكثير من المال. القضايا القانونية يمكن أن تكون مربكة جداً. إذا كانت لديك مشكلة قانونية ، يمكنك أن تطلب من وكالة إعادة التوطين الخاصة بك طلب المساعدة.

នៅពេលដែលខ្ញុំគួរតែទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់

When should I get legal help

متى يتوجب علي الحصول على محامي؟

متى يتوجب علي الحصول على محامي؟

في بعض الأحيان ، من الصعب معرفة متى يتوجب الحصول على محامي. فيما يلي بعض الأمثلة على الوقت الذي قد ترغب فيه في الحصول على محامي:

في بعض الأحيان ، من الصعب معرفة متى يتوجب الحصول على محامي. فيما يلي بعض الأمثلة على الوقت الذي قد ترغب فيه في الحصول على محامي:

 • إذا كنت معتقلاً من قبل الشرطة في المطار أو في مكان آخر
 • إذا تعرضت للتمييز
 • إذا تم القبض عليك من قبل الشرطة
 • إذا تم أعطائك أوراق رسمية لرفع دعوى قضائية
 • إذا كنت في حادث كبير حيث تتعرض للأذى الجسدي أو مكان تحطمت فيه ممتلكاتك أو ممتلكات شخص آخر
 • إذا كان لديك حدث عائلي كبير أو تغيير مثل الطلاق أو التبني أو الوفاة. ومع ذلك ، في معظم الأحيان لا تحتاج إلى محامي للزواج.
 • إذا كان لديك ملف إفلاس لكون ليس لديك أي أموال لتسديد الديون الخاصة بك.
 • إذا كنت معتقلاً من قبل الشرطة في المطار أو في مكان آخر
 • إذا تعرضت للتمييز
 • إذا تم القبض عليك من قبل الشرطة
 • إذا تم أعطائك أوراق رسمية لرفع دعوى قضائية
 • إذا كنت في حادث كبير حيث تتعرض للأذى الجسدي أو مكان تحطمت فيه ممتلكاتك أو ممتلكات شخص آخر
 • إذا كان لديك حدث عائلي كبير أو تغيير مثل الطلاق أو التبني أو الوفاة. ومع ذلك ، في معظم الأحيان لا تحتاج إلى محامي للزواج.
 • إذا كان لديك ملف إفلاس لكون ليس لديك أي أموال لتسديد الديون الخاصة بك.

الترجمة في الإطار القانوني

الترجمة في الإطار القانوني

بموجب القانون الأمريكي ، إذا كنت تسعى للحصول على مساعدة أو مطلوبًا للتعاون مع وكالة حكومية أو منظمة تمولها الحكومة ، فيجب أن تحصل على مساعدة لغوية. إذا كنت لا تتحدث الإنجليزية بشكل جيد ، يمكنك الحصول على مترجم للخدمات التالية:

بموجب القانون الأمريكي ، إذا كنت تسعى للحصول على مساعدة أو مطلوبًا للتعاون مع وكالة حكومية أو منظمة تمولها الحكومة ، فيجب أن تحصل على مساعدة لغوية. إذا كنت لا تتحدث الإنجليزية بشكل جيد ، يمكنك الحصول على مترجم للخدمات التالية:

 • المحاكم الاتحادية
 • المحاكم الولائية والمحلية التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية
 • الوكالات الفيدرالية مثل إدارة الضمان الاجتماعي ودائرة خدمات الهجرة و المواطنة الأمريكية
 • الهيئات الحكومية والمحلية التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية مثل الخدمات الاجتماعية المحلية أو مكتب الشؤون الأجتماعية أو مكتب البطالة
 • مكاتب الخدمات القانونية التي تتلقى الأموال من شركة الخدمات القانونية أو أي وكالة أخرى تابعة للحكومة الأمريكية لتقديم خدمات قانونية مجانية
 • إدارات الشرطة التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية
 • المستشفيات التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية
 • المدارس التي تتلقى المال من حكومة الولايات المتحدة
 • المحاكم الاتحادية
 • المحاكم الولائية والمحلية التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية
 • الوكالات الفيدرالية مثل إدارة الضمان الاجتماعي ودائرة خدمات الهجرة و المواطنة الأمريكية
 • الهيئات الحكومية والمحلية التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية مثل الخدمات الاجتماعية المحلية أو مكتب الشؤون الأجتماعية أو مكتب البطالة
 • مكاتب الخدمات القانونية التي تتلقى الأموال من شركة الخدمات القانونية أو أي وكالة أخرى تابعة للحكومة الأمريكية لتقديم خدمات قانونية مجانية
 • إدارات الشرطة التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية
 • المستشفيات التي تتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية
 • المدارس التي تتلقى المال من حكومة الولايات المتحدة

الهجرة

الهجرة

إذا كنت في محكمة الهجرة ، يجب عليك الحصول على المساعدة فقط من المحامي المرخص أو الممثل المعتمد. من المهم جدًا أن تحصل على مساعدة في الهجرة فقط من المنظمات أو الأفراد المعتمدين من قبل مجلس أستئناف الهجرة. إذا طلبت من أصدقائك أو عائلتك المساعدة ، فقد يخبروك عن طريق الخطأ عن معلومات غير صحيحة قد تسبب لك مشكلة مع خدمات الهجرة.

إذا كنت في محكمة الهجرة ، يجب عليك الحصول على المساعدة فقط من المحامي المرخص أو الممثل المعتمد. من المهم جدًا أن تحصل على مساعدة في الهجرة فقط من المنظمات أو الأفراد المعتمدين من قبل مجلس أستئناف الهجرة. إذا طلبت من أصدقائك أو عائلتك المساعدة ، فقد يخبروك عن طريق الخطأ عن معلومات غير صحيحة قد تسبب لك مشكلة مع خدمات الهجرة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية للهجرة ، فيمكنك العثور على محامين بتكلفة منخفضة ومساعدة قانونية إذا كنت تستخدم موقعًا إلكترونيًا على الإنترنت للعثور على استمارات قانونية ، فتأكد من أنك تستخدم الموقع الرسمي لدائرة خدمات الهجرة و المواطنة الأمريكية : www.uscis.gov.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية للهجرة ، فيمكنك العثور على محامين بتكلفة منخفضة ومساعدة قانونية إذا كنت تستخدم موقعًا إلكترونيًا على الإنترنت للعثور على استمارات قانونية ، فتأكد من أنك تستخدم الموقع الرسمي لدائرة خدمات الهجرة و المواطنة الأمريكية : www.uscis.gov.

التزوير والاحتيال

التزوير والاحتيال

هناك بعض الأشخاص السيئين الذين يحاولون الاستفادة من اللاجئين أو المهاجرين الذين يستخدمون الاحتيال القانوني أوفي الهجرة. هذا يعني أنهم سيحاولون جعلك تدفع المال مقابل خدمة قانونية أو الهجرة ولكنهم في الواقع لا يساعدوك. قبل أن تحصل على محامي ، تأكد من التحدث إلى مدير الحالة أو شخص موثوق به في مجتمعك.

هناك بعض الأشخاص السيئين الذين يحاولون الاستفادة من اللاجئين أو المهاجرين الذين يستخدمون الاحتيال القانوني أوفي الهجرة. هذا يعني أنهم سيحاولون جعلك تدفع المال مقابل خدمة قانونية أو الهجرة ولكنهم في الواقع لا يساعدوك. قبل أن تحصل على محامي ، تأكد من التحدث إلى مدير الحالة أو شخص موثوق به في مجتمعك.

قام مركز الموارد القانونية للمهاجرين (ILRC) بمعلومات لحمايتك من الاحتيال. يمكنك قراءة وتحميل المعلومات باللغة الإنجليزية. يمكنك قراءة وتحميل المعلومات باللغة الإسبانية. قبل أن تحصل على محام، تأكد من التحدث إلى مدير قضيتك أو شخص موثوق به في مجتمعك.

قام مركز الموارد القانونية للمهاجرين (ILRC) بمعلومات لحمايتك من الاحتيال. يمكنك قراءة وتحميل المعلومات باللغة الإنجليزية. أو يمكنك قراءة وتحميل المعلومات باللغة الإسبانية. قبل أن تحصل على محام، تأكد من التحدث إلى مدير قضيتك أو شخص موثوق به في مجتمعك.

ស្វែងយល់បន្ថែម

تعرف على المزيدتأتي المعلومات الموجودة في هذه الصفحة من LawHelp.org وغيرها من المصادر الموثوق بها. وهي مخصصة للتوجيه ويجري تحديثها قدر الإمكان. USAHello لا تقدم المشورة القانونية، ولا أي من موادنا يقصد أن تؤخذ كمشورة قانونية. إذا كنت تبحث عن محامي مجاني أو منخفض التكلفة أو مساعدة قانونية، يمكننا مساعدتك في العثور على خدمات قانونية مجانية ومنخفضة التكلفة.

تأتي المعلومات الموجودة في هذه الصفحة من LawHelp.org وغيرها من المصادر الموثوق بها. وهي مخصصة للتوجيه ويجري تحديثها قدر الإمكان. USAHello لا تقدم المشورة القانونية، ولا أي من موادنا يقصد أن تؤخذ كمشورة قانونية. إذا كنت تبحث عن محامي مجاني أو منخفض التكلفة أو مساعدة قانونية، يمكننا مساعدتك في العثور على خدمات قانونية مجانية ومنخفضة التكلفة.

សែ្វងរកជំនួយនៅជិតអ្នក

ប្រើ FindHello ដើម្បីស្វែងរកសេវានិងធនធាននៅក្នុងក្រុងរបស់អ្នក.

ចាប់ផ្តើមការស្វែងរករបស់អ្នក

តើទំព័រនេះជួយអ្នកក្នុងការ? មុខ​ញញឹម បាទ មុខចងចិញ្ចើម គ្មាន
សូមអរគុណចំពោះមតិរបស់អ្នក!